Usnesení z XVII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného 16.6.2009


U S N E S E N Í

z XVII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

konaného 16. června 2009


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009 dle důvodové zprávy v celkové výši 13.290 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje souladu s § 84, odst.2) písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Zprávu o výsledcích hospodaření města za rok 2008“ a v souladu s § 17, odst. 7) zákona číslo 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2008 bez výhrad.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotací společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r.o.“ Zastupitelstvo města zároveň ruší svoje usnesení číslo XVI./6 ze dne 14. dubna 2009.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí úvěru ve výši 20.000.000,- Kč od Komerční banky a.s. s pohyblivou úrokovou sazbou na zajištění financování investičních a neinvestičních výdajů. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu o úvěru dle předložené důvodové zprávy.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. na zajištění plynulého financování výdajů města v roce 2009 a 2010 s konečnou dobou splatnosti do jednoho roku ode dne podepsání smlouvy. Zároveň schvaluje ručení tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města. Ukládá starostovi města podepsat příslušnou smlouvu dle předložené důvodové zprávy.

6. Zastupitelstvo města schvaluje souladu s § 12 zákona číslo 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění, a v souladu s § 10 písm. d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli v termínu do 15.7.2009.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod části pozemku p.č. st. 682 o výměře 45 m2 a částí pozemku p.č. 1000/1 o výměře celkem 124 m2 , vše v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Českých drah, a.s. Praha, IČ 70994226 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu dle znaleckého posudku a nezbytně nutných nákladů spojených s převodem. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat příslušnou kupní smlouvu o úplatném převodu nemovitostí po zpracování znaleckého posudku a předložení prodávajícím.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnnou smlouvu na směnu nově odměřeného pozemku p.č. 4907/2 o výměře 27 m2 a p.č. 4907/3 o výměře 340 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Pavla Holuba, Ostrov n.O. za nově odměřený pozemek p.č. 6200 o výměře 167 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnnou smlouvu na směnu nově odměřených pozemků st.p.č. 4698 o výměře 25 m2, p.č. 6132/1 o výměře 8 m2 a p.č. 6132/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Petra Mikla, Rožnov p.R. za nově odměřený pozemek p.č. 6199 o výměře 202 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku Města Rožnov pod Radhoštěm s doplatkem ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města schválenou smlouvu podepsat.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, směnnou smlouvu na směnu nově odměřených městských pozemků p.č. 3565/5 o výměře 8 m2, p.č. 3566/18 o výměře 11 m2 a p.č. 3691/13 o výměře 31 m2 za pozemek p.č. 3690/15 o výměře 53 m2 ve vlastnictví manželů Hajdových s doplatkem ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou směnnou smlouvu.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na směnu pozemků p.č. 538/2 o výměře 93 m2 a p.č. 1068/1 o výměře 233 m2 ve vlastnictví Tomáše Drdy za městské pozemky p.č. 537/2 o výměře 104 m2, p.č. 539/3 o výměře 120 m2 a p.č. 1068/2 o výměře 164 m2 vše v k.ú. Tylovice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na směnu části pozemku parc.č. 52/1 o výměře dle geometrického plánu (cca 35m2) ve vlastnictví Ing. Elichové a p. Vránové za část městského pozemku parc.č. 3619/2 o výměře dle geometrického plánu (cca 70m2), vše v k.ú. Rožnov p.R. s doplatkem ve prospěch Města Rožnov pod Radhoštěm, dle rozdílu ve výměrách, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

14. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2 -plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem - zákona č.128/2000 o obcích, a v souladu s § 6, odst. 5, písm. a) a v souladu s 188 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)
• schvaluje pořízení úpravy platného územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm • ukládá odboru výstavby a ÚP předkládat ke schválení změny zavazné části územního plánu až po ukončení úpravy platného územního plánu.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění změnu příjemce u grantu č. 2 v sociální oblasti.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm“ dle předloženého návrhu.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace společnosti Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“ a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 30.6.2009.

18. Zastupitelstvo města bere na vědomí a doporučuje podání přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                    
Vytvořeno 15.3.2014 8:56:37 - aktualizováno 15.3.2014 8:57:43 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load