Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 19.2.2008

U S N E S E N Í

IX. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 19. února 2008


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2008 dle důvodové zprávy v celkové výši - 23.429 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst. 2), písm. g), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu JUDr. Jaroslava Kubína a jako náhradníka místostarostu Aloise Vychodila k zastupování Města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 28.3.2008.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 10.3.2008.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 10.3.2008.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí investiční dotace společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 10.3.2008.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na směnu městského pozemku p.č. 545/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 včetně na pozemku situované jiné stavby bez č.p. (vážní domek) za pozemek p.č. 1091/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2 ve vlastnictví Ing. Jana Jelínka a Heleny Jelínkové, vše k.ú. Tylovice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 1406/6 o výměře 138 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů Jany a Iva Mikušových, bytem Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě směnné na směnu městského pozemku p.č. 509 o výměře 805 m2 za část pozemku p.č. 1091/7 v majetku Lubora Grigorescu o výměře cca 114 m2, vše k.ú. Tylovice. Rozdíl mezi výměrami dotčených pozemků tj. cca 691 m2 bude doplacen Luborem Grigorescu za navrhovanou a předběžně dohodnutou cenu ve výši 1000,-Kč/m2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku p.č. 342 o výměře cca 73 m2 ve vlastnictví Pavla Bolka, Rožnov pod Radhoštěm za část městského pozemku p.č. 487/24 a p.č. 470/1 o celkové výměře cca 73 m2 vše v k.ú. Hážovice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města schválilo prodej nemovitosti Harcovna a vyhodnotilo předložené nabídky v tomto pořadí:
1. ENERGOAQUA, a.s.
2. SLUG Finance, a.s.
3. Beverly Invest s.r.o.
dále ukládá radě města předložit smlouvu o prodeji nemovitostí ke schválení zastupitelstvu města na zasedání dne 15. 4. 2008.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) v návaznosti na §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zásady výkupu inženýrských staveb od investorů:
1. členové sdružení zastupovaného p.Skalkou
2. manželé Drongovi
3. společnost FAGUS 21, a.s.
dle důvodové zprávy.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 46 odst. 2 písm. a) a § 48 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o spolupráci mezi obcemi Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Střítež nad Bečvou a Zašová při realizaci integrovaného projektu „Cyklostezka údolím rožnovské Bečvy“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal.

13. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písmeno p) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky Rozbor udržitelného rozvoje území, zadávané na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky“ Krajským úřadem Zlínského kraje a souhlasí s procentuálním podílem 7,7% Města Rožnov pod Radhoštěm na úhradě celkové částky díla.

14. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 - plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 o obcích, a v souladu s § 6 odst. 5 písmeno a) a dle § 46 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení změny územního plánu zóny Na Zahradách na pozemku parc.č. st.692 a 49/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

15. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 - plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona o obcích (obecní zřízení )ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 odst.5 písmeno a) a dále dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
1. Schvaluje pořízení změny č.6 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu na pozemku parc.č.1002/31 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm pro výstavbu objektu pro obchod a služby.
2. Schvaluje zařazení záměru do změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm. Tento záměr nebude projednáván samostatně, ale hromadně jako změna č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm s dalšími lokalitami, které budou schváleny na dalších zasedáních ZM v roce 2008.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 117, odst. 2 a § 119 odst. 2 a 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, "Plán činnosti Kontrolního výboru pro rok 2008“.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm“.

18. Zastupitelstvo města rozhodlo, v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o vrácení dotace ve výši 4,59 mil. Kč, poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o účasti státního rozpočtu na financování akce vydané podle §7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., dne 27.9.2006.
Program: 217 314 Podpora výstavby podporovaných bytů
Název programu: B.j. 9 PB – BPC Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 782/1, 2, 4, 5 a další v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města dále ukládá Městskému úřadu:
1. Před vrácením dotace požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o prominutí vrácení celé dotace nebo její části.
2. V případě negativního stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj k žádosti o prominutí dotace, vrátit tuto dotaci v plné výši nejpozději do 30.4.2008, a to způsobem stanoveným Ministerstvem pro místní rozvoj.

19. Zastupitelstvo města bere na vědomí dílčí hodnocení
1. Programu Města Rožnov pod Radhoštěm v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období 2007-2011.
2. Rozpracování Programu Města Rožnov pod Radhoštěm v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období 2007-2011.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta          
Vytvořeno 15.3.2014 8:44:37 - aktualizováno 15.3.2014 8:45:28 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load