Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 19.12.2006


U S N E S E N Í

II. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 19. prosince 2006


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí investiční dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.12.2006.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.4), ve vazbě na 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění pohotovostní služby pro dospělé ze dne 6.1.2004 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města, aby tento dodatek č. 3 podepsal v termínu do 22.12.2006.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písmeno c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2006 dle důvodové zprávy v celkové výši - 16.150 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.
Zároveň schvaluje rozpočtové opatření v částce 50 tis. Kč na zajištění financování dotace pro občanské sdružení „Kamarád – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže“.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2), písm.c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na rok 2007.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace v částce 50.000,- Kč občanskému sdružení „Kamarád – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, IČ: 64123031 za účelem složení akontace v souladu s uzavřenou leasingovou smlouvou na pořízení devítimístného osobního automobilu Toyota Hi-Ace 2,5 D. Zároveň ukládá radě města projednat a schválit smlouvu o poskytnutí dotace v částce 50.000,- Kč ve prospěch občanského sdružení „ Kamarád – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže“ na jeho nejbližším zasedání.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. 146/2 – zahrada v k.ú. Tylovice o výměře 28 m2 ve prospěch Anny Zavadilové, bytem 5. května , Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej částí městských pozemků p.č. 74/2 – ostatní plocha o výměře cca 55 m2, 76/2 – zahrada o výměře cca 30 m2, 4928 – ostatní plocha o výměře cca 45 m2, 77 – zahrada o výměře cca 30 m2 vše v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Mgr. Miroslava a Mgr. Žanety Čaňových, oba bytem Zašová. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu po kolaudaci stavby dle geometrického plánu podepsat.

8. Zastupitelstvo města podle § 84, odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 o obcích a § 31 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 17 Vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
1.schvaluje rozšíření změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm o lokalitu č.37
2.schvaluje rozšíření změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm o lokalitu č. 38
3.neschvaluje rozšíření změny č.5 územního plánu o lokalitu č.4 dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města pověřuje odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pořízením rozšíření změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

9. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písm.b) a i) zákona č.128/2000 o obcích, (obecní zřízení) a podle 29 odst.3 a § 31 odst.1 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů –
schvaluje návrh změny č.4 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm
schvaluje obecně závaznou vyhlášku o závazných částech změny č.4 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm č. 8 /06
bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy , vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2006, kteru se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2006 Požární řád Města Rožnova pod Radhoštěm.

11. Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst. 2 písm. m) a písm.n) a §117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) odvolává dnem 19.12.2006
a) z funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Vítězslava Koukala, CSc.
b) z funkce členů kontrolního výboru Pavla Jašku, Ing. Lubomíra Hlaváčka, Ing. Petra Holého, Ing. Vojtěcha Darona
2) volí dnem 19.12.2006
a) do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Ivo Hanáčka
b) do funkce členů kontrolního výboru Ing. Petra Holého, Michaelu Maléřovou, Květoslava Kováře, Ing. Marka Šaffera

12. Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst. 2 písm. m) a písm.n) a §117 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) odvolává dnem 19.12.2006
a) z funkce předsedy finančního výboru JUDr. Jaroslava Kubína
b) z funkce členů finančního výboru Ing. Dušana Turzu, Ing. Ladislava Mlnaříka, Ing. Janu Trpíkovou, Ing. Marka Šaffera
2) volí dnem 19.12.2006
a) do funkce předsedy finančního výboru JUDr. Milana Matulu
b) do funkce členů finančního výboru Ing. Vojtěcha Rýznara, Ing. Davida Baroše, RNDr. Václava Mikuška, Ing. Jaroslava Kučeru, Ing. Ladislava Mlnaříka, Ing. Karla Jiříčka

13. Zastupitelstvo města určuje v souladu s ustanovením § 104, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že starostu v době jeho nepřítomnosti bude zastupovat místostarosta pan Alois Vychodil a nebude-li ani on přítomen pak starostu bude zastupovat místostarostka paní Markéta Blinková.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 15.3.2014 8:31:28 - aktualizováno 15.3.2014 8:33:35 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load