Usnesení XXVII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 5.9.2006

 U S N E S E N Í

XXVII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 5. září 2006


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro Farní charitu Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740620 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 20.9.2006.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm.c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2006 dle důvodové zprávy v celkové výši 15.316 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 14, odst.2) zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a v souladu s § 84, odst. 2) písm. i) a § 10, písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 4/06, o místních poplatcích.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelkou v termínu do 30.9.2006.

5. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84,odst.2) písm. g) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města RNDr. Václava Mikuška k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 26.9.2006 a jako náhradníka deleguje Mgr. Libuši Rousovou.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 5/06, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2006, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, verze A, dle důvodové zprávy.

7. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 ve vazbě na § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, souhlasí s podáním žádosti o příspěvek z „Nadace proměny„ na projekt „Městský park v Rožnově pod Radhoštěm „Lázeňství v Rožnově“ II. etapa – architektonická studie a zároveň schvaluje závazek na dofinancování projektu z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemků p.č. 732/4 – ost. plocha o výměře 133 m2 749 – ost. plocha o výměře 219 m2, 765/1 – ost. plocha o výměře 4064 m2 a 785/8 – trvalý travní porost, vše v k.ú.Tylovice z majetku České republiky, správce nemovitostí Pozemkového fondu ČR, Praha 3, IČ 45797072 do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku připravit potřebné podklady a zaslat je územnímu pracovišti PF ČR ve Zlíně.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu venkovní kanalizace jednotné DN 200 a vodovodního řadu IPE 63 v k.ú. Tylovice z majetku Stanislava a Ziny Pechalových, Rožnov p.R. do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu vodovodního řadu PE DN 65 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku Michala a Marcely Vašutových, Rožnov p.R. do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej 20 městských pozemků o celkové výměře 1.509 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. dle přiloženého seznamu, ve prospěch ČR-Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 42196451. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. 1195/5 – trvalý travní porost o výměře 18 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch Ing. Víta Petřvalského, bytem Dolní Dráhy 1870, Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnnou smlouvu na směnu části pozemku p.č. 12 o výměře cca 150 m2 , p.č. 3569/6 o výměře 166 m2, části p.č. 3690/22 o výměře cca 9 m2 a části p.č. 6120 o výměře cca 34 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Aleny Hradilové, Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 11 o výměře cca 357 m2 v k.ú. Rožnov p.R., v majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

14. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 o obcích a § 31 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 17 Vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci"
-schvaluje pořízení změny územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu lokalit 1, 7, 10, 12 a,b,c, 13, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 a v rozsahu lokalit 2, 5, 8, 11, 15, 17, 21, 22, 25 s podmínkou vymezení plochy a úhrady dle důvodové zprávy
-neschvaluje pořízení změny územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm v rozsahu lokalit 3, 4, 6, 14, 19, 23, 26.
Zastupitelstvo města pověřuje odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov p.R. pořízením změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 odst. j.) zákona číslo 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí účelově vázaných dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

16. Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s §84 odst.4 ve vazbě na § 102 odst.3 zákona číslo 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění, navýšení částky na realizaci rodinného domu, který na své náklady vybuduje Město Rožnov pod Radhoštěm, a který má být předmětem směny za nemovitosti ve vlastnictví Marie Traburové, bytem Československé armády 1245, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku "Požární řád města Rožnova pod Radhoštěm“ s tím, že jeho platnost bude omezena do 31.12.2006 a ukládá místostarostovi města vytvořit pracovní skupinu, která připraví návrh změny do 30.11.2006.

18. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 4), ve vazbě na § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, profinancování projektu Komunitního plánování sociálních služeb v Rožnově p.R. podle důvodové zprávy a ukládá:
- starostovi města podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování KPSS
- vedoucímu finančního odboru zahrnout plánované náklady do rozpočtu města na roky 2007 a 2008.

19. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 odst.1 písm.a.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej bytu č.39 v domě č.1574 na ulici Svazarmovská o velikosti 2+1 vítězi veřejné obchodní soutěže za nabízenou kupní cenu 505.000,-Kč, dle důvodové zprávy.

20. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu Kontrolního výboru o šetření usnesení č. 1/XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13. června 2006.

21. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Strategickém plánu rozvoje mikroregionu Rožnovsko.

22. Zastupitelstvo města si v souladu s §84, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhrazuje právo rozhodnout o provozování a provozovateli sběrného dvora .

23. Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru prošetřit umístění dopravních značení na ulici „Na Vyhlídce“ a na ulici „Na Drahách“ v Rožnově pod Radhoštěm.Ing. František Šulgan
místostarosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka                                                                              
Vytvořeno 15.3.2014 8:27:11 - aktualizováno 15.3.2014 8:28:03 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load