Usnesení XVIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 14.6.2005

 U S N E S E N Í

XVIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 14. června 2005


1. Zastupitelstvo města :
a) se usneslo, že záměr na výstavbu kompostárny ve školním statku v Tylovicích nebude realizován.
b) ukládá v souladu s § 85, písm. a), zákona číslo 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, investičnímu odboru Městského úřadu ve spolupráci s ostatními odbory Městského úřadu Rožnov p.R. připravit investiční záměr na vybudování kompostárny na území města Rožnova p.R. nebo v jeho okolí s tím, že technologie používaná ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu produkovaného na území města bude vybrána s ohledem na lokalitu určenou ke kompostování a umístění tohoto zařízení nesmí obtěžovat občany města. Dále zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku zajistit likvidaci bioodpadu produkovaného na území města v roce 2005 v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech ,v platném znění, a zároveň ukládá odboru finančnímu zajištění finančních prostředků nutných pro zabezpečení likvidace bioodpadu v roce 2005 dle důvodové zprávy.

2.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 4, ve vazbě na § 102, odst. 3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , financování I. etapy investiční akce „Zastřešení zimního stadionu“dle zpracovaného projektu v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2005 v částce 15.000.000,- Kč formou přijetí úvěru spolu s využitím dotace ze státního rozpočtu v částce 2.000.000,- Kč, to je celkem 17.000.000,- Kč a zároveň přijímá závazek, že zajistí dokončení této investiční akce ze svých vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo města dále ukládá Městskému úřadu v Rožnově p.R. v souladu s § 109, odst. 3, písm. a), bod 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, hledat jiné zdroje financování (např. dotace, granty, dary od fyzických a právnických osob).

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 4, ve vazbě na § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , financování investiční akce „Splašková kanalizace Horní Paseky I. etapa“ z vlastních zdrojů v částce 22.800.000,- Kč dle zpracovaného projektu.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zprávu o výsledcích hospodaření města za rok 2004.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu obnovy bydlení Města Rožnova p.R.“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 30.6.2005.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.a) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. 141/2 – zahrada o výměře 54 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Radovana Tvarůžka, bytem Zubří. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.a) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 785/9 – trvalý travní porost o výměře cca 200 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch Ing. Pavla a Jany Onheiserových, všichni bytem Rožnov p.R.. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu na odkoupení částí pozemku p.č. 1362/5 – trvalý travní porost o výměře cca 26 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Rostislava Poláška a manželů Poláškových, všichni bytem Rožnov p.R. a nabytí dotčených částí pozemku do majetku města. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu o převodu celého pozemku p.č. 3689/2 – ostatní plocha o výměře 4162 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku České obce sokolské se sídlem Praha 1, Újezd 450, IČ: 00409537 do vlastnictví města Rožnova p.R.. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu o převodu nově odměřeného pozemku p.č. 959/8 – ostatní plocha o výměře 940 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, Vsetín, Smetanova 1110, IČ: 00032441 do vlastnictví města Rožnova p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

11. Zastupitelstvo města :
1. schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a podle § 20 odst. 7 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zadání pro zpracování změny č. 3 územního plánu města Rožnova p.R.
2. ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č. 3 města Rožnova p.R.

12. Zastupitelstvo města Rožnova p.R. pověřuje místostarostu Ing. Františka Šulgana zastupováním města na řádné valné hromadě akciové společnosti Elektroprojekta dne 16.6.2005. Jako náhradního zástupce deleguje Ing. Jana Štěpaníka.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 150, odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání návrh města Rožnova p.R. na výmaz Mateřské školy Rožnov p.R., 1. máje 864, okres Vsetín z rejstříku škol a školských zařízení ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, nabytí pozemků p.č. st. 3403/2 a 3403/1 v k.ú. Rožnov p.R. včetně nemovitostí na těchto pozemcích postavených do majetku města a ukládá městskému úřadu připravit kupní smlouvu a financování koupě na zářijové zasedání zastupitelstva města.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, odst. 1, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dodatek smlouvy o převodu práv a povinností na Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČO: 70238880, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat dodatek této smlouvy.RNDr. Václav Mikušek
starosta
 
Ing. František Šulgan
místostarosta                                                                            
Vytvořeno 15.3.2014 8:13:14 - aktualizováno 15.3.2014 8:14:21 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load