Usnesení XXI. Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 6.12.2005

 U S N E S E N Í

XXI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 6. prosince 2005


1. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písm.b) a i) zákona č.128/2000 o obcích (obecní zřízení) a podle § 21 odst.5,6, § 1 odst.6 a § 26 odst.2 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,
a) schvaluje zadání plnící funkci souborného stanoviska pro zpracování návrhu změny č.4 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově p.R.
b) bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy , vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

2. Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s § 84, odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 o obcích a § 31 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pořízení změny územního plánu Na Zahradách na pozemku parc .č.st. 53 v k.ú. Rožnov p.R. dle důvodové zprávy.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17, odst.11) a § 50, odst.4) zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a v souladu s § 10, písm.d) a § 84, odst. 2) písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v planém znění, obecně závaznou vyhlášku č. 5/05, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, v souladu s návrhem předloženým v důvodové zprávě.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 14, odst.2) zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a v souladu s § 84, odst. 2) písm. i) a § 10, písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 2/03 o místních poplatcích a ruší obecně závazná vyhláška číslo 4/04 v souladu s návrhem předloženým v důvodové zprávě.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2) písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 7/05, kterou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 2/02 o vytvoření a použití účelového fondu na opravy bytového fondu v souladu s návrhem předloženým v důvodové zprávě.

6. Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 84, odst. 2) písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 5 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, peněžní fond na opravy bytového fondu a schvaluje zásady pro jeho použití v souladu s návrhem předloženým v důvodové zprávě.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písmeno c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2005 dle důvodové zprávy v celkové výši -11.890 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2), písm.c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na rok 2006.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru do výše 6.000.000,- Kč od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na zajištění financování investiční akce „Rožnov pod Radhoštěm – vodovod Horní Paseky, 1. etapa“, s dobou splatnosti do 15 let. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru nemovitostí, budovou č.p. 1059, postavenou na pozemku parc.č.st. 1245 v majetku města Rožnova p.R. Pověřuje starostu města k podpisu bianko směnky vlastní, neavalované, s doložkou bez protestu a k podpisu příslušné úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy a všech dokumentů s tím souvisejících.

10. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst.2) písm.g) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města RNDr. Václava Mikuška k zastupování města Rožnova p.R. na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 16.12.2005.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 8/05, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/02 o udržování čistoty a veřejného pořádku na území města Rožnova p.R. dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 1429/1 – zahrada o výměře 12 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Zdeňka a Arnošta Kramolišových, oba bytem Rožnov p.R., Bezručova 769. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu na prodej části pozemku p.č. 812/10 – ostatní plocha o výměře cca 60 m2 ( bude upřesněno geometrickým plánem ) v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Jitky Petersové a manželů Petersových, všichni bytem Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směnnou smlouvu na směnu části pozemku p.č. 115 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví manželů Jana a Marie Goláňových, , Rožnov p.R., za část pozemku p.č. 1265/8 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Tylovice v majetku města Rožnov p.R. (výměry budou upřesněny geometrickým plánem). Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat tuto směnnou smlouvu.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu o převodu části pozemku p.č. st. 16 – zastavěná plocha, nádvoří o výměře 32 m2 a části p.č. 18/1 – zahrada o výměře 8 m2, vše v k.ú. Tylovice z majetku manželů Ing. Zdeňka a Mgr. Marie Krčmářových, Rožnov p.R. do vlastnictví města Rožnova p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

16. Zastupitelstvo města souhlasí v souladu s § 84, odst. 4 ve vazbě na § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,s přípravou záměru na vklad vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Rožnova p.R. do základního kapitálu společnosti VaK Vsetín a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, IČ: 47674652 a ukládá radě města připravit vyhlášení tohoto záměru v souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. y), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města a vyhrazuje si rozhodnutí dle § 84, odst. 4 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích ve vazbě na § 102, odst. 3 téhož zákona a schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města a to ve výši dle příloh tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.

18. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek smlouvy s Územním střediskem zdravotnické záchranné služby ve Zlíně k zajištění činnosti LSPP v roce 2006 v Rožnově p.R. a ukládá starostovi podepsat dodatek do 20.12.2005.

19. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 178, odst. 2, písm, b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, obecně závaznou vyhlášku č 9/05, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/04 o spádových obvodech základních škol na území města Rožnova p.R.zřizovaných městem Rožnovem p.R. dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka  
Vytvořeno 15.3.2014 8:17:06 - aktualizováno 15.3.2014 8:17:46 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load