Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného 08.09.2009


U S N E S E N Í

z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

konaného 8. září 2009


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009 dle důvodové zprávy v celkové výši 879 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v částce 50.000,- Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ: 26589532. Ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 30.9.2009.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelkou v termínu do 30.9.2009.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatné nabytí a darovací smlouvu na převod pozemků pod místní komunikací Košíkářská ul. v k.ú. Rožnov p.R. dle specifikace v darovací smlouvě, z majetku FAGUS 21 a.s., Ostrava, IČ 25816411, do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou darovací smlouvu.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a směnnou smlouvu na směnu části pozemku p.č. 225 o výměře 17 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Jiřiny Liebermannové, Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 3580/1 o výměře 15 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, vše v ul. Na Drahách, Kramolišov. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou směnnou smlouvu.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod:
1. části pozemku p.č. 874/3 o výměře 36 m2 v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Jany Mizerové, Rožnov p.R.
2. části pozemku p.č. 888/4 o výměře 556 m2, části p.č. 888/8 o výměře 31 m2 a části p.č. 888/25 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. a jejich nabytí do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu dle znaleckého posudku. Dále ukládá starostovi města podepsat předložené kupní smlouvy o úplatném převodu nemovitostí.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 791/6 o výměře 27 m2 a části p.č. 792/3 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Tylovice, ul. Luční Zastupitelstvo města ukládá starostovi podepsat předloženou kupní smlouvu s Mgr. Tomášem a Hanou Najmanovými.

8. Zastupitelstvo města v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
a) ruší usnesení č. 13/XVII,
b) schvaluje směnnou smlouvu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Nikol Elichovou a Andreou Vránovou (obě bytem Rožnov p.R.), dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 2205/2 oddělenou a nově označenou jako p.č. 2205/12 o výměře 41 m2 v k.ú. Rožnov p.R. (ulice Pod Skalkou) ve prospěch Ing. Jaroslava Dohnala, Jaroslava a Dagmar Dohnalových, všichni bytem Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 791/6 oddělenou a nově označenou jako p.č. 791/11 o výměře 31 m2 v k.ú. Tylovice (ulice Luční) ve prospěch Františka a Dagmar Jaškových, oba bytem Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu.

11. Zastupitelstvo města jako příslušný správní orgán v souladu s § 6 odst. 5 písm. d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a v souladu s § 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění (obecní zřízení)
- vydává změnu č.3 územního plánu zóny Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm opatřením obecné povahy č. 04/2009.

12. Zastupitelstvo města jako příslušný správní orgán v souladu s § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a v souladu s § 84 odst.2 , zákona č.128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
- vydává změnu č.7 územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm opatřením obecné povahy č. 03/2009.

13. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje „Dlouhodobý záměr rozvoje tělovýchovy a sportu na území Města Rožnov pod Radhoštěm na období let 2009-2013“ dle předloženého návrhu.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1) „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Klub Kalokagáthia“ dle předloženého návrhu.
2) „Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm“ dle předloženého návrhu.

15. Zastupitelstvo města v souladu s § 85 písm. f) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, se vzdává práva na úhradu částky 245.375,- Kč, za nedodržení termínu stanoveného smlouvou o dotaci č. 94/2008/OS/DAM ze dne 30.6. 2008 pro použití dotace. Uvedená finanční částka se skládá ze sumy 172.300,- Kč za neoprávněně použité finanční prostředky, které měly být vráceny na účet města, dále pak z částky 43.075,- Kč, kterou je penále ve výši 1 promile denně od 1.1. 2009 do 8.9. 2009 a z částky 30.000,- Kč, kterou představuje smluvní pokuta sjednaná smluvními stranami v čl. III odst. 3 uvedené smlouvy o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo města tak Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, IČ 534439 se sídlem Sokolská 497, Rožnov p.R. promíjí dluh v celkové výši 245.375,- Kč, který má toto občanské sdružení vůči Městu Rožnov pod Radhoštěm v souvislosti s nedodržením termínu stanoveného smlouvou o dotaci č. 94/2008/OS/DAM ze dne 30.6. 2008 pro použití dotace.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení „Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm“ dle předloženého návrhu. Podmínkou podpisu smlouvy o poskytnutí dotace starostou města je, že k datu podpisu smlouvy bude mít Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm vyrovnány všechny finanční závazky dle grantových zásad pro rok 2009.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Akční plán k územní energetické koncepci města Rožnov pod Radhoštěm“ a doplňuje usnesení zastupitelstva města č. 15/XVI ze dne 14.4.2009 tak, že Územní energetická koncepce města Rožnov pod Radhoštěm se schvaluje s variantou 1.
Zastupitelstvo města dále ukládá:
1. zajistit splnění uvedených kroků k realizaci opatření 1.1. „Akčního plánu územní energetické koncepce Města Rožnov pod Radhoštěm“. Termín do 30.11. 2009
2. zpracovat přehled opatření u kterých bude zahájena realizace v roce 2010 s uvedením termínu jejich splnění. Termín: do 30.11. 2009.

18. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje jako zástupce Města Rožnov pod Radhoštěm na řádné valné hromadě TV Beskyd s.r.o., konané dne 24.9.2009, starostu města JUDr. Jaroslava Kubína. Jako náhradníka schvaluje místostarostu města Aloise Vychodila.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                    
Vytvořeno 15.3.2014 8:58:49 - aktualizováno 15.3.2014 8:59:52 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load