Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného 15.4.2008

U S N E S E N Í

X. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 15. dubna 2008


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písmeno c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2008 dle důvodové zprávy v celkové výši 13.821 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2008 a 2009 s konečnou dobou splatností do jednoho roku ode dne podepsání smlouvy. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu dle předložené důvodové zprávy.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelem v termínu do 30.4.2008.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemků p.č. 2235/10 o výměře 165 m2 , p.č. 2235/11 o výměře 28 m2 , p.č. 2235/12 o výměře 21 m2 a p.č. 4849/8 o výměře 1102 m2 , místní komunikace v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá, v souladu s § 109 odst. 3 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, městskému úřadu připravit potřebné podklady a zaslat je odloučenému pracovišti „Úřadu“ ve Vsetíně ke zpracování darovací smlouvy. Současně ukládá starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí po předložení dárcem.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na prodej městského pozemku p.č. 1214/9 ostatní plocha o výměře 92 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch společnosti IZOLTECHNIK s.r.o., Rožnov p.R., IČO: 26867125. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, budoucí smlouvu na směnu části pozemku p.č. 64/2 o výměře cca 74 m2 ve vlastnictví Jany Tiché, Rožnov p.R., za městský pozemek p.č. 61/2 o výměře 57 m2 vše v k.ú. Tylovice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části městského pozemku p.č. 434 o výměře cca 22 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch sourozenců Lubora, Romany a Petry Grigorescu, všichni bytem Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení částí pozemků p.č. 373 o výměře cca 27 m2 a p.č. 375/2 o výměře cca 5 m2 ve vlastnictví Jana Černoty, vše k.ú. Hážovice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

9. Zastupitelstvo města projednalo návrh "1.Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve Městě Rožnov pod Radhoštěm a na Rožnovsku na období let 2009 – 2011" a schvaluje tento „1. Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb“, jakožto základní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na uvedené období.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Usnesením Zastupitelstva města č. XXII/1 ze 14.2.2006 a na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 "Smlouvy o financování akce v rámci grantového schématu SROP", uzavřené dne 17.10.2006 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem. Ukládá starostovi města, aby dodatek č.1. smlouvy podepsal v termínu do 17.4.2008.

11. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvy "Dohoda o partnerství" mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a jednotlivými partnery v rámci projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ve Městě Rožnov pod Radhoštěm" tj.: město Zubří, obec Valašská Bystřice, Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba o.p.s., Občanské sdružení AGARTA, DOMOV SRDCE, o.s. Ukládá starostovi tyto smlouvy podepsat v termínu do 17.4.2008.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) v návaznosti na §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prohlášení Města Rožnov pod Radhoštěm k účasti na projektu Čistá řeka Bečva II a ukládá starostovi města dokument podepsat.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odstavec 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění „Profil města“ a „Průzkum názoru obyvatel a ekonomických subjektů“.

14. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 - plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona o obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
1. Schvaluje pořízení změny územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm
• v rozsahu lokalit 1, 2, 5, 8
• v rozsahu lokality 3, 6 , s podmínkou dle důvodové zprávy
• v rozsahu lokality 7 dle doporučení komise výstavby a ÚP dle důvodové zprávy
2. Neschvaluje pořízení změny územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu lokality 9 dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje zařadit do podání 8.2. tj. do projednání nových žádostí o změnu ÚP lokalitu č. 10 nad bývalým Školním statkem.
Zastupitelstvo města pověřuje odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pořízením změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm.
Do změny č.7 bude zařazen také požadavek na změnu územního plánu na pozemku parc. č.1002/31 u Billy, o jehož pořízení bylo rozhodnuto na jednání ZM dne 19.2.2008. Další požadavky na změnu ÚP Města Rožnov pod Radhoštěm , kterými budou vznikat nové zastavitelné plochy, budou řešeny až po zpracování koncepce RURÚ.

15. Zastupitelstvo města:
1. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 – plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dále v souladu s § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání pro zpracování změny č.6 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm
2. Ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č.6 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm.

16. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84, odst. 2, písm. n) a § 77 odst. 2 a odst. 3, písm. b) zákona č. 128/200Sb., o obcích s účinností od 15. dubna 2008 výši měsíční odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
1. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 780, - Kč, tj. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 440,-Kč a příplatek podle počtu obyvatel 340,-Kč
2. za výkon funkce člena rady města ve výši 1.910,-Kč
3. za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.580,-Kč
4. za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.250,-Kč
5. v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna ve výši součtu dvou nejvýše hodnocených funkcí
Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změnu ve výplatách odměn.

17. Zastupitelstvo města pověřuje, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu JUDr. Jaroslava Kubína zastupováním města na řádné valné hromadě společnosti VaK Vsetín, a.s., která se bude konat dne 12.6.2008. Jako náhradníka deleguje pana RNDr. Václava Mikuška.

18. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení dotací jednotlivým žadatelům, dle důvodové zprávy.

19. Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu městské policie za rok 2007.

20. Zastupitelstvo města podporuje záměr akad. sochaře Igora Kitzbergra na realizaci výstavby objektu „Umělecká beseda“ na parcele č. 35/4 a části parcely č. 39/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita „Na Zahradách“). Zastupitelstvo města ukládá radě města zveřejnit záměr na prodej uvedených pozemků za účelem realizace předloženého záměru.

21. Zastupitelstvo města bere na vědomí průběžnou informaci auditora o provedené instalaci termostatických ventilů v pavilonech A,B,C,E,F,G,H a regulaci patních uzlů v pavilonech C,D a výměně čerpadel v objektu Základní školy Rožnov pod Radhoštěm,Pod Skalkou 293, okres Vsetín,příspěvkové organizaci,Bezručova 293 ,Rožnov p.R., kterou provedla společnost VAE THERM, spol. s.r.o., ve dnech 27. 12. 2007 až 5.1.2008.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka            
Vytvořeno 15.3.2014 8:45:39 - aktualizováno 15.3.2014 8:53:23 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load