Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 9.9.2008


U S N E S E N Í

XII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 09. září 2008


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2008 dle důvodové zprávy v celkové výši 2.577 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení „Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm“ v částce 100.000,- Kč a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.9.2008.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy, a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelem v termínu do 30.9.2008.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 85, písm.a ) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, směnnou smlouvu na směnu nemovitostí mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Marií Traburovou, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) kupní smlouvu na pozemek p.č. 3808/2 s Lesy ČR, kde bude kupní cena dohodou složená s ceny dle znaleckého posudku a nákladů na pořízení potřebných podkladů
2) smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Dolní Bečva pro stavbu cyklostezky dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tyto schválené smlouvy.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, souhlasné prohlášení Města Rožnov pod Radhoštěm a České republiky – Ústav územního rozvoje o vlastnictví pozemku p.č. st.3227/3, p.č. 3604/2 a 3604/6 vše v k.ú. Rožnov p.R. dle § 1 odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města toto prohlášení podepsat.

7. Zastupitelstvo města vyhodnotilo podané přihlášky k záměru „ Prodej nemovitostí – areál Harcovna II“ a v souladu s § 84 odst. 4) a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila podané přihlášky s tím, že schvaluje uzavření předložené kupní smlouvy se společností ENERGOAQUA, a.s. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu.

8. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 - plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona o obcích (obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů a podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
-schvaluje zařazení lokality č. 12 do změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm a pořízení změny ÚP v této lokalitě

-schvaluje u lokality č. 2 změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm změnu regulačních podmínek dle vyhlášeného záměru na prodej nemovitosti parc.č. st.52, 53 a 54 v k.ú.Tylovice dle důvodové zprávy .

9. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst.2 -plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem- zákona č.128/2000 o obcích a podle § 6 odst. 5 písm. a) a dle § 46 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení změny č.3 územního plánu zóny Na Zahradách v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

10. Zastupitelstvo města si vyhrazuje ke schválení a schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 ve vztahu k § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě č. 68/2008/OS/DAG ze dne 27. 5. 2008 s občanským sdružením Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dotaci Základní škole Sedmikráska, o.p.s. ve výši 200 tis. Kč účelově určenou na úhradu tepelné energie Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace.

12. Zastupitelstvo města v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se vzdává práva na úhradu částky 660.631,06 Kč a promíjí tak Základní škole Sedmikráska o.p.s., IČ 258 53 708 se sídlem Bezručova 293, Rožnov p.R. dluh v uvedené výši, který má tato základní škola vůči Městu Rožnov pod Radhoštěm za dodávku tepelné energie, kterou Základní škola Sedmikráska odebírala v období od 1.9. 2003 do 31.12. 2007 v souvislosti s užíváním pavilonu „D“ Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace.

13. Zastupitelstvo města v souladu s § 46 odst. 2, písm. a) § 48 odst.2, §84 odst. ,2 písm. p) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje
a) smlouvu „Turistické značení mikroregionu Rožnovsko“ o spolupráci mezi obcemi Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří,
b) smlouvu „Cyklotrasy ČR-SR“ o spolupráci mezi obcemi Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice, Zubří a ukládá starostovi smlouvy podepsat.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 102, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, začlenění Města Rožnov pod Radhoštěm do Místní akční skupiny Rožnovsko, 756 51 Zašová, č.p. 36, IČO: 27034925.

15. Zastupitelstvo města v souladu s § 46 odst. 2, písm. a) § 48 odst.2, §84 odst. 2, písm. p) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění bere na vědomí informaci o závěrech znaleckého posudku o výši bezdůvodného obohacení, vzniklého na straně města na základě bezesmluvní „Instalace termostatických ventilů v pavilonech A,B,C,E,F,G,H a regulaci patních uzlů v pavilonech C,D, a výměně čerpadel v objektu ZÁKLADNÍ ŠKOLY POD SKALKOU ROŽNOV P.R. vypracovaného Dr.Ing. Stanislavem Huskem, Vítězná 1746, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm-soudním znalcem v oboru odhady a ceny movitostí (strojů, zařízení, systémů, vozidel,zeměď. a manipulační techniky) a ukládá Radě města vypracovat a schválit dohodu o narovnání v souladu se znaleckým posudkem se společností VAE-THERM, s.r.o.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka  
Vytvořeno 15.3.2014 8:47:28 - aktualizováno 15.3.2014 8:48:40 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load