Usnesení XXV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.6.2006

 U S N E S E N Í

XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 13. června 2006


1. Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru prošetřit prodej akcií společnosti Energoaqua, a.s. v termínu do 5.9.2006.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti Městské policie za rok 2005.

3. Zastupitelstvo města schvaluje souladu s § 84, odst.2) písm.c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zprávu o výsledcích hospodaření města za rok 2005 a v souladu se zněním § 17, odst. 7) zákona číslo 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2005 bez výhrad.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od Komerční banky, a.s. na financování investiční akce „Dům na půl cesty“ v Rožnově p.R. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o půjčce se společností APRI s.r.o., IČ: 41084969 a Střední školou cestovního ruchu s.r.o., IČ: 25364359 v částce 2.000.000,- Kč na financování části investiční akce „Splašková kanalizace Rožnov p.R., Horní Paseky – 1. etapa“. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu v termínu do 31.7.2006.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelkou v termínu do 31.7.2006.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 3605/3 – ostatní plocha o výměře 203 m2 v k.ú. Rožnov p. R. ve prospěch Richarda Peška, bytem Lesní 2330, Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na převod části pozemku p.č. 1040/60 o výměře 5 m2 a části p.č. 1040/61 o výměře 13 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Zlínského kraje, IČ 70891320 do majetku města Rožnova p.R. a darovací smlouvu na převod části pozemku p.č. 1040/18 o výměře 10 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku města Rožnov p.R. do vlastnictví Zlínského kraje. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat obě schválené darovací smlouvy.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu venkovní kanalizace dešťové a splaškové PVC DN 200 a vodovodního řadu PE DN 50 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku 6 soukromých investorů, zastoupených Janem Kuběnou, Rožnov p.R. do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu venkovní kanalizace dešťové DN 250/600 a veřejné účelové komunikace na p.č. 2666/13 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku Ing. Rastislava Suchanka, Rožnov p.R., Ing. Radovana Srby, Velké Karlovice a Ing. Ctibora Kročila, Dolní Újezd do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

11. Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b), zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu na pozemku parc. č. 120, st. 98 v k.ú. Rožnov p.R. , dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu v Rožnově p/R. - odboru školství zpracovat na zasedání zastupitelstva 24.10.2006 čtyřletý plán, týkající se optimalizace využití kapacit MŠ a ZŠ na území města a zároveň zpracovat dlouhodobější koncepci rozvoje školství na území města.

13. Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Miroslava Martináka zastupováním města na řádné valné hromadě akciové společnosti Elektroprojekta Rožnov a.s. dne 22.6.2006. Jako náhradního zástupce deleguje Ing. Jana Horáčka.

14. Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) a p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předsedou kontrolního výboru Ing. Vítězslava Koukala, CSc.

15. Zastupitelstvo města stanoví počet členů zastupitelstva pro příští volební období v počtu 21 členů.RNDr. Václav Mikušek
starosta


Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 15.3.2014 8:25:10 - aktualizováno 15.3.2014 8:25:46 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load