Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného 17.2.2009

U S N E S E N Í

z XV. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

konaného 17. února 2009


1. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84, odst. 2, písm. n) a § 77 odst. 2 a odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 17. února 2009 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
1) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 820,- Kč, tj. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 460,-Kč a příplatek podle počtu obyvatel 360,- Kč,
2) za výkon funkce člena rady města ve výši 1.990,- Kč
3) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.650,-Kč
4) za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.300,- Kč
5) v případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva měsíční odměna ve výši podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna a k tomu se připočítá odměna člena zastupitelstva města v částce 820,- Kč.
Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změnu ve výplatách odměn.

2. Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s §85, písm. k), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předloženou zprávu Městské policie za rok 2008.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dotaci občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm ve výši 580 tis. Kč účelově určenou na úhradu výdajů souvisejících s provozem a údržbou sportovišť v majetku tohoto občanského sdružení a ukládá odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu připravit smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm na úhradu provozních výdajů a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 28. února 2009.

4. Zastupitelstvo města schvaluje navržené změny v 1. Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve Městě Rožnov pod Radhoštěm a na Rožnovsku na období let 2009 – 2011.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod a předloženou smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č. 3728/12 o výměře 188 m2 , pozemku p.č. 1009/10 o výměře 170 m2 , část pozemku p.č. 1009/6 o výměře 76 m2 a části pozemku p.č. 1002/3 o výměře 754 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví OMV České republiky, s.r.o. Praha, IČ 48038687 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu 450,- Kč/m2. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města projednat tuto budoucí smlouvu o úplatném převodu pozemků se společností OMV a následně ji podepsat.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej bytového domu čp. 2464 včetně součástí a příslušenství, pozemku pod domem st.p.č. 4718 o výměře 234 m2, pozemku p.č. 782/24 o výměře 157 m2, na němž je umístěná zpevněná parkovací plocha, pozemku p.č. 782/2 o výměře 4611 m2, pozemku p.č. 880/2 o výměře 612 m2 a pozemku p.č. 6170 o výměře 91 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. do vlastnictví soukromých osob, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat tuto schválenou kupní smlouvu.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a předloženou kupní smlouvu na prodej městských pozemků a ostatních nemovitostí specifikovaných v této smlouvě, o celkové výměře 168.501 m2 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Dolní Bečva, ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.“ IČ 25874187 se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat tuto schválenou kupní smlouvu.

8. Zastupitelstvo města, jako příslušný správní orgán v souladu s § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a dle § 84 odst.2 , zákona č.128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení) - vydává změnu č.6 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm opatřením obecné povahy č.01/2009.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm ze dne 13.12.2000, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle návrhu předloženého v důvodové zprávě. Zastupitelstvo města dále ukládá městskému úřadu vyhotovit úplné znění Jednacího řadu Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm a zaslat jej všem členům zastupitelstva do příštího zasedání.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst..4.), ve vazbě na § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace“ pro projekt registrační číslo 0vQ9OP0001, Typový projekt- CzechPOINT – Kontaktní místo (Upgrade), podaný v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl konvergence.

11. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce s partnerskými městy Bergen (Německo), Považská Bystrica (Slovensko) a Śrem (Polsko).JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta                    
Vytvořeno 15.3.2014 8:54:07 - aktualizováno 15.3.2014 8:54:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load