Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 11.09.2007

U S N E S E N Í

VI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 11. září 2007


1. Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, do funkce člena rady města pana Ing. Ivo Hanáčka.

2. Zastupitelstvo města pověřuje výkonem funkce oddávajících při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak Ing. Ivo Hanáčka, člena rady města a pana Rudolfa Billa, člena zastupitelstva města.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písmeno c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2007 dle důvodové zprávy v celkové výši 809 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 30.9.2007.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace sdružení TJ Rožnov“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.9.2007.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti v Rožnově pod Radhoštěm“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.9.2007.

7. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst.2), písm.f), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města JUDr. Jaroslava Kubína k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 27.9.2007. Jako náhradníka schvaluje místostarostu města pana Aloise Vychodila.

8. Zastupitelstvo města
1. Schvaluje v souladu s § 84 odst.2 – plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 5 písmeno b) a dále v souladu s § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání pro zpracování změny č.5A územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm, vyjma lokality č. 5-7, lokalita Tylovice-bývalý školní statek. Zadání změny č. 5B územního plánu bude znovu projednáno zastupitelstvem města po projednání se SCHKOB.
2. Ukládá odboru výstavby a ÚP, aby pořídil a projednal návrh změny č. 5A města Rožnova pod Radhoštěm.

9. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 – plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 o obcích, (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
1. Schvaluje pořízení změny územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm
v rozsahu lokalit 1, 2, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23
v rozsahu lokalit 3, 4, 5, 7, 9, 12, 20 s podmínkou dle důvodové zprávy
2. Neschvaluje pořízení změny územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm v rozsahu lokalit 6, 11, 17, dle důvodové zprávy
Zastupitelstvo města pověřuje odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pořízením změny č.6 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

10. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 – plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení změny regulativů pro změnu č.3 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města pověřuje odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pořízením změny regulativů pro změnu č.3 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků z majetku TJ Rožnov p.R. do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá, v souladu s § 109 odst. 3 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, městskému úřadu připravit potřebné podklady a zaslat je odloučenému pracovišti „Úřadu“ ve Vsetíně ke zpracování darovací smlouvy. Současně ukládá starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí po předložení dárcem.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 4906/2 – ostatní plocha, manipulační o výměře 92 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Emilie Holubové, Rožnov p.R. do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Pavlem Holubem , bytem Krušnohorská 1078, Ostrov, týkající se směny části pozemku p.č. 4907 o výměře cca 415 m2 za budoucí městský pozemek p.č. st. 19, část o výměře cca 165 m2 vše v k.ú. Rožnov p.R., výměry pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat tuto schválenou smlouvu.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu o převodu pozemku p.č. 2028/2 – orná půda o výměře 214 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Lumíra Dratvy, Rožnov p.R. do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto kupní smlouvu.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městských pozemků p.č. 1224/21 ostatní plocha o výměře 88 m2 a pozemku p.č. 1224/101 ostatní plocha o výměře 104 m2 vše v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti IZOLTECHNIK MORAVIA Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

17. Zastupitelstvo města v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje následující změny Jednacího řádu Zastupitelstva města:
1) v § 7 odst. 8 na konci první věty se před slova „……zvednutím ruky“ doplňuje text …“prostřednictvím hlasovacího zařízení nebo“ ……..
2) vypouští se odst. 2 v § 8
3) text § 10 zůstává beze změn v původním znění (návrh Ing. Ivo Hanáčka neschválen)
4) v § 12 na konci druhé věty se doplňuje text: „…… po předchozím upozornění.“

18. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm ze dne 13.12.2000, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění změn schválených usnesením č. VI/17 ze dne 11.09.2007.
Zastupitelstvo města dále ukládá městskému úřadu vyhotovit úplné znění Jednacího řadu Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm a zaslat jej všem členům zastupitelstva do příštího zasedání.

19. Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst. 1) ve vazbě na §35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ruší v plném rozsahu své usnesení č. XXIV/14 ze dne 18.4.2006, kterým schválilo řádné členství města Rožnova pod Radhoštěm v Národní síti zdravých měst ČR.

20. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Program města Rožnov pod Radhoštěm v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období 2007-2011.
2. Rozpracování Programu města Rožnov pod Radhoštěm v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období 2007-2011.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka        
Vytvořeno 15.3.2014 8:38:21 - aktualizováno 15.3.2014 8:43:41 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load