Usnesení III. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného 6.2.2007

U S N E S E N Í

III. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 6. února


1. Zastupitelstvo města ruší svoje usnesení číslo II./5 ze dne 19.12.2006 a zároveň schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí dotace v částce 50.000,- Kč občanskému sdružení „Kamarád – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže“, IČ: 64123031 za účelem pořízení devítimístného osobního automobilu Toyota Hi-Ace 2,5 D.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod ( za cenu dle znaleckého posudku ) pozemku p.č. 2702/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře o výměře 212 m2 v k.ú. Dolní Bečva z majetku České republiky, správce nemovitostí Pozemkového fondu ČR, Praha 3, IČ: 45797072 do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku připravit potřebné podklady a zaslat je územnímu pracovišti PF ČR ve Zlíně ke zpracování kupní smlouvy.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, předloženou kupní smlouvu na převod pozemku p.č. 561/12 – ost. komunikace o výměře 200 m2 a p.č. 570/1 – ost. neplodná půda o výměře 219 m2, vše v k.ú. Hážovice ve vlastnictví NP publication spol. s r.o. Hostivice, IČ: 60779608 a jejich nabytí do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o bezúplatném převodu stavby přechodu pro chodce se svislým a vodorovným dopravním značením z vlastnictví Břetislava Škarky IČ0: 40332934 do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

5. Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s §85, písm. k), zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, zprávu o činnosti Městské policie za rok 2006.

6. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 písmeno x), zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 odst.5 písm. f ) a §47 odst.1 a 4, §49 odst.1 a § 53 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje zastupitele města pana Ivo Jelínka určeným zastupitelem k činnostem ve věci pořízení a projednání územně plánovacích dokumentací na území města Rožnova pod Radhoštěm .

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst.4 zákona číslo 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění,“ :
1) Projekt "Regenerace panelového sídliště v Rožnově pod Radhoštěm" podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. , který vypracoval ing. arch. Aleš Putna, dle důvodové zprávy.
2) Finanční spoluúčast na realizaci projektu „Regenerace panelového sídliště v Rožnově pod Radhoštěm", ve výši 30% nákladů pro I.etapu, což činí 2.610.000,-Kč.

8. 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
Usnesení vlády č. 1199, ze dne 25.10.2006
2. Zastupitelstvo města ukládá :
starostovi města rozpracovat Strategii vlády ČR v boji proti korupci, do podmínek činnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dotaci Valašskému Království s.r.o. ve výši 450.000,- Kč (slovy čtyřistapadesáttisíckorunčeských) na provoz Informačního centra. Zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz Informačního centra mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským královstvím s.r.o. do 30.9.2007 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84, odst. 2, písm. n) a § 77 odst. 2 a odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s účinností od února 2007 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 730, - Kč, tj. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 410,-Kč a příplatek podle počtu obyvatel 320,-Kč
2. za výkon funkce člena rady města ve výši 1.810,-Kč,-
3. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.500,-
4. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.190,-
5. v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna ve výši součtu dvou nejvýše hodnocených funkcí. Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změnu ve výplatách odměn.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta          
Vytvořeno 15.3.2014 8:34:43 - aktualizováno 15.3.2014 8:35:19 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load