Usnesení XVI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm konaného dne 22.2.2005

U S N E S E N Í

XVI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného 22. února 2005


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. c) , zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění , přidělení finančních prostředků z rozpočtu města na projekt Žákovského parlamentu ZŠ 5. května 1700, Rožnov pod Radhoštěm –„Komu se nelení, tomu se zelení“ na obnovu a doplnění zeleně v areálu školy.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 ,písm. c), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění , rozpočet města na rok 2005 ve výši 320.754 tis. Kč dle důvodové zprávy.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. j), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění ,poskytnutí půjčky z „Fondu obnovy bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle přednesu podání, a ukládá starostovi města , aby podepsal příslušnou smlouvu do 15.3.2005.

4. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění , starostu města RNDr. Václava Mikuška k zastupování města Rožnova pod Radh. na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o., Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 30.3.2005.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. a), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění ,

5.
smlouvu o budoucí darovací smlouvě týkající se tělesa pozemní komunikace III. třídy č. 48611, č. 48613, části komunikace č. 4867 a stavby mostu ev. č. 48611-1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm převáděného z majetku Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 23 Zlín, IČ: 70891320 do vlastnictví města Rožnova pod Radh.. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

6. kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 782/1- trvalý travní porost o výměře 59 m2 v k.ú. Rožnov pod Radh. ve prospěch RETIGO s.r.o., Rožnov pod Radh., Láň 2310, IČ: 60794062. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. kupní smlouvu na převod nemovitostí v k.ú. Rožnov pod Radh. , a to : celý pozemek č.p. st. 3139/1 - zast. Plocha o výměře 600 m2
celý pozemek č.p. 1134/16 - trvalý porost o výměře 70 m2
část pozemku č.p. 1134/2 - trvalý travní porost o výměře 1058 m2
od Jindřišky Koryčanské, bytem Koryčanské paseky 468, Rožnov pod Radh.,
část pozemku č.p. 1133 - zahrada o výměře 111 m2
část pozemku č.p. 1134/4 - ostatní plocha o výměře 3 m2, vše včetně porostů od Josefa Koryčanského, bytem Koryčanské Paseky 468, Rožnov pod Radh., na základě odměření oddělovacím geometrickým plánem a jejich nabytí do majetku města Rožnova pod Radh.. Zastupitelstvo města zároveň ukládá starostovi města, aby podepsal tuto kupní smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. a), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění , kupní smlouvu o převodu tělesa pozemní místní komunikace v k.ú. Tylovice z majteku Ing. Botha, bytem Horní Bečva, do vlastnictví města Rožnova pod Radh.. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

9. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst.2 , písm.b) a i), zákona číslo128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) a podle § 29 odst. 3 a § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění ,
1. schvaluje návrh změny č. 1 územního plánu města Rožnova pod Radh.

2. schvaluje obecně závaznou vyhlášku o závazných částech změny č. 1 územního plánu města Rožnova pod Radh., obecně závaznou vyhláškou č. 1/05

3. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. a), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej bytu č. 8, v domě č.p. 1708 na ulici Průkopnická o velikosti 3+1 vítězi veřejné obchodní soutěže za nabízenou kupní cenu 610.000,- Kč, jako 1. náhradníka soutěžícího s nabízenou kupní cenou 600.000,-Kč a 2. náhradníka soutěžícího s nabízenou kupní cenou 531.000,-Kč, dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. o), a písm. p) a §120 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zřizuje osadní výbor v části města Hážovice.
Předsedou tohoto výboru Zastupitelstvo zvolilo pana Ing. Petra Kulišťáka, dalšími členy výboru jsou: Petr Bělunek, Pavel Bolek, Karel Fiurášek, Ing. Jiří Konvičný, Stanislav Slovák, Ing. Jan Ulrych.

12. Zastupitelstvo města neschvaluje vyvěšení Tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. března 2005 jako symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin.

RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Ing. František Šulgan
místostarosta      
Vytvořeno 15.3.2014 8:09:14 - aktualizováno 15.3.2014 8:10:24 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load