Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm konaného 16.12.2008

U S N E S E N Í

XIV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 16. prosince 2008


1. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozsudku Okresního soudu Vsetín, pobočky Valašské Meziříčí čj. 15 C 1/2007 ve věci o určení vlastnického práva k nemovitostem a rozhodlo v souladu s § 102 odst. 3 z.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o podání odvolání do tohoto rozsudku po doručení jeho písemného vyhotovení.

2. Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat návrh pomoci občanům v právních sporech vedených se společností Immobilien Pirker Reality, s.r.o. do 31.3.2009.

3. Zastupitelstvo města ukládá radě města zveřejnit do 31.12.2008 na oficiálních webových stránkách města veškerá podání, která jsou založená v soudním spise, týkajících se sporu.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2008 dle důvodové zprávy v celkové výši – 18.191 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2), písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet Města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2009 ve výši 453.367 tis. Kč dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá vedení města:
1) předložit úsporná opatření ke snížení provozních výdajů (v rozsahu min. 3-5 procent) v termínu do 31.5.2009 u příspěvkových organizací v termínu do 30.8.2009.
2) přehodnotit rozsah investic pro rok 2009 a zpracovat návrhy konkrétních akcí na přesun do dalších let v termínu do 31.3.2009.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v částce 50.000,- Kč občanskému sdružení Kamarád – sdružení rodičů a přátel postižených dětí a mládeže v Rožnově pod Radhoštěm, IČ: 64123031. Ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 23.12.2008.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v částce 50.000,- Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ: 26589532. Ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 23.12.2008.

8. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst.2), písm.g), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu JUDr. Jaroslava Kubína, jako náhradníka místostarostu Aloise Vychodila a jako dalšího náhradníka RNDr. Václava Mikuška k zastupování Města Rožnov pod Radhoštěm na valných hromadách společnosti TV Beskyd s.r.o, Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25844334, konaných v roce 2009.

9. Zastupitelstvo města si v souladu s § 84 odst.4 vyhradilo rozhodnout ve vazbě na § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 sb., o obcích, v platném znění, a po projednání schvaluje "Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm na léta 2009 - 2018" vypracovaný v souladu s § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění.

10. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o probíhajícím správním řízení a v souladu s § 84, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pověřuje vedení města podáním žádosti o udělení výjimky z ochrany v souladu s §56 zákona 114/1992 Sb. a jednáním o zpracování znaleckého posudku, dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na převod části pozemku p. č. 2198/1 o výměře 72m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z majetku Města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Mgr. Antonína Jurečky, bytem Valašská Bystřice 656, 756 27 Valašská Bystřice, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej městských pozemků st.p.č. 4487 o výměře 44m2 a p.č. 1397/5 o výměře 370 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za cenu 500,-Kč/m2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 785/24 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Tylovice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu po doplnění údajů o pozemku dle zpracovaného geometrického plánu.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 35/1 o výměře cca 90 m2, části p.č. 39/1 o výměře cca 475 m2 a celého pozemku p.č. 35/4 o výměře 55 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s tím, že výměry budou upřesněny oddělovacím geometrickým plánem. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat schválenou kupní smlouvu po doplnění údajů ze schváleného geometrického plánu. Odboru správy majetku ukládá nechat zpracovat příslušný geometrický plán.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nabytí a kupní smlouvu o převodu přemostění potoka, veřejné účelové komunikace, opěrné zdi, venkovní kanalizace dešťové a splaškové, vodovodního řadu a veřejného osvětlení dle specifikace v kupní smlouvě, vše v k.ú. Rožnov p.R. z majetku FAGUS 21 a.s., Ostrava, IČ 25816411, do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto schválenou kupní smlouvu podepsat.

16. Zastupitelstvo města:
1) Schvaluje v souladu s § 84 odst.2 –plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dále v souladu s § 64 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání pro zpracování změny č.3 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm
2) Ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č.3 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm.

17. Zastupitelstvo města :
1) Schvaluje v souladu § 84 odst.2 –plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a dále podle § 64 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání pro zpracování změny č.6 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm
2) Ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č.6 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm.

18. Zastupitelstvo města :
1) Schvaluje podle § 84 odst.2 –plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle § 6 odst. 5 písm. b) a dále podle § 47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání pro zpracování změny č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm
2) Ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny č.7 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

19. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 46 odst. 2 písm. a) § 48 odst.2, §84 odst. 2 písm. p) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí dobrovolného příspěvku na úhradu vícenákladů I. etapy projektu "Čistá řeka Bečva" vzniklých na území města Rožnova pod Radhoštěm ve výši 1.088.773,70 Kč a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

20. Zastupitelstvo města schvaluje:
a) v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města a vyhrazuje si rozhodnutí v souladu s § 84, odst. 4 zákona o obcích a ve vazbě na § 102, odst. 3 téhož zákona a schvaluje odměny členům komisí rady města a to ve výši dle důvodové zprávy.
b) v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odměny předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města dle důvodové zprávy.

21. Zastupitelstvo města schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od 17.12.2009 název nové ulice v lokalitě Dolní Paseky za Veřmiřovským potokem, a to název „Košíkářská“.

22. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dotaci občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm ve výši 100 tis. Kč účelově určenou na podporu talentované mládeže formou úhrady nájmu oddílu házené za využívání sportovní haly Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm.

23. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o šetření výpočtu cen energií a jejich čerpání v pronajatých prostorách, Masarykovo náměstí čp. 130 a 131 vypracované na základě usnesení ZM č.25/XI ze dne 24.6.2008. Zastupitelstvo současně konstatuje, že nebylo prokázáno pochybení na straně nájemců.
Zastupitelstvo města v souladu s §109 odst. 3 písm. a), bod 1. zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukládá městskému úřadu:
provést stanovení ceny dodaného tepla pro nebytové prostory Masarykovo náměstí čp. 130 a 131
jednat s nájemci o změně nájemních smluv a upravit cenu za dodávku tepla
vypracovat vnitřní předpis pro stanovování ceny za dodávky tepla pro pronajaté nebytové a bytové prostory

24. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok 2008.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka  
Vytvořeno 15.3.2014 8:50:12 - aktualizováno 15.3.2014 8:52:53 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load