Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 18.12.2007

U S N E S E N Í

VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 18. prosince 2007


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2, písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2007 dle důvodové zprávy v celkové výši - 21.710 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2, písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2008 ve výši 432.800,- tis. Kč ve znění změn přijatých k původnímu návrhu rozpočtu dle důvodové zprávy.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.4, ve vazbě na §102, odst.3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění pohotovostní služby pro dospělé ze dne 6.1.2004 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a Městem Rožnovem pod Radhoštěm a ukládá starostovi města, aby tento dodatek č. 5 podepsal v termínu do 31.12.2007.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 27 odst. 1, písm. e), zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, přílohu č. 2 zřizovací listiny Záchranné hasičské služby města Rožnova pod Radhoštěm, IČO 60990317, dle důvodové zprávy.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, úplatný převod městských pozemků p.č. 145/1 o výměře 451 m2, p.č. 828/2 o výměře 141 m2 a p.č. 828/4 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Hážovice do vlastnictví Zlínského kraje. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat prohlášení vlastníka o udělení souhlasu k prodeji pozemků za cenu dle znaleckého posudku.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na směnu části městského pozemku p.č. 1224/20 ostatní plocha o výměře 92 m2 za část pozemku p.č. 1214/7 ostatní plocha o výměře 92 m2 ve vlastnictví ČR, Finančního ředitelství Brno, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm
1) Schvaluje v souladu s § 84 odst.2, plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 5, písm. b) a dále v souladu s § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání pro zpracování změny č.5 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm
2) Ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č.5 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o poskytnutí dotace občanským sdružením Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, Fotbalový klub FC Rožnov pod Radhoštěm a HC Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tyto smlouvy.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 27 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke zřizovací listině T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace a dodatky č. 1 k přílohám č. 1 zřizovacích listin Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace, Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků z majetku města do majetku Tělovýchovné jednoty Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rámcový program spolupráce mezi partnerskými městy Rožnovem p.R., Bergenem a Śremem a program zahraniční spolupráce s Považskou Bystricí na rok 2008. Zastupitelstvo města dále schvaluje v rámci spolupráce se spřáteleným městem Munkebo (Dánsko) návštěvu dánských sportovců v Rožnově p.R. v červnu 2008.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4, v návaznosti na §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje finanční spoluúčast na projektu „Obnova zeleně hřbitova Na Láni“ z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm v případě úspěchu žádosti o poskytnutí podpory v II. výzvě „Operačního programu Životní prostředí", Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

13. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města a vyhrazuje si rozhodnutí v souladu s § 84, odst. 4 zákona o obcích a ve vazbě na § 102, odst. 3 téhož zákona a schvaluje odměny členům komisí rady města a to ve výši dle důvodové zprávy.
b) Po projednání rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odměny předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města dle důvodové zprávy.

14. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1) bere na vědomí rezignaci Ing. Ivo Hanáčka na funkci člena a předsedy kontrolního výboru
2) zvolilo členem a předsedou kontrolního výboru Mgr. Libuši Rousovou.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 15.3.2014 8:41:36 - aktualizováno 15.3.2014 8:42:13 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load