Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 05.06.2007

U S N E S E N Í

V. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 5. června 2007


1. Zastupitelstvo města schvaluje souladu s § 84, odst. 2), písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zprávu o výsledcích hospodaření města za rok 2006 a v souladu s §17, odst. 7) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2006 bez výhrad.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §84, odst. 2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a §16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2007 dle důvodové zprávy v celkové výši 2.284 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §84, odst. 4), ve vazbě na §102, odst. 3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, financování pohotovosti družstev jednotky kategorie JPO II/2 Záchranné hasičské služby v Rožnově pod Radhoštěm v roce 2008 v minimální výši 50%.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 30.6.2007.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.4), ve vazbě na §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění pohotovostní služby pro dospělé ze dne 6.1.2004 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a Městem Rožnovem pod Radhoštěm a ukládá starostovi města, aby tento dodatek č. 4 podepsal v termínu do 20.6.2007.

6. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.000042/2007/VYST/OS o partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu zadavatelů mezi Zlínským krajem , Městem Rožnovem pod Radhoštěm a dalšími dvanácti partnerskými městy Zlínského kraje dle § 84 odst.2) písm.p) zákona č.128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení). Zastupitelstvo města souhlasí se jmenováním Ing. Hany Žatkové a zastupujícího pracovníka Mgr. Jana Trusiny jako odpovědných pracovníků pro účely této smlouvy.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej částí městských pozemků p.č. 1210/3 o výměře cca 9 m2 a 1211/16 o výměře cca 105 m2 vše v k.ú. Tylovice ve prospěch Karla Santovjáka, bytem Zašová. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 1210/3 v k.ú. Tylovice o výměře cca 24 m2 ve prospěch Dobroslavy Fejtové, bytem Dolní Dráhy 1931, Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 1690/3 ostatní plocha o výměře 1689 m2 a pozemku p.č. 1689/1 ostatní plocha o výměře 230 m2 vše v k.ú. Rožnov p.R. do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vzorovou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvu na odkoupení částí pozemků vlastníků dotčených výstavbou „Chodníku Rožnov p.R., Tylovice, Hážovice, silnice III/4867“ Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto vzorovou smlouvu podepsat.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 573/8 – lesní pozemek o výměře 1604 m2 v k.ú. Hážovice z vlastnictví Karla Knápka, Hážovice 2080 do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemku p.č. 2235/10 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 165 m2 a p.č. 4849/8 – ost. plocha,ost. komunikace o výměře 1102 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá, v souladu s § 109 odst. 3 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, městskému úřadu připravit potřebné podklady a zaslat je odloučenému pracovišti „Úřadu“ ve Vsetíně ke zpracování darovací smlouvy. Současně ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí.

13. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odvolává z funkce člena rady města pana Rudolfa Billa.

14. Zastupitelstvo města doporučuje radě města zrušit záměr na pronájem nebytových prostor na Masarykově náměstí čp. 131 (BILLBAR) a požaduje vyhlásit nový záměr s tím, že v podmínkách, kromě cenové nabídky, bude požadavek na provozování služeb pro občany a návštěvníky města.

15. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje jako zástupce Města Rožnova pod Radhoštěm v Dozorčí radě TV Beskyd s.r.o. paní Markétu Blinkovou.

16. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mění rozhodnutí č. 22/IV přijaté na zasedání dne 27.3.2007 tak, že místo pana Vychodila schvaluje jako náhradníka za JUDr. Jaroslava Kubína paní Markétu Blinkovou na zasedání řádné Valné hromady akciové společnosti VaK Vsetín, která se bude konat dne 7.6.2007.

