Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 14.4.2009

U S N E S E N Í

z XVI. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

konaného 14. dubna 2009


1. Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, do funkce předsedy Finančního výboru Ing. Martina Houšku.

2. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
1) bere na vědomí rezignaci Ing. Marka Šaffera a funkci člena Kontrolního výboru
2) zvolilo členem Kontrolního výboru paní Pavlu Kupczykovou.

3. Zastupitelstvo města pověřuje, v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu JUDr. Jaroslava Kubína zastupováním Města Rožnov pod Radhoštěm na řádné valné hromadě společnosti VaK Vsetín, a.s., která se bude konat dne 4.6.2009. Jako náhradníka deleguje místostarostku paní Markétu Blinkovou.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009 dle důvodové zprávy v celkové výši– 11.942 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí finančního daru“ v částce 50.000,- Kč občanskému sdružení Rožnovské byty, IČ: 26572877 a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.4.2009.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotací společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r.o.“ a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.4.2009.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 30.4.2009.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení "Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm" ve výši 150 000,- Kč, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 30.4.2009.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod 47 pozemků o celkové výměře 1919 m2 , místní komunikace a chodníky v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic České republiky, IČ 65993390, Praha do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm a přiloženou darovací smlouvu, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nabytí nemovitostí a kupní smlouvu o převodu chodníku, úpravy místní komunikace a silnice I/58, zastávkového přístřešku, pozemku p.č. 2014/6 a ostatních staveb dle specifikace v kupní smlouvě, vše v k.ú. Rožnov p.R. z majetku APRI s.r.o., Ostravská 2343, Rožnov p.R., IČ 41084969 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku zapracovat schválenou kupní cenu do návrhu rozpočtu pro rok 2010.

11. Zastupitelstvo města jako příslušný správní orgán v souladu s § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a dle § 84 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (obecní zřízení)
- vydává změnu č.2 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm opatřením obecné povahy č.02/2009

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace společnosti ROVS-Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.“

13. Zastupitelstvo města schvaluje, dle §85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení dotací v oblasti sociální, kulturní a životního prostředí jednotlivým grantovým žadatelům, dle důvodové zprávy.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení dotací v oblasti sportu jednotlivým grantovým žadatelům dle důvodové zprávy a po splnění grantových zásad pro rok 2009 přidělit občanskému sdružení TJ Rožnov p.R. dotaci ve výši 310 tis. jednotlivým oddílům dle důvodové zprávy.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2, písm. a), zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Územní energetickou koncepci Města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá vedení města zpracovat návrh akčního plánu implementace ÚEK na území města do 31. srpna 2009.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta                      
Vytvořeno 15.3.2014 8:55:14 - aktualizováno 15.3.2014 9:19:37 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load