Usnesení XXIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 7.3.2006

 U S N E S E N Í

XXII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 7. března 20061. Zastupitelstvo města podle §39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlašuje záměr vložit jako nepeněžitý vklad do společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. za účelem zvýšení jejího základního kapitálu níže uvedené nemovitosti – pozemky, které se nacházejí v obci a katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm:

č.p. výměra druh pozemku způsob ochrany způsob využití st.p. 3355 92 zast. plocha nádvoří rozsáhlé chrán.území   st.p. 3356 502

zast. plocha nádvoří

rozsáhlé chrán.území zbořeniště st.p. 3357 484

zast. plocha nádvoří

rozsáhlé chrán.území   st.p. 3358 143

zast. plocha nádvoří

rozsáhlé chrán.území   st.p. 3359 95

zast. plocha nádvoří

rozsáhlé chrán.území   st.p. 3360 60

zast. plocha nádvoří

rozsáhlé chrán.území   888/4 3876 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a rekr.  plocha 888/8 5067 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

888/12 1463 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

888/13 1171 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

888/22 27 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

888/23 1000 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

888/24 1185 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

888/25 131 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

888/26 16 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

902/1 3229 trvalý trávní porost rozsáhlé chrán.území   902/2 1501 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území

sportoviště a rekr.  plocha

902/4 792 trvalý trávní porost rozsáhlé chrán.území   902/6 420 orná půda rozsáhlé chrán.území   906/2 521 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území ostatní komunikace

a dále věci movité a nemovité, které se nacházejí v nebo na výše uvedených pozemcích, do společnosti. Seznam věcí movitých a nemovitých, které se nacházejí v nebo na výše uvedených pozemcích tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto usnesení. Zastupitelstvo města současně ukládá dle §109 odst. 3 písm. a) bod 1. výše citovaného zákona městskému úřadu zveřejnit tento záměr vložit (převést) nemovité a movité věci do společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o. vyvěšením na úřední desce městského úřadu a dále způsobem ve městě obvyklým.

2. Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm volí členem rady města paní Jarmilu Mikuláškovou za odstupujícího Ing. Vojtěcha Bajera.

Přílohy: přílohy se týkají bodu č. 1 (vklad Zimního stadionu do společnosti).
PŘÍLOHA USNESENÍ ZM Č.1.
PŘÍLOHA USNESENÍ ZM Č.2.RNDr. Václav Mikušek 
starosta


Mgr. Libuše Rousová
místostarostka  
Vytvořeno 15.3.2014 8:21:58 - aktualizováno 15.3.2014 8:23:20 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load