17. Zastupitelstvo města
1) V souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 52 zastavěna plocha a nádvoří o výměře 240 m2 v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území 744743 Tylovice, zapsané na LV č. 712 a budovy (objekt občanské vybavenosti) č.p. 2711 nacházející se na uvedeném pozemku, pro obec Rožnov pod Radhoštěm.
2) Souhlasí s prodejem pozemků p.č. 52 zastavěna plocha a nádvoří o výměře 240 m2 v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území 744743 Tylovice, zapsané na LV č. 712 pro obec Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 53 – ostatní plochy, manipulační a skladová plocha o výměře 863 m2, p.č. 54 ostatní plochy, hřiště, stadion, o výměře 8.010 m2, a p.č. 55 orná půda o výměře 3.474 m2 v obci Rožnov pod Radhoštěm a katastrálním území 744743 Tylovice, zapsané na LV č. 10001 pro obec Rožnov pod Radhoštěm za podmínky ukončení nájemní smlouvy o nájmu uzavřené mezi Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm se sídlem Horní Paseky, Fotbalový stadion 2268, IČ 69211728 (dále jen FC Rožnov pod Radhoštěm) a městem Rožnovem pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, IČ 00304271 (dále jen město Rožnov pod Radhoštěm) ze dne 18. června 1999, schválené usnesením rady města č. 79/7 ze dne 16. června 1999 a za podmínky, že město Rožnov pod Radhoštěm bude vlastníkem pozemku uvedeném v bodě 1) tohoto usnesení a ukládá radě města, aby vyhlásila záměr na prodej výše uvedených pozemků.
3) Souhlasí s tím, aby finanční prostředky získané z prodeje pozemků uvedených pod bodem 2) tohoto usnesení byly použity jako dotace pro FC Rožnov pod Radhoštěm za účelem realizace projektu FC Rožnov pod Radhoštěm zaevidovaným na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) dne 29. března 2007 pod č.j.: 9 689/2007-50, zpracovaném EKKL sportovní povrchy s.r.o., který byl zpracován se záměrem výměny přírodní travnaté plochy za umělý povrch na hlavním hřišti v areálu stadionu Horní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm, pozemky p.č. 1687/1, 1699/1, 1692/1, 1692/6, 1692/2, 1692/4,1696/2, 1696/3, 3623/5, 3623/4, 1702/6, 3704/1, 372, 1682,/4, 1682/2, 1702/2, 1682/1, 3623/8 v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm zapsané na LV č. 4873 (dále jen projekt vybudování umělého povrchu III. generace v areálu stadionu Horní Paseky). Tento souhlas je podmíněn tím, že FC Rožnov pod Radhoštěm obdrží do 30.9. 2007 od MŠMT dotaci ve výši 7 mil. Kč na realizaci výše uvedeného projektu.
4) Souhlasí s poskytnutím dotace pro FC Rožnov pod Radhoštěm ve výši 7.393.429 Kč pro účel zajištění financování vybudování umělého povrchu III. generace v areálu stadionu Horní Paseky dle projektu uvedeného v bodě 3) tohoto usnesení s tím, že částka ve výši 7.393.429 Kč bude zahrnuta do rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2009 a dotace v této výši bude poskytnuta FC Rožnov pod Radhoštěm v termínu do 31.12.2009. Úrokové náklady budou zaplaceny FC Rožnov pod Radhoštěm.
5) Souhlasí, aby dotace uvedena v bodě 4) tohoto usnesení byla FC Rožnov pod Radhoštěm poskytnuta na základě smlouvy o dotaci schválené zastupitelstvem města za splnění podmínek, že:
a) FC Rožnov pod Radhoštěm obdrží do 30.9. 2007 od MŠMT dotaci ve výši 7 mil Kč na realizaci projektu uvedeného v bodě 3) tohoto usnesení,
b) bude ukončena do 31.7. 2007 nájemní smlouva o nájmu uzavřená mezi Fotbalovým clubem FC Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnovem pod Radhoštěm ze dne 18. června 1999,
c) FC Rožnov pod Radhoštěm se vzdá veškerých práv a nároků souvisejících s ukončením nájemní smlouvy uvedené pod písm. b),
d) ke dni schvalování smlouvy o dotaci FC Rožnov pod Radhoštěm budou prodány pozemky uvedené v bodě 2) tohoto usnesení,
e) FC Rožnov pod Radhoštěm bude splácet úvěr v souladu s úvěrovou smlouvou uzavřenou s EKKL sportovní povrchy s.r.o. a vybudování umělého povrchu III. generace v areálu stadionu Horní Paseky bude dokončeno do listopadu 2007.

6) Dle ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje záruku města Rožnova pod Radhoštěm na splácení úvěru poskytnutého dodavatelem EKKL sportovní povrchy s.r.o. FC Rožnov pod Radhoštěm za účelem vybudování umělého povrchu III. generace v areálu stadionu Horní Paseky a to do výše 7.393.429 Kč (slovy sedmmilionů třistadevadesáttřitisíc čtyřistadvacetdevět korun českých) a zmocňuje starostu města JUDr. Jaroslava Kubína k podpisu příslušných dokladů a prohlášení.

18. Město zpracuje koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu, jejíž součástí bude systémové zajištění provozu tělovýchovných zařízení.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta          
Vytvořeno 15.3.2014 8:37:01 - aktualizováno 15.3.2014 8:38:04 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load