Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 23.10.2007

U S N E S E N Í
VII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,

konaného dne 23. října 2007


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm.c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2007 dle důvodové zprávy v celkové výši 35.142 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelkou v termínu do 5.11.2007.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.4), ve vazbě na § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, „Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o obhospodařování portfolia ze dne 30.4.2003“ s Komerční bankou a.s.

4. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci k výstavbě obchodního domu Kaufland na ulici Meziříčská. Zastupitelstvo města nemá námitky k výstavbě uvedeného obchodního domu, pokud budou splněny zákonem stanovené podmínky. Zastupitelstvo města však zároveň žádá investora, aby při výstavbě i při následném provozu obchodního domu postupoval citlivě a s ohledem na občany žijící v této lokalitě, a aby učinil vše pro to, aby nedošlo ke zhoršení podmínek jejich života.

5. 1) Zastupitelstvo města bere na vědomí petici 121 občanů místní části Kramolišov, obsahující nesouhlasné stanovisko k výstavbě přístupové komunikace do areálu bývalého školního statku a vyjádření 13 vlastníků nemovitostí v této věci.
2) Zastupitelstvo města vyzývá obě strany k jednání za účasti pověřených zástupců města za účelem sladění vzájemných stanovisek.
3) Město Rožnov pod Radhoštěm podle současné platné legislativy nemá možnost zasahovat do vlastnických práv a povinností soukromých osob a je povinno respektovat schválený ÚP města.

6. Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu se svým usnesením č. 22 ze dne 5.9.2006 , že provozovatelem sběrného dvora ve smyslu obecně závazné vyhlášky města č. 1/07, v provozovně v areálu Krasspol, a. s., na adrese nábřeží Dukelských hrdinů 2269, na pozemku p. č. 1880 v k.ú. Rožnov p.R., bude od 1.1.2008 Ing. Jan Panc, IČ: 62313932. Zastupitelstvo města současně ukládá městskému úřadu vypracovat návrh příslušné smlouvy o provozování sběrného dvora, která bude předložena ke schválení radě města a dále starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v planém znění, nové znění Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.
- v článku č. 5, bodu č. 6 v Zásadách pro poskytování grantů, doplnit větu „Žádost o poskytování grantů nesmí být dále žadatelem doplňována“.

8. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje prioritní investiční záměry v oblasti cestovního ruchu dle Integrované rozvojové strategie cestovního ruchu.

9. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4) v návaznosti na §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje předfinancování a následnou finanční spoluúčast na projektech schválených v rámci integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska a realizovaných na území města Rožnova p.R. z rozpočtu města Rožnova p.R. v letech 2008-2009.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dotaci Valašskému Království s.r.o. ve výši 100.000,-Kč (slovy jednostotisíckorunčeských) na poskytnutí dotace na provoz Informačního centra. Zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na provoz Informačního centra mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským královstvím s.r.o. do 31.12.2007 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

11. Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje podle § 84 odst.2 –plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písmeno b) a dále podle § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání pro zpracování změny č.5B územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm v rozsahu lokalit 5/2, 5/15, 5/20, 5/25 a 5/28.
2. Ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č.5B města Rožnova pod Radhoštěm.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) ve vazbě na § 38, odst.3), písm.d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 ke „Smlouvě o ručení“ mezi Komerční bankou a.s. a Městem Rožnovem pod Radhoštěm ze dne 16.8.2006 a ukládá starostovi města, aby tento dodatek podepsal v termínu do 9.11.2007.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 ke „Smlouvě o poskytování příspěvku a provozní dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol.s.r.o.“ ze dne 14.8.2006 a ukládá starostovi města, aby tento dodatek podepsal v termínu do 9.11.2007.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta        
Vytvořeno 15.3.2014 8:40:02 - aktualizováno 15.3.2014 8:41:19 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load