Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 15.12.2009

U S N E S E N Í

z XXI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnov pod Radhoštěm
konaného 15. prosince 2009


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2), písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet Města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2010 ve výši 398.450 tis. Kč .

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst.2), písm.b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtový výhled Města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2011 a 2012 dle předloženého návrhu.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na rok 2009 dle důvodové zprávy v celkové výši + 12.565 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „dodatek číslo 1 ke smlouvě poskytnutí dotací společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r.o. ze dne 18.6.2009“. Zároveň ukládá starostovi města, aby tento dodatek číslo 1 podepsal v termínu do 31.12.2009.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a smlouvy na bezúplatný převod pozemků p.č. 830/2 a 831/3, vše v k.ú. Hážovice, z majetku Města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Zlínského kraje-Ředitelství silnic Zlínského kraje a převod a smlouvy na bezúplatný převod pozemků z majetku Zlínského kraje, Ředitelství silnic Zlínského kraje do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a smlouvy:
1) na prodej městského pozemku p.č. 509 o výměře 805 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch L.Grigorescu, Rožnov p.R.
2) odkoupení pozemků p.č. 1091/8 a 1091/10 o celkové výměře 28 m2 z vlastnictví L.Grigorescu, Rožnov p.R. do majetku města, dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu a bezúplatný převod městského pozemku p.č. 3824 o výměře 1575 m2, p.č. 3825 o výměře 6327 m2 a p.č. 3826 o výměře 651m2 , vše vodní plocha v k.ú. Valašská Bystřice, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemku p.č. 3625/5 o výměře 1249 m2 v k.ú. Rožnov p.R. a p.č. 644/5 o výměře 526 m2 v k.ú. Hážovice, vše místní komunikace včetně smlouvy, z vlastnictví České republiky – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ 62933591, Praha, do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvy na prodej tří částí městského pozemku p.č. 1077/1- ostatní plocha - Svazarmovská ulice:
1) nově označené jako díl „a“ o výměře 5 m2 manželům Stanislavu a Aleně Langerovým, Rožnov p.R.,
2) nově označené jako p.č. 1077/11 o výměře 19 m2 Věře Gajdarusové, Rožnov p.R.
3) nově označené jako p.č. 1077/12 o výměře 6 m2 Karlu Šlechtovi, Rožnov p. R.
vše v k.ú. Rožnov p.R., dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města smlouvy podepsat.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nepeněžitý vklad vodohospodářského majetku – vodovodních řadů v Rožnově p.R. v hodnotě stanovené znaleckým posudkem č. 175/2009 zpracovaným Ing. Pavlem Tydlačkou, do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IČ 47674652, dle důvodové zprávy.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě kupní částí pozemků p.č. 280 o výměře cca 39 m2 a části p.č. 281 o výměře cca 53 m2 (u hřbitova – výměry budou upřesněny geometrickým plánem) v k.ú. Tylovice , ve spoluvlastnictví paní Svačinové, Konečné a pana Rýgla, Rožnov p.R. pro výstavbu chodníku za stejných podmínek jako u ostatních vlastníků, t.j. za cenu dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost vlastníkům pozemku a starostovi města ukládá podepsat schválenou budoucí kupní smlouvu.

112. 1 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě č. D/1900/2006/EKO o financování akce v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm.

113. 1 Zastupitelstvo města zásadně nesouhlasí s návrhem Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, která by v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně k vytvoření nového problémového regionu. Nesouhlasíme:
1) 1 s hlavním cílem umožnit dokončení průzkumných prací na ložisku Frenštát
Odůvodnění: Ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. Další průzkumné práce by byly prováděny průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená faktické zahájení hornické činnosti.
2) 1 s dílčím cílem, kdy o činnostech a postupu na lokalitě Frenštát musí rozhodnout především těžební společnost.
Odůvodnění: Stát jakožto majitel nerostného bohatství by neměl nechávat takto zásadní rozhodnutí o svém majetku na soukromé společnosti. Tímto prakticky ztrácí možnost o svých strategických zásobách rozhodovat a oslabuje také rozhodovací roli místních samospráv a občanů.
Návrh Aktualizace státní energetické koncepce České republiky ve své nynější podobě představuje, pokud se týká ložiska Frenštát, návrat k původní komunistické koncepci z 80. let 20. století, která počítala s vytěžením ložiska. Hodnota Beskyd je daleko vyšší než hodnota uhlí pod nimi.
3) 1Požadujeme, aby ložisko Frenštát bylo z návrhu Aktualizace státní energetické koncepce České republiky vyřazeno.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                      
Vytvořeno 15.3.2014 9:02:51 - aktualizováno 15.3.2014 9:03:52 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load