Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného 21.10.2008


U S N E S E N Í

XIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 21. října 2008


1. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm: MUDr. Miroslava Malchara, JUDr. Milana Matuly a Ing. Ivo Hanáčka.

2. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, volí do funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Lubora Kmentu.

3. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, volí do funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm RNDr. Václava Mikuška.

4. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, volí do funkce člena Rady města Rožnov pod Radhoštěm PhDr. Jaroslava Štiku, CSc.

5. Zastupitelstvo města pověřuje výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak: Ing. Lubora Kmentu, RNDr. Václava Mikuška, PhDr. Jaroslava Štiku, CSc.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2008 dle důvodové zprávy v celkové výši – 2.964 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelem v termínu do 31.10.2008.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí dotace TV Beskyd s.r.o., Valašské Meziříčí, IČ:25844334 v částce 250.000,- tis. Kč na zajištění satelitní distribuce jejího signálu v roce 2009 a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.11.2008.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí investiční dotace v částce 3.850.923,- Kč společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o.“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2008.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí investiční dotace v částce 5.571.429,- Kč sdružení Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 69211728. Ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 10.11.2008.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v částce 50.000,- Kč církevní organizaci Diakonie ČCE – hospic CITADELA, Valašské Meziříčí, IČ: 73632783. Ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 31.10.2008.

12. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst.2), písm.g), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostu Aloise Vychodila a jako náhradníka RNDr. Václava Mikuška k zastupování Města Rožnov pod Radhoštěm na valné hromadě společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334 dne 21.11.2008.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě směnné na směnu části pozemku p.č. 1553/1 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví Zdeňka Bělunka, bytem Rožnov p.R., za část městského pozemku p.č. 4934 o celkové výměře cca 70 m2 vše v k.ú. Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. 178 o výměře 217 m2 v k.ú. Tylovice s manželi Urbanovými, Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na pozemek p.č. 3808/5 se spoluvlastníky Koryčanský Bohumír, Vojkůvková Libuše, Plesníková Ludmila, Kubín Robert, Krupová Lenka, všichni bytem Rožnov p.R. a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na převod části pozemku p.č. 1685/5 o výměře 919 m2 v k.ú Rožnov p.R. z majetku VaK Vsetín a.s., do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.4 , zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění uzavření „Dohody o jednání ve shodě mezi akcionáři společnosti „Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.“ o výkonu hlasovacích práv, jejich nabytí a disponování a poskytnutí v souladu s § 66 písm. a) , § 66 písm. b) , §186 písm. d), Obchodního zákoníku a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko“ tak, aby bylo možno získat maximální možnou výši dotací na projekty odvádění a čistění odpadních vod v regionu Vsetínska.

18. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nabytí do vlastnictví města a kupní smlouvu o převodu venkovní kanalizace dešťové, splaškové , vodovodního řadu a veřejného osvětlení dle specifikace v kupní smlouvě, vše v k.ú. Rožnov p.R. z majetku 6 soukromých investorů, zastoupených na základě plné moci Petrem Kramolišem, Rožnov p.R. do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou kupní smlouvu.

19. 1) Zastupitelstvo města v souladu s § 84, písm. p) ve vazbě na § 55, odst. 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 na realizaci projektu „Návrat ke karpatským tradicím – obnova kulturních tradicí v česko-slovenském příhraničním regionu, ve kterém je žadatelem a vedoucím partnerem PX Centrum, příspěvková organizace Města Považská Bystrica, hlavním přeshraničním partnerem je Město Rožnov pod Radhoštěm a projektovým partnerem 1 Městské kulturní středisko Holešov.
2) Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 ve vazbě na § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje:
a) spolufinancování aktivit projektu realizovaných hlavním přeshraničním partnerem, Městem Rožnov pod Radhoštěm, z vlastních zdrojů a to ve výši 10% z celkových oprávněných výdajů tj. ve výši 6.717,- EUR, dle kurzu v době podání Žádosti 1 EUR = 24,703,- Kč.
b) zabezpečení realizace aktivit projektu hlavního přeshraničního partnera po schválení žádosti o nevratný finanční příspěvek.

20. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nové znění Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm.

21. Zastupitelstvo města si vyhrazuje ke schválení a schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 ve vztahu k § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záporné stanovisko k žádosti Střední školy cestovního ruchu Rožnov pod Radhoštěm, s.r.o. o vyjádření k zápisu základní školy s rozšířenou výukou cizích jazyků do rejstříku škol a školských zařízení.

22. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 46 odst. 2, písm. a), § 48 odst. 2, § 84 odst. 2, písm. p) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy“ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

23. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4) v návaznosti na §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje finanční spoluúčast na:
- projektu „Obnova centrální lipové aleje v Městském parku v Rožnově pod Radhoštěm“
- projektu „Rožnov pod Radhoštěm – Osada Bučiska – Revitalizace zeleně na parcele č. 903/1“ z rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm v případě úspěchu žádostí o poskytnutí podpory ve VI. výzvě „Operačního programu Životní prostředí", oblasti podpory Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

24. Zastupitelstvo města bere na vědomí
- informaci o veřejném slyšení občanů ve věci porušování nočního klidu při kulturních akcích konané dne 24.9.2008 a
- postup přijatý Radou města Rožnov pod Radhoštěm k této záležitosti na zasedání dne 13.10.2008.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                                          
Vytvořeno 15.3.2014 8:49:04 - aktualizováno 15.3.2014 8:49:44 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load