Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 27.3.2007


U S N E S E N Í

IV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 27. března 2007


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §84, odst.2), písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet Města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2007 ve výši 352.655 tis. Kč dle důvodové zprávy.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. na financování investiční akce „Chodník Tylovice - Hážovice“ v Rožnově pod Radhoštěm. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2007 a 2008 s konečnou dobou splatnosti do jednoho roku ode dne podepsání smlouvy. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu dle předložené důvodové zprávy.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 17.000.000,- Kč od Komerční banky a.s. na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2007 a 2008 v souvislosti s obhospodařováním portfolia cenných papírů. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.

5. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s §84, odst.2), písm.g), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostku města Markétu Blinkovou a jako náhradníka JUDr. Jaroslava Kubína, starostu města, k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 27.4.2007.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 30.4.2007.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru ve výši 16.750.000,- Kč od Komerční banky a.s. na financování investičních i neinvestičních výdajů v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2007. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, budoucí převzetí protipovodňových opatření (movitých a nemovitých věcí) na Rožnovské Bečvě v km 13,995-15,170, do majetku a správy Města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §84 odst.2, písm. p), zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, společný postup pro podporu rozvoje dopravní infrastruktury regionů soudržnosti Moravskoslezsko a Střední Morava v období let 2007-2013. Dále schvaluje Memorandum pro spolupráci v období 2007 - 2013 společné pro města regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Střední Morava, včetně dodatku č.1, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města Memorandum včetně dodatku č.1 podepsat.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej bytu č.5 v domě čp.1571 na ul. Oděská vítěznému zájemci a dalším náhradníkům dle vyhodnocené veřejné obchodní soutěže za nabízenou kupní cenu, dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej bytu č.39 v domě čp.1574 na ul. Svazarmovská vítěznému zájemci a dalším náhradníkům dle vyhodnocené veřejné obchodní soutěže za nabízenou kupní cenu, dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej bytu č.3 v domě čp.1696 na ul. Borová vítěznému zájemci a dalšímu náhradníkovi dle vyhodnocené veřejné obchodní soutěže za nabízenou kupní cenu, dle důvodové zprávy.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 1/07, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. st. 2798/2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 4 m2 ve prospěch Ing. Lenky Hrstkové, bytem Dr. Milady Horákové 1250, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod rozestavěné stavby klubovny se sociálním zařízením na p.č. 411/4, včetně přípojek IS, v k.ú. Dolní Bečva z majetku Valašského golfového klubu s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, IČ 25874187 a nabytí do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm s tím, že její dokončení bude financováno výhradně z obdržených dotací, sponzorských darů, výnosů z reklamní činnosti a nájmu sportoviště. Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu připravit návrh darovací smlouvy a starostovi města ukládá podepsat darovací smlouvu schválenou právním odborem. Dále ukládá Městskému úřadu připravit po kolaudaci stavby dodatek smlouvy o pronájmu stavby ve prospěch VGK s.r.o. ke schválení v radě města.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 1148/1 zahrada v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 18 m2 ve prospěch Ing. Jaromíra Řeháka, bytem Borová 1696, Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města po kolaudaci stavby tuto smlouvu podepsat.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, souhlasné prohlášení Města Rožnova pod Radhoštěm a České republiky – Ústav územního rozvoje o vlastnictví pozemku p.č. 1300/3 v k. ú. Rožnov p.R. dle § 1 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města toto prohlášení podepsat.

18. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na odkoupení pozemků p.č. 1555/8 díl „a“ – ostatní plocha o výměře 118 m2 a p. č. 1555/29 – ostatní plocha o výměře 44 m2 vše v obci a k. ú. Rožnov p.R. z majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

19. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na odkoupení částí pozemků p. č. 2629/2 a 2629/6, v k. ú. Rožnov p.R. zaměřených geometrickým plánem, které jsou ve vlastnictví pana Ivo Bolcka, do majetku města. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města po zaměření pozemků tuto smlouvu podepsat.

20. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na bezúplatný převod městského pozemku p. č. 1040/32 – ostatní plocha o výměře 212 m2 v k. ú. Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou darovací smlouvu.

21. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení dotací z grantového systému města pro rok 2007, jednotlivým žadatelům, dle důvodové zprávy.

22. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města JUDr. Jaroslava Kubína zastupováním města na řádné valné hromadě akciové společnosti VaK Vsetín dne 7. 6. 2007. Jako náhradníka deleguje pana Aloise Vychodila, místostarostu města.

23. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, navrhuje pana Aloise Vychodila, místostarostu města, jako zástupce Města Rožnova pod Radhoštěm do představenstva VaK Vsetín, a. s., dle důvodové zprávy.

24. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 ve vazbě na § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, text Prohlášení nesouhlasu s aktivitami těžařských společností zabývajících se těžbou hořlavého zemního plynu a uhlí v Beskydech a ukládá starostovi města toto Prohlášení podepsat a odeslat občanskému sdružení Naše Beskydy.

25. Zastupitelstvo města ukládá radě města dle §82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zpracovat prostřednictvím svých příspěvkových organizací a kulturní komise koncepci kulturních potřeb města Rožnova pod Radhoštěm.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka  
Vytvořeno 15.3.2014 8:35:41 - aktualizováno 15.3.2014 8:44:00 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load