Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva

města Rožnova pod Radhoštěm , konaného dne 7.12.2004

U S N E S E N Í

XV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného 7. prosince 2004


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 ,písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2, písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření pro rok 2004 dle důvodové zprávy, v celkové výši Kč 641 tis. v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 ,písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zásady rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na rok 2005.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 14, odst. 2, zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a v souladu s ustanoveními § 84, odst. 2, a § 10, písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění " Obecně závazná vyhláška číslo 2/03 o místních poplatcích " v souladu s návrhem předloženým v důvodové zprávě.

4. Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení číslo XIV./1 ze dne 26. října 2004 a zároveň schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm.b), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu mezi Městem Rožnov p.R. jako darujícím a Evou Neuwirthovou, bytem Lesní 2330, Rožnov p.R. jako obdarovanou a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.12.2004.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

5.
kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 1040/4 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch paní Jaroslavy Mitášové, bytem Valašská Bystřice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

6. kupní smlouvu na prodej části pozemku st. p.č. 2/36 o výměře cca 74 m2 a p.č. 107/1 o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch EKOBAL ROŽNOV, spol. s r.o. se sídlem Pivovarská 42, Rožnov p.R, IČ 45196532 a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 2204/11 - ostatní plocha, neplodná o výměře 74 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ludmily Kubáčkové, bytem Rožnov p.R. ( 3/4 spoluvlastnického podílu) a Ing. Richarda Kubáčka, bytem Brno (1/4 spoluvlastnického podílu). Zastupitelstvo města dále ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu v termínu do 31.12.2004.

8. kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 2204/1 - ostatní plocha, neplodná o výměře cca 70 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch manželů Františka a Anežky Reichlových, bytem Rožnov p.R. Zastupitelstvo města dále ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu v termínu do 31.3.2005.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 4, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 601 75 Brno-město, IČ 70890013, a to p.č. 3689/6 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch města Rožnova p.R. Zastupitelstvo města předloženou smlouvu schvaluje a ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvo o zřízení úplatného věcného břemene.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85,písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění úpravu metodických pokynů dlouhodobých grantů pro oblast sociální a sportovní.

11. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) a i) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) a podle § 29 odst.3, a § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:
· schvaluje návrh změny č. 1 územního plánu zóny na Zahradách v Rožnově p.R.
· vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/04 o závazných částech změny č. 1 územního plánu zóny na Zahradách
· bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

12. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. b) a i) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) a podle § 29 odst.3, a § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:
· schvaluje návrh změny č. 2 územního plánu města Rožnova p.R.
· vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/04 o závazných částech změny č. 2 územního plánu města Rožnova p.R.
· bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84,odst. 2 , písm.i) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 7/04, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/02 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení a ukládá odboru vnitřních věcí Městského úřadu Města Rožnov p.R. vyvěsit tuto vyhlášku na úřední desce.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm i) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 178, odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborným a jiným vzděláváním, obecně závaznou vyhlášku č. 8/04 o spádových obvodech základních škol na území města Rožnova p.R. zřizovaných městem Rožnov p.R. ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm.e) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,sloučení Mateřské školy Rožnov p.R., 1. máje 1153, s Mateřskou školou Rožnov p.R., 1. máje 864, k datu1.9.2005. K uvedenému datu Zastupitelstvo města ruší Mateřskou školu Rožnov p.R., 1.máje 864, bez likvidace. Veškerá práva a povinnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na Mateřskou školu Rožnov p.R., 1. máje 1153. Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu školského oddělení zabezpečit všechny nezbytné právní úkony spojené s tímto rozhodnutím.

16. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 4, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, si vyhrazuje pravomoc ustanovení odborné pracovní skupiny pro zpracování návrhů variant řešení dalšího využití uvolňovaných školských kapacit v rámci projektu "Optimalizace využití kapacit škol zřizovaných Městem Rožnovem p.R." a schvaluje její personální složení uvedené v příloze tohoto podání a ukládá vedoucímu školského oddělení o této skutečnosti informovat jednotlivé členy skupiny a iniciovat první pracovní setkání této skupiny.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. y) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny členům výborů Zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města a současně schvaluje dle § 84, odst. 4 , téhož zákona ve vazbě na § 102, odst. 3, téhož zákona odměny členům výborů Zastupitelstva města a komisí Rady města a to ve výši dle příloh tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.

18. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, upřesnění účelu použití finančního příspěvku přiděleného Tělovýchovné jednotě Rožnov p.R. z grantového systému města, poskytnutého v rámci projektu technického vybavení lyžařského areálu na Soláni za účelem zakoupení sněhového děla dle důvodové zprávy.

19. Zastupitelstvo města souhlasí se zajištěním lékařské pohotovostní služby pro dospělé v roce 2005 v rozsahu podmínek roku 2004 a ukládá starostovi města:
· projednat tuto činnost s územním střediskem zdravotnické záchranné služby ve Zlíně.
· připravit návrh smlouvy na rok 2005.RNDr. Václav Mikušek
starosta města
Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 14.3.2014 22:22:01 - aktualizováno 14.3.2014 22:23:22 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load