Usnesení XVII.zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 19.4.2005

 U S N E S E N Í

XVII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 19. dubna 2005


1.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst.2) písm.c) a § 16, odst.2, písm. c), zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření pro rok 2005 dle důvodové zprávy, v celkové výši 1.282 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí investiční dotace pro Vlastu Novákovou, IČ: 47961112, se sídlem Bezručova 838, Rožnov p.R. za účelem nákupu hmotného investičního majetku do kina Panorama v Rožnově p.R. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 30.4.2005.

3.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením §85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích , v platném znění, půjčky z „Fondu obnovy bydlení Města Rožnova p.R.“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 30.4.2005.

4.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm.j), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 17.000.000,- Kč od Komerční banky a.s. Valašské Meziříčí na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2005 a 2006 v souvislosti s obhospodařováním portfolia cenných papírů. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.

5.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm.j), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od ČS a.s. Nový Jičín na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2005 a 2006 s konečnou dobou splatnosti do jednoho roku ode dne podepsání smlouvy. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu dle předložené důvodové zprávy.

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm.a), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

6.
darovací smlouvu o převodu pozemku st. č.p. 769 – zast. plocha včetně objektu bydlení č.p. 534 na tomto pozemku v k.ú. Rožnov p.R. z majetku Zlínského kraje, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 do vlastnictví města Rožnova p.R..Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto darovací smlouvu.

7.kupní smlouvu o převodu pozemku č.p. 523/1 – lesní pozemek včetně porostů na tomto pozemku v k.ú. Dolní Bečva z vlastnictví Františka Doležela, Dolní Bečva 208 a Ludmily Doleželové, Staňkova 241, Ostrava, do majetku města Rožnova p.R.. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

8.kupní smlouvu o odkoupení místní obslužné komunikace, včetně pozemku č.p. 1002/85 o výměře 541 m2 pod ní, v k.ú. Rožnov p.R. od společnosti Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 5, 158 00, Nárožní 1359/11, IČO: 26178541 a jejich nabytí do majetku města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

9. smlouvu na směnu části pozemku č.p. 2494/8 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Tomáše Slezáka, bytem Rožnov p.R., Horská 1733, za část pozemku č.p. 2566/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnov p.R.( dle odměření geometrickým plánem). Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto směnnou smlouvu.

10.smlouvu na směnu pozemku č.p. 2375/34 – orná půda o výměře 1286 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví JUDr. Kateřiny Brejlové, bytem Rožnov p.R. za část pozemku č.p. 2375/18 – orná půda o výměře 1286 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto směnnou smlouvu.

11.kupní smlouvu na prodej pozemku č.p. 1062/16 – zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch STROZA s.r.o., 1. máje 472, Rožnov p.R., IČ: 25880403. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

12.kupní smlouvu na prodej části městského pozemku č.p. 1429/1 zahrada, o výměře cca 650 m2 v k.ú. Rožnov p.R., dle odměření geometrickým plánem ve prospěch: Severomoravská plynárenská, a.s., Ostrava , Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, IČO: 47675748, za cenu 500,-Kč /m2 zastavěné plochy a 300,-Kč /m2 ostatní plochy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

13.kupní smlouvu na prodej části pozemku č.p. 1291/1 – ostatní plochy o výměře cca 26 m2 (dle odměření geometrickým plánem) v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ing. Jiřího Škamrady, bytem Bílovec, Slezské náměstí 1. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

14.kupní smlouvu na prodej části městského pozemku č.p. 3568 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 40 m2, dle odměření geometrickým plánem, v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch Rudolfa a Svatavy Billových, oba bytem Rožnov p.R., Kramolišov 1604. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

15.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích, v platném znění, úpravu Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p.R. dle důvodové zprávy.

16.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm.c), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení dotací jednotlivým žadatelům o granty, dle důvodové zprávy.

17.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst.2, písm. o) a písm. p) a § 120, zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozšíření počtu členů osadního výboru Hážovice ze 7 na 9. Novými členy osadního výboru Hážovice jsou : Ing. Josef Halamík a Petr Vlček.

18.Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Ing. Františka Šulgana zastupováním města na řádné valné hromadě akciové společnosti VaK Vsetín dne 9.6.2005. Jako náhradního zástupce deleguje Ing. Jana Štěpaníka resp. Radomíra Šnejdrlu.

19.Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2, písm. r) a § 77 odst. 2 a 3, písm.b) a v souladu s §72 a 73 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví s účinností od 1.5.2005, měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:
1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce – ve výši 650,- Kč, tj. 370,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 280,-Kč.
2. za výkon funkce člena rady města ve výši 2290,- Kč, tj. 1640,- Kč za výkon funkce člena rady města a 370,- Kč za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 280,-Kč.
3. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 2010,- Kč, tj. 1360,- Kč za výkon funkce předsedy výboru nebo komise, 370,-Kč za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 280,- Kč.
4. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města měsíční odměna nenáleží.
5. v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města pouze jedna odměna podle funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu.
Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změny ve výplatách odměn.

20.Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm.o), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odvolává na vlastní žádost člena kontrolního výboru pana Jaroslava Kramoliše a volí Ing. Lubomíra Hlaváčka jako člena kontrolního výboru.

21.Zastupitelstvo města přerušuje své zasedání ve věci o vyslovení zániku mandátu paní Lenky Vičarové a paní Jarmily Mikuláškové pro neslučitelnost jejich funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace, a to z důvodu nejistoty, zda je dán dostatečný důvod pro vyslovení zániku jejich mandátů s ohledem na ústavní problémy spojené s přijetím zákona č. 96/2005 Sb. (novely zákona o střetu zájmů) a na řízení u Ústavního soudu.

22.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §84 odst. 2 , písm. t) ve vazbě na § 55 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích , v platném znění Dohodu o spolupráci mezi městy Rožnov p.R. a Bergen (Německo) a pověřuje starostu města tuto Dohodu podepsat.

23.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 4), ve vazbě na § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předložení projektu „Živá klenotnice“ do programu INTEREG III A, včetně úhrady finančního závazku ve výši 530.000,- Kč na zaplacení uznatelných výdajů projektu.

24.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. k), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předloženou zprávu.

25.Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst.2, písm. b) a písm. i), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) a podle § 29 odst. 3 a § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
1. schvaluje návrh změny č. 3 územního plánu zóny Palackého v Rožnově p.R.
2. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/05 o závazných částech změny č. 3 územního plánu zóny Palackého
3. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy, vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

26.Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu odborné pracovní skupiny týkající se optimalizace využití kapacit základního školství v Rožnově p.R. a schvaluje v souladu se závěrečným doporučením této odborné pracovní skupiny ponechat stávající počet základních škol na území města za předpokladu splnění podmínek uvedených v závěrečné zprávě odborné pracovní skupiny .

27.Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením §84, písm.e), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
1. zřizuje příspěvkovou organizaci Středisko volného času Rožnov p.R. se sídlem – Chodská 534, Rožnov p.R. ke dni 1.7.2005,
2. vydává zřizovací listinu Střediska volného času Rožnov p.R. ve znění uvedeném v důvodové zprávě.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka    
Vytvořeno 15.3.2014 8:11:43 - aktualizováno 15.3.2014 8:12:45 | přečteno 55x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load