Usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 17.10.2006

 U S N E S E N Í

XXVIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 17. října 2006


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.a ) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o výstavbě rodinného domu a budoucí směnné smlouvě mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Marií Traburovou, bytem Československé armády 1245, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2006.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotací společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol.s r.o.“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2006.

3. Zastupitelstvo města schvaluje souladu § 84, odst. 4), ve vazbě na § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo KUZL R001WP3C/2006“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2006.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písmeno c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2006 dle důvodové zprávy v celkové výši - 500 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

5. Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s § 84, odst. 4, ve vazbě na § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 o obcích, v platném znění, zprávu auditora Ing. Pavla Halamíčka ke grantové smlouvě na akci "Parkoviště pro návštěvníky Valašského muzea" ze dne 30.8.2006.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod celých pozemků p.č. 1040/90, 1040/93, 1040/100, 3603/10, 3603/11, 3603/12, 3603/13 a 3750/3 o celkové výměře 9.566 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. a staveb dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 z majetku Zlínského kraje do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku připravit potřebné podklady a starostovi města ukládá podepsat příslušné doklady ( darovací smlouvu a předávací protokol po předložení Zlínským krajem ).

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. d) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, "Rámcovou smlouvu o poskytnutí dobrovolných příspěvků na úhradu nákladů věcných břemen pro projekt "Čistá řeka Bečva" se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČO 70238880, dle důvodové zprávy s tím, že celková částka příspěvků na věcná břemena bude součtem "příloh" této smlouvy, které představují všechny obcí sjednané smlouvy o zřízení věcného břemene pro projekt a vyúčtované skutečné náklady s tím spojené a ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu. Jednotlivé smlouvy budou zastupitelstvu města předkládány ke schválení.

8. Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnnou smlouvu na směnu pozemku p.č. st. 134 o výměře 103 m2 včetně na něm postaveného objektu zemědělské stavby v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Josefa Krhuta, Rožnov p.R. za městské zemědělské pozemky o celkové výměře 54.510 m2 v k.ú. Rožnov p.R. a Tylovice, dle přilohy č.1, v majetku Města Rožnova pod Radhoštěm.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitostem p.č. 1071/6, 1298/7, 1298/10, 1303/1, 1303/5, 1303/12, 1303/15, 1303/19 a 1300/33 vše v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví České republiky -Ústavu územního rozvoje do majetku města. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písm.b) a i) zákona č.128/2000 o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 29 odst.3 a § 31 odst.1 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
1) schvaluje návrh změny č.4 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm
2) schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 7 /06 o závazných částech změny č.4 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu
3) bere na vědomí vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy , vyhodnocení připomínek občanů a stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování včetně vyhodnocení.

11. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 o obcích a § 31 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 17 Vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci schvaluje rozšíření změny č.5 územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm o lokalitu č.18, 33, 34, 35, 36 dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města pověřuje odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pořízením rozšíření změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání na školách, školských zařízeních a dalších vzdělávácích institucích působících na území města Rožnova pod Radhoštěm.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, časový harmonogram a vyhlášené priority grantového systému města pro rok 2007. Bod č. 4.3. bude v upraveném znění – péče o přírodu a krajinu.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úpravu zásad pro poskytování grantů a metodických pokynů dlouhodobých grantů pro oblast sociální a sportovní.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písmeno y), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města a vyhrazuje si rozhodnutí v souladu s § 84, odst. 4, zákona o obcích, a ve vazbě na § 102, odst. 3 téhož zákona schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města a to ve výši dle příloh tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.

16. Zastupitelstvo města promíjí v souladu s §84 odst.f.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poplatky z prodlení v plné výši za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu žadatelce, dle důvodové zprávy.

17. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Městskému úřadu zahrnout do rozpočtu města na rok 2007 finanční prostředky potřebné ke kolaudaci zastřešení zimního stadionu ve výši 1.250.000,-Kč.
2. Městskému úřadu a společnosti Komerční domy Rožnov , s.r.o.
a) na prvním následujícím pracovním jednání zastupitelstva města předložit návrh způsobu financování investic potřebných k uvedení zimního stadionu do provozu (vzduchotechnika, rolba).
b) vést jednání s HC klubem Rožnov pod Radhoštěm o zajištění dalších finančních zdrojů ke krytí investičních i provozních nákladů zimního stadionu.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta    
Vytvořeno 15.3.2014 8:28:32 - aktualizováno 15.3.2014 8:33:53 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load