Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného 24.6.2008


U S N E S E N Í
XI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 24. června 2008


1. Zastupitelstvo města schvaluje souladu s § 84, odst.2) písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Zprávu o výsledcích hospodaření města za rok 2007“ a v souladu s § 17, odst. 7) zákona číslo 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2007 bez výhrad.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písmeno c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2008 dle důvodové zprávy v celkové výši 13.511 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 20.7.2008.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.4), ve vazbě na § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, financování investiční akce „Rekonstrukce Základní školy Koryčanské Paseky, Sevastopolská 437, v Rožnově p.R.“ s použitím dotace ze státního rozpočtu v částce 12.000.000,- Kč. Zároveň schvaluje financování této investiční akce z vlastních zdrojů do celkové výše výdajů na její realizaci.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí překlenovacího úvěru ve výši 15.800.000,- Kč od Komerční banky a.s. na zajištění financování investičních výdajů města. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o úvěru dle předložené důvodové zprávy.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od Komerční banky a.s. na zajištění financování investiční akce „Chodník Tylovice-Hážovice“. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o úvěru dle předložené důvodové zprávy.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru ve výši 42.270.000,- Kč od Komerční banky a.s. na zajištění financování investičních a neinvestičních výdajů. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o úvěru dle předložené důvodové zprávy.

8. Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na směnu části pozemku p.č. 975/12 o výměře cca 229 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Ing. Josefa Bukovjana, Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 959/4 o výměře cca 71 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm s tím, že výměry budou upřesněny geometrickým plánem. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. 2243/5 o výměře 123 m2 v k.ú. Rožnov p.R. do vlastnictví Ing. Ivo Kurníka, Ostrava. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. st. 2360 o výměře 60 m2 a p.č. 3025/25 o výměře 499 m2 v k.ú. Rožnov p.R. do vlastnictví Mojmíra Hese, Ostrava. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto schválenou kupní smlouvu podepsat.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění přiloženou kupní smlouvu na převod nemovitostí p.č. 53 o výměře 733 m2, p.č. 54/1 o výměře 7497 m2, p.č. 55/3 o výměře 2847 m2, p.č. 52 o výměře 240 m2. Dále objekt občanské vybavenosti na p.č. 52 , č.p. 2711 za cenu dle znaleckého posudku, vše v k.ú. Tylovice, spol. ENERGOAQUA, a.s. podle návrhu předloženého právním odborem Městského úřadu a to beze změn navrhovaných ze strany kupujícího. V případě, že s tímto postupem kupující nebude souhlasit a nepodepíše původní text kupní smlouvy ani ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu kupní smlouvy, vyhlásí Rada města nový záměr na prodej nemovitostí.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod pozemku p.č. st. 682 o výměře 137 m2 – zast. plocha a na něm postavený objekt občanské vybavenosti čp. 493 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Českých drah, a.s. Praha, IČ 70994226 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu v celkové hodnotě 145 000 Kč. Zastupitelstvo města ukládá, v souladu s § 109 odst. 3 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, městskému úřadu připravit potřebné podklady a zaslat je odboru správy majetku Českých drah, a.s. ke zpracování kupní smlouvy. Současně ukládá starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu o úplatném převodu nemovitostí po předložení prodávajícím.

13. Zastupitelstvo města, jako příslušný správní orgán v souladu s § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č.68/2007 Sb. a dle § 84 odst.2 -plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem- zákona č.128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
- vydává změnu č.5A územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm opatřením obecné povahy č.02/2008

14. Zastupitelstvo města jako příslušný správní orgán v souladu s § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č.68/2007 Sb. a dle § 84 odst.2 -plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem- zákona č.128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
- vydává změnu č.5 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm opatřením obecné povahy č.01/2008

15. Zastupitelstvo města
1) Schvaluje v souladu s § 84 odst.2 –plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a dále podle § 64 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání pro zpracování změny č.2 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm

2) Ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č.2 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm.

16. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 - plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů a podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů schvaluje pořízení změny územního plánu v lokalitách č. 8, 9, 10, 11 dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města pověřuje odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm aby tyto lokality zařadil do změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm.

17. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst.2 – plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst.5 písm. b) a dále podle § 54 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (stavební zákon) neschvaluje návrh na zamítnutí návrhu změny č.5B územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm.

18. Zastupitelstvo města v souladu s §119, odst. 5, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru o výsledcích a doporučeních vyplývajících z kontroly T klubu - kulturní agentury.

19. Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu zadat soudnímu znalci vypracování znaleckého posudku o výši bezdůvodného obohacení, vzniklého na straně města na základě bezesmluvní „Instalace termostatických ventilů v pavilonech A,B,C,E,F,G,H a regulaci patních uzlů v pavilonech C,D, a výměně čerpadel v objektu základní školy Pod Skalkou Rožnov p.R.“ Náklady na vypracování znaleckého posudku ponese fa VAE THERM.

20. Zastupitelstvo města v souladu s §98 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění, bere na vědomí oznámení přísedících u soudu paní Antigony Mičolové a paní Libuše Forejtarové o vzdání se funkce přísedícího u Okresního soudu ve Vsetíně.

21. Zastupitelstvo města vydává v souladu s 84, odst.2, písm.h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

22. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm“, „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm“ a „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení ASIA-GYM-SPORT Rožnov pod Radhoštěm“.

23. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odstavec 2, písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění schvaluje „Návrhovou část“ a bere na vědomí „Akční plán“ strategického plánu rozvoje města.

24. Zastupitelstvo města ukládá radě města zahájit jednání s panem Rudolfem Billem mladším za účelem předčasného ukončení smlouvy na nebytové prostory dosavadního „Bill baru“ a to z důvodu jejich možného dalšího využití pro zřízení informačního centra města.

25. Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu a Finančnímu výboru prověřit cenové podmínky za poskytované služby ze strany Města (za spotřebu tepla a vody) u nájemních smluv na nebytové prostory pronajaté společnosti Arette s.r.o. a panu Rudolfu Billovi mladšímu (Bill bar).JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta            
Vytvořeno 15.3.2014 8:46:19 - aktualizováno 15.3.2014 8:53:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load