Usnesení XX. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 25.10.2005

 U S N E S E N Í

XX. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 25. října 2005


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí finanční dotace Zlínskému kraji, se sídlem Zlín, tř. T. Bati 21, IČ: 70891320 za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou v roce 2005 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 10.11.2005.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního příspěvku na opravu místní komunikace „Hlaváčky“ v katastrálním území Valašská Bystřice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města darovací smlouvu podepsat.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu části pozemku p.č. 95 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k.ú.Tylovice z majetku Ing. Martina Kramoliše, Rožnov p.R. do vlastnictví města Rožnova p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

4. Zastupitelstvo města v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje kupní smlouvu na odkoupení nemovitého a movitého majetku Radovana a Zdeňky Reichových – zahradní kůlny se všemi součástmi a příslušenstvím na městském pozemku p.č. 1200/2 v k.ú. Rožnov p.R. do majetku města. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemku a jímce vybudované na pozemku p.č. 765/6 v k.ú. Tylovice v areálu školního statku se spoluvlastníky Ing. Liborem Dobiášem a manželi Zetkovými. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na převod tělesa pozemní komunikace III. třídy č. 48611, č. 48613, části komunikace č. 4867 a stavby mostu ev.č. 48611-1 v k.ú.Rožnov p.R. z majetku Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 23 Zlín, IČ: 70891320 do vlastnictví města Rožnova p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na převod nově odměřených pozemků v k.ú.Rožnov p.R., a to:
- p.č. 3564/8, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3564/16, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3564/18, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3564/60, ostatní plocha, jiná plocha,
- p.č. 3564/63, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3564/67, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3564/57, ostatní plocha, ostatní komunikace,
do majetku města Rožnova p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na převod nově odměřených pozemků v k.ú.Rožnov p.R., a to:
- p.č. 3564/35, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 3564/44, ostatní plocha, neplodná půda,
- p.č. 3564/52, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 3564/58, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 3564/71, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 3691/4, vodní plocha, tok přirozený,
- p.č. 3691/11, vodní plocha, tok přirozený,
- p.č. 3694/8, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 4941/11, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6079/9, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6079/21, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6079/27, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6079/30, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6079/32, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6080/3, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6080/4, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 6080/8, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 6080/10, ostatní plocha, silnice,
- p.č. 6080/14, ostatní plocha, silnice,
do majetku Zlínského kraje,se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČO : 70934860. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej částí městských pozemků p.č. 1040/58 – ostatní plocha, ostatní komunikace nově označených jako p.č 1040/113 o výměře 451 m2 a p.č. st. 4582 o výměře 589 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ludmily a Jaromíra Koryčanských, všichni bytem Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města si v souladu s § 84 odst. 4, ve vazbě na § 102 odst. 3 , a § 85 písm. a), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Rožnovem p.R. a Petrem Miklem , bytem Polanského 1800, Rožnov p.R., týkající se směny pozemku st. p.č. 103/3 o výměře 52 m2 za městský pozemek dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal.

11. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2. písm.b ) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 31 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a §17 Vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, schvaluje rozšíření změny č. 4 územního plánu města Rožnova p.R. o lokalitu č. 16, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby a územního plánování MěÚ Rožnov p.R. pořízení rozšíření změny č. 4 územního plánu města Rožnova p.R.

12. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s informacemi o přípravě výstavby obchodního domu Kaufland na pozemcích garáží ČSAD Rožnov p.R. a vyjádřilo zásadní nesouhlas s realizací této stavby.

13. Zastupitelstvo města schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na „IV. čtvrtletí 2005“ v předloženém rozsahu.

RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka  
Vytvořeno 15.3.2014 8:15:55 - aktualizováno 15.3.2014 8:16:46 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load