Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 21.12.2010

U S N E S E N Í

II. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 21. prosince 2010


1. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozpočet města Rožnov pod Radhoštěm na rok 2011 dle důvodové zprávy a pozměňovacích návrhů ve výši 384 626 tis. Kč .

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtová opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města na rok 2010 dle důvodové zprávy v celkové výši -11 835 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku číslo 4/2010 o místních poplatcích, ve znění předloženém předkladatelem před zasedáním zastupitelstva města.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků p.č. 2012/13 a p.č. 2013/1 pro stavbu „Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p.R.“ v k.ú. Rožnov p.R. s L. Růčkou, Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

5.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na směnu částí pozemků p.č. 85 a p.č. 86/1 o celkové výměře 36 m2 , ve vlastnictví O. Adamce, Rožnov p.R. za části městského pozemku p.č. 83 o výměře 36 m2 dle geometrického plánu, vše v k.ú. Hážovice u nového mostu, dle důvodové zprávy.

6.Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod a kupní smlouvu na celý pozemek p.č. 2091/62 o výměře 1141 m2 (místní komunikace Polanského - Dolní Paseky) v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Petra Kramoliše do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, plánovací smlouvu na výstavbu a převod technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Tylovice -lokalita Horní Dráhy s individuálními stavebníky:
1.Markéta Cimalová, Ostrava, Polanka nad Odrou
2.Ing. Dušan Cimala, Valašské Meziříčí
3.Zdeněk Děcký, Rožnov p. R.
4.manželé Ing. Ladislav a Ing. Zuzana Foukalovi, Rožnov p. R.
5.Pavel Holub, Ostrov
6.manželé Ing. Petr a Pavla Koláčkovi, Rožnov p. R.
7.manželé Ing. Pavel a Mgr. Jitka Lušovští, Rožnov p. R.
8.Ing. Tomáš Wolek, Rožnov p. R.
9.Magdalena Tioková, Rožnov p. R.
dle důvodové zprávy.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, text souhlasného prohlášení města Rožnov pod Radhoštěm a České republiky-Ústavu územního rozvoje o přechodu vlastnického práva k pozemku p.č. 4839 v k.ú. Rožnov p.R. dle § 1 odst. 2) zákona č.172/1991 Sb. a nabytí této nemovitosti do vlastnictví města. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat souhlasné prohlášení.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převod pozemků dotčených stavbou "Chodníku Tylovice-Hážovice" do majetku města dle přiloženého seznamu vlastníků a text kupní smlouvy, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy s prodávajícími podepsat.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a) realizaci aktivit projektu "Zastávka ul. Ostravská, Rožnov p. R.", registrační číslo žádosti: CZ.1.12/1.2.00/18.01021;b) předfinancování a spolufinancování aktivit projektu "Zastávka ul.Ostravská, Rožnov p. R." dle předloženého rozpočtu projektu a přehledu financování projektu ve výši 2.857.273,30 Kč;
b) každoroční vyčlenění částky ve výši 3.000 Kč v prvních třech letech a 8.000 Kč v dalších letech v rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm na krytí provozních výdajů na zastávku, která je předmětem projektu, po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu.

11. Zastupitelstvo města
1) schvaluje v souladu s § 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, (obecní zřízení ) a v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dále v souladu s § 64 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, (stavební zákon) zadání pro změnu územního plánu zóny Na Zahradách vedoucí k jeho zrušení
2) ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny územního plánu zóny Na Zahradách vedoucí k jeho zrušení.

12. Zastupitelstvo města
1) schvaluje v souladu s § 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, (obecní zřízení ) a v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a dále v souladu s § 64 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) zadání pro změnu územního plánu zóny Palackého vedoucí k jeho zrušení
2) ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny územního plánu zóny Palackého vedoucí k jeho zrušení

13. Zastupitelstvo města
1) schvaluje podle § 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění (obecní zřízení ) a podle § 6 odst. 5 písm. b) a dále podle § 64 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) zadání pro změnu územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu vedoucí k jeho zrušení
2) ukládá odboru výstavby a ÚP aby pořídil a projednal návrh změny územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu vedoucí k jeho zrušení

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, dodatek č. 3 zřizovací listiny Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm.

16. Zastupitelstvo města schvaluje možnost pořizování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města.

18. Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu o bod 9.5. „Schválení volebního řádu pro volbu kontrolního a finančního výboru“.

19. Zastupitelstvo města schvaluje znění volebního řádu pro volbu členů finančního a kontrolního výboru.

20. Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složení: předseda komise: PhDr. Daniel Drápala člen komise: Rudolf Bill, Blanka Mikolajková.

21. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l), m) a §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. odvolává dnem 21.12. 2010 z funkce předsedy finančního výboru Ing. Martina Houšku a z funkce členů finančního výboru Ing. Vojtěcha Rýznara,Ing. Davida Baroše, RNDr. Václava Mikuška, Ing. Karla Jiříčka, Ing. Ladislava Mlnaříka, Ing. Jaroslava Kučeru
2. zřizuje finanční výbor v počtu 7 a volí do funkce předsedy Ing. Jiřího Brože a do funkce členů finančního výboru Ing. Vojtěcha Bajera, Ing. Jaroslava Kučeru, Zdeňku Maléřovou, Lubora Grigorescu, Ing. Martina Maliňáka, Ing. Vojtěcha Rýznara.

22. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l), m) a §117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. odvolává dnem 21.12. 2010 z funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Libuši Rousovou a z funkce členů kontrolního výboru Michaelu Maléřovou, Ing. Petra Holého, Květoslava Kováře, Pavlu Kupczykovou
2. zřizujekontrolní výbor v počtu 7 a volí do funkce předsedy Petra Jelínka a do funkce členů kontrolního výboru Mgr. Libuši Rousovou, Ing. Petra Holého, Miroslava Hrabala, RNDr. Ivana Lukáše, JUDr. Danušku Grygarovou a Květoslava Kováře.

23. Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 104, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že starostu v době jeho nepřítomnosti bude zastupovat místostarosta pan Alois Vychodil a nebude-li ani on přítomen pak starostu bude zastupovat místostarosta pan RNDr. Václav Mikušek.

24. Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84, odst. 2, písm. n) a § 77 odst. 2 a odst. 3, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, platném znění, s účinností od 1. prosince 2010 výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
1) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bez další funkce ve výši 656,- Kč, tj. za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 368,- Kč a příplatek podle počtu obyvatel 288,- Kč,
2) za výkon funkce člena rady města ve výši 1.592,- Kč,
3) za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.320,- Kč,
4) za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ve výši 1.040,- Kč
5) Při souběhu několika funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města měsíční odměna ve výši podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna a k tomu se připočítá odměna člena zastupitelstva města v částce 656,- Kč.
Současně se ukládá městskému úřadu provést odpovídající změnu ve výplatách odměn.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 14.3.2014 21:29:26 - aktualizováno 14.3.2014 21:30:59 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load