Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 18.4.2006

U S N E S E N Í

XXIV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 18. dubna 2006


1. Zastupitelstvo města v souladu s §109 odst. 3 písm.a) bod 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit seznámení občanů města se záměrem výstavby obchodního domu Kaufland v prostoru bývalých garáží ČSAD firmou InterCora. Zároveň mu ukládá následně zorganizovat anketu mezi občany města Rožnova pod Radhoštěm za účelem zjištění jejich názoru na výstavbu obchodního domu Kaufland.

2. Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm podle ust. § 85, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodlo o nepeněžitém vkladu do společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ: 48390453, zapsané v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6035 za účelem zvýšení jejího základního kapitálu. Tímto nepeněžitým vkladem jsou nemovitosti – pozemky, které se nacházejí v obci a katastrálním území Rožnov od Radhoštěm:

Č.p. Výměra dr.pozemku způsob ochrany způsob využití St.p. 3355 92 zast. plocha nádvoří rozsáhlé chrán.území   St.p. 3356 502 zast. plocha nádvoří rozsáhlé chrán.území zbořeniště St.p. 3357 484 zast. plocha nádvoří rozsáhlé chrán.území   St.p. 3358 143 zast. plocha nádvoří rozsáhlé chrán.území   St.p. 3359 95 zast. plocha nádvoří rozsáhlé chrán.území   St.p. 3360 60 zast. plocha nádvoří rozsáhlé chrán.území   888/4 3876 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/8 5067 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/12 1463 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/13 1171 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/22 27 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/23 1000 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/24 1185 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/25 131 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 888/26 16 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 902/1 3229 trvalý trávní porost rozsáhlé chrán.území   902/2 1501 ostat.plocha rozsáhlé chrán.území sportoviště a
rekr. plocha 902/4 792 trvalý travní porost rozsáhlé chrán.území   902/6 420 orná půda rozsáhlé chrán.území  

a dále věci movité a nemovité, které se nacházejí v nebo na výše uvedených pozemcích. Seznam věcí movitých a nemovitých, které se nacházejí v nebo na výše uvedených pozemcích tvoří přílohu číslo 2 a nedílnou součást tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města v souladu s ust. §85 a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhodlo o převodu movitých i nemovitých věcí do vlastnictví společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ: 48390453 za účelem uvedeným v bodě I. tohoto usnesení.
III. Zastupitelstvo města současně souhlasí s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitému majetku uvedenému výše do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu a návrh na vklad.
Příloha č.2

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s


I. § 84, odst. 2 písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písmeno c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2006 dle důvodové zprávy v celkové výši 7.192 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.
II. § 85, písm. j, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu účelu čerpání úvěru dle úvěrové smlouvy číslo 2933/05/LCD mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Českou spořitelnou a.s. ze dne 29. září 2005 dle této důvodové zprávy. Zároveň pověřuje starostu města k podpisu příslušného dodatku k úvěrové smlouvě.
III. § 84, odst.4), ve vazbě na § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění financování nákupu speciálního automobilu CAS 16 pro Záchrannou hasičskou službu v Rožnově pod Radhoštěm v celkové hodnotě 5.000 tis. Kč s využitím čerpání dotací z veřejných rozpočtů v částce 2.500 tis. Kč dle důvodové zprávy.

4. Zastupitelstvo města schvaluje ve souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 17.000.000,- Kč od Komerční banky a.s. Valašské Meziříčí na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2006 a 2007 v souvislosti s obhospodařováním portfolia cenných papírů. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od ČS a.s. Nový Jičín na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2006 a 2007 s konečnou dobou splatnosti do jednoho roku ode dne podepsání smlouvy. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu dle předložené důvodové zprávy.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.c) zákona číslo 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytnutí finanční dotace Zlínskému kraji, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, IČ: 70891320 za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou v roce 2006 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 30.4.2006.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 10.5.2006.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 2/06, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích dle důvodové zprávy.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 1195 – trvalý travní porost o výměře cca.116 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch Ing. Víta Petřvalského, bytem Dolní Dráhy 1870, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města:


1. schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní řízení) v platném znění, a v souladu s § 20 odst. 7 a §31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zadání pro zpracování změny č. 4 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm
2. ukládá odboru výstavby a ÚP, aby pořídil a projednal návrh změny č. 4 města Rožnova pod Radhoštěm.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 27 zákona č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a podle § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke zřizovací listině Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Ing. Františka Šulgana zastupováním města na řádné valné hromadě akciové společnosti VaK Vsetín dne 8.6.2006. Jako náhradního zástupce deleguje ing. Jana Štěpaníka resp. Radomíra Šnejdrlu.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, pís. c), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení dotací jednotlivým žadatelům, dle přiložených tabulek.

14. Zastupitelstvo města schvaluje řádné členství města Rožnova pod Radhoštěm v Národní síti Zdravých měst ČR a pověřuje místostarostu města připravit postup činnosti.

15. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu Ing. Františka Šulgana zastupováním města na jarní Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst ČR.

RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka

Vytvořeno 15.3.2014 8:23:44 - aktualizováno 15.3.2014 8:33:20 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load