Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 20.10.2009


U S N E S E N Í z XIX. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

konaného 20. října 2009


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009 dle důvodové zprávy v celkové výši - 17.680 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v částce 720.000,- Kč příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ: 49562827. Ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.11.2009.

3. Zastupitelstvo města v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dodatky zřizovacích listin těchto příspěvkových organizací města:

Základní škola Pod Skalkou, IČO 45211761, dodatek č. 3
Základní škola Videčská ,IČO 60990376, dodatek č. 3
Základní škola 5. května, IČO 60990384, dodatek č. 3
Základní škola Koryčanské Paseky, IČO 70918643, dodatek č. 2
Základní škola Záhumení, IČO 70918651, dodatek č. 2
Mateřská škola 1. máje 1153, IČO 64123294, dodatek č. 3
Mateřská škola Koryčanské Paseky, IČO 64123308, dodatek č. 2
Mateřská škola Radost 5. kv. 1701, IČO 70887659 , dodatek č. 2
Mateřská škola 5. května 1527, IČO 70918694, dodatek č. 2
Mateřská škola Na zahradách, IČO 70918678, dodatek č. 2
Záchranná hasičská služba, IČO 60990317, dodatek č. 1
T klub - kulturní agentura, IČO 44740743, dodatek č. 1
Městská knihovna, IČO 64123430, dodatek č. 1
Středisko volného času, IČO 75044340, dodatek č. 2
ve znění dle přílohy tohoto usnesení.
Ukládá zajistit vydání plného znění zřizovacích listin a další úkony související s provedenými změnami.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.č. 2257/19 oddělenou a nově označenou jako parc. č. 2257/41 o výměře 213 m2 dle geometrického plánu v k.ú. Rožnov p.R., Košíkářská ul., za cenu dle znaleckého posudku, tj. 223,-Kč/m2 . Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 1406/3 o výměře 282m2 v k.ú. Rožnov p.R., Nábřeží Dukelských hrdinů, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.č. 1508/1(Horní park) oddělenou a nově označenou jako st. p.č. 4725/2 o výměře 1m2 v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch Valašského muzea v přírodě Rožnov p.R.,dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a smlouvu na směnu části pozemku p.č. 3689/10 o výměře 86 m2 v k.ú. Rožnov p.R. - Videčská ul. , ve spoluvlastnictví Marka Válka a Ivo Jelínka, oba Rožnov p.R. za části městského pozemku p.č. 785/5 a část p.č. 806/7 (u hřbitova Na Láni) o celkové výměře 86 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat schválenou směnnou smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a smlouvu na směnu části pozemku p.č. 3689/10 o výměře 92 m2 v k.ú. Rožnov p.R. - Videčská ul. , ve vlastnictví Ivany Kavanové, Rožnov p.R. za část městského pozemku p.č. 3689/11 o výměře 92 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat schválenou směnnou smlouvu.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a smlouvy na převod pozemků dotčených stavbou „Chodník Tylovice-Hážovice“ do majetku města dle přiloženého seznamu vlastníků a důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a), e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nepeněžitý vklad vodohospodářského majetku – vodovodních řadů v Rožnově p.R. v hodnotě stanovené znaleckým posudkem č. 144/2009 zpracovaným Ing. Pavlem Tydlačkou, do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IČ 47674652, dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města, jako příslušný správní orgán v souladu s § 6 odst.5 písm. d) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a dle § 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (obecní zřízení)
-vydává změnu č.6 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm opatřením obecné povahy č.05/2009.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nové znění Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu Města Rožnova pod Radhoštěm.
Zastupitelstvo města navrhuje doplnit v kapitole 3 všeobecné podmínky bod č. 21 tímto textem: poskytovatel v grantové smlouvě umožní v odůvodněných případech přesun finančních prostředků mezi jednotlivými druhy nákladů rozpočtu příjemce v maximální výši 15% z hodnoty poskytnutého grantu.

13. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II“ podle rozpisu uvedeného ve smlouvě s tím, že po ukončení výběrových řízení a vydání rozhodnutí o dotacích včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR, bude rozpis upraven na skutečné, veřejnou soutěží potvrzené, smluvní hodnoty a to za použití stejného způsobu výpočtu podílů nákladů jak je uvedeno v níže uvedené důvodové zprávě a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 z.č. 128/2000Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí pomoci občanům, kteří jsou účastníky soudních sporů o určení vlastnictví k nemovitostem (bytovým jednotkám a společným částem domů) se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. se sídlem na adrese Hlubočepská 17, Praha 5, IČ 60747641 (dále jen „IPR“), spočívající v:
1) hrazení právního zastoupení občanů Mgr. Mumulosem, který by občany na jejich žádost zastupoval v soudních sporech se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., IČ 60747641 o určení vlastnictví k nemovitostem (bytovým jednotkám a společným částem domů), t.č. soudem přerušených
2) poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ v souladu a za podmínek uvedených v „Zásadách pro zřízení a použití peněžního fondu na opravy bytového fondu“ schválených Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 6.12.2005
3) poskytování konzultací a informací ve věci soudního sporu se společností IPR občanům, kteří jsou účastníky soudních sporů s IPR o určení vlastnictví k nemovitostem (bytovým jednotkám a společným částem domů), právníkem městského úřadu v prostorách kanceláře vedoucí právního odboru vždy první středu v měsíci v době od 13.00 do 17.00 hod., případně i v jiném, s právníkem úřadu předem dohodnutém čase.

15. Zastupitelstvo města v souladu s § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, navrhuje na funkci přísedících u soudu na období 2010 – 2014 tyto kandidáty: Krause Josef, Petruželová Alena, Valentová Helena, Bechná Alice, Kantorková Jana, Andrýsová Marie, Madarász Anita, Maňáková Dana.

16. 1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, písm. p) ve vazbě na § 55, odst. 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci programu Fond mikroprojektů na realizaci projektu „Karpatské inspirace, ve kterém je žadatelem město Rožnov p.R., přeshraničním partnerem PX Centrum, příspěvková organizace města Považská Bystrica a dalším partnerem Městská knihovna v Rožnově p.R., příspěvková organizace.
2. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 ve vazbě na § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje:
a) předfinancování aktivit projektu „Karpatské inspirace“ dle předloženého rozpočtu projektu ve výši 19.742,68 EUR (502.550,- Kč) a následné spolufinancování aktivit projektu, z vlastních zdrojů a to ve výši 15% z celkových oprávněných výdajů tj. ve výši 2.961,40,- EUR (75.382,- Kč), dle kurzu v době podání Žádosti 1 EUR = 25,455,- Kč.
b) zabezpečení realizace aktivit projektu po schválení žádosti o finanční příspěvek.

17. 1. Zastupitelstvo města odsuzuje opakovaný útok na majetek představitelů města. Poslední útok se konal dne 8.10.09, kdy byl poškozen automobil veřejného činitele, místostarosty Aloise Vychodila.
2. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města JUDr. Jaroslava Kubína jednáním s policií ČR za účelem došetření tohoto útoku. Domníváme se, že tento útok vykazuje prvky působení organizovaného zločinu ve městě, a proto žádáme o pomoc specializovaných útvarů policie ČR zaměřených pro boj s organizovaným zločinem.
3. Zastupitelstvo města pověřuje starostu a radu města vypracovat opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě.
4. Zastupitelstvo města vypisuje odměnu za informaci, která povede k odhalení pachatelů a organizátorů útoků na majetky představitelů města ve výši 100 tis. Kč.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                    
Vytvořeno 15.3.2014 9:00:13 - aktualizováno 15.3.2014 9:01:13 | přečteno 56x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load