Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 14.2.2006


U S N E S E N Í

XXII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 14. února 2006


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2), písm.c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet města na rok 2006 ve znění pozměňovacích návrhů ve výši 362.059 tis. Kč, dle důvodové zprávy a v souladu s § 109, odst. 3, písm. a) , bod 1 tohoto zákona ukládá městskému úřadu:

a) předložit návrh řešení dostavby zimního stadionu, které nezatíží město dalším úvěrem (vkladem do obchodní společnosti města) v termínu do 28.2.2006.

b) výstavbu splaškové kanalizace Horní Paseky a Domu na půli cesty odložit do doby, kdy budou zajištěny dotace (řešit rozpočtovým opatřením).

2.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 28.2.2006.

3.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 ve vazbě na § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm“ (POH původce) zpracovaný v roce 2005 dle důvodové zprávy.

4.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 785/9 – trvalý travní porost o výměře cca 31 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch Ing. Pavla a Jany Onheiserových, všichni bytem Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

5.Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písm.b) a i) zákona č.128/2000 o obcích (obecní zřízení) a podle 29 odst.3 a § 31 odst.1 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:
1. schvaluje návrh změny č.3 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm
2. schvaluje obecně závaznou vyhlášku o závazných částech změny č.3 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm č.1/06
3. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy , vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

6.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst.4 ve vazbě na §102 odst.2 zákona číslo 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění, způsob poskytování materiálu na vybudování kanalizačních přípojek, v rámci realizace projektu „Čistá Bečva“ občanům města Rožnova pod Radhoštěm, a to formou výpůjčky na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy.

7.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 27 zákona č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , dodatky ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol, které zřizuje město Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

8.Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. března 2006 jako symbol protestu proti potlačování práv a svobod národů a menšin.

9.Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s §64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, přísedící u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období let 2006 - 2010.
Zvoleni byli: Libuše Forejtarová, Ludmila Chytilová, Anna Čotková, Anna Dlabajová, Jaroslav Zejda, Jan Jakšík, Vladimír Konečný, Josef Skočdopole, Božena Holišová, Antigona Mičolová, Mgr. Vlasta Rusková.
RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta  
Vytvořeno 15.3.2014 8:20:52 - aktualizováno 15.3.2014 8:32:53 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load