Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 18.2.2010

U S N E S E N Í

z XXIII. řádného zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm

konaného 18. února 2010


1. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby na červnové jednání zastupitelstva města předložil návrh řešení odborného vyhodnocení vlivu společnosti DEZA a.s., Valašské Meziříčí na životní prostředí města Rožnov pod Radhoštěm. Zároveň ukládá příslušnému odbornému útvaru městského úřadu předložit zastupitelstvu jak sledovat kvalitu ovzduší na území města Rožnov pod Radhoštěm.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčku z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušnou smlouvu o půjčce s žadatelkou v termínu do 10.3.2010.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu města na rok 2010 dle důvodové zprávy v celkové výši -8 250 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemků p.č. 2774/5 o výměře 491 m2 a p.č. 2774/9 o výměře 464 m2 v k.ú. Rožnov p.R. , vše místní komunikace Dolní Paseky-Na Pařeničkách, včetně darovací smlouvy, z vlastnictví manželů Zdeňka a Viery Holčákových, bytem Rožnov p.R., do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou darovací smlouvu .

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod stavby veřejného osvětlení v a na pozemku p.č. 1224/77 (dále „VO“) v k.ú. Rožnov p.R. (nad finančním úřadem) za symbolickou 1 Kč a zřízení věcného břemene na výše uvedenou stavbu „VO“ včetně příslušné smlouvy se ZLS bytové domy, a.s. Zlín jako stavebníkem a Městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu .

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnu a smlouvu na směnu celých pozemků p.č. 259 o výměře 262 m2 (Nezdařilova ul.) a p.č. 1337/7 o výměře 19 m2 (u Harcovny) v k.ú. Tylovice , ve vlastnictví Leoše Kořínka, Rožnov p.R. za celý městský pozemek p.č. 575/8 o výměře 2992 m2 (Uhliska) v k.ú. Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou směnnou smlouvu.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnu a smlouvu na směnu celých pozemků p.č. 3564/42 o výměře 28 m2 , p.č. 3712/1 o výměře 48 m2 , p.č. 3712/6 o výměře 17 m2 a p.č. 4941/12 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. (JZO + Partyzánská ul.), ve vlastnictví Ing. Martina Kramoliše, Rožnov p.R. za část městského pozemku p.č. 3564/64 o výměře 48 m2 a část p.č. 4941/14 o výměře 110 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. (JZO) s doplatkem ve prospěch města a zřízení věcného břemene na těchto pozemcích, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Koncepci rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm, včetně jejich příloh.

9. Zastupitelstvo města v souladu s §64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ( dále jen "zákon o soudech a soudcích"), v platném znění, zvolilo přísedící u Okresního soudu ve Vsetíně na volební období let 2010 - 2014:
Annu Čotkovou, Annu Dlabajovou, Boženu Holišovou, Jana Jakšíka, Josefa Skočdopole, Jaroslava Zejdu, Janu Kantorkovou, Josefa Krause, Anitu Madarász, Danuši Maňákovou, Helenu Valentovou.

10. Zastupitelstvo města v souladu s §84 odst. 2 písm. l) a §120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizuje osadní výbor v lokalitě Horní Paseky, který bude zahrnovat ulice: Bačová, Frenštátská, Horní Kouty, Horní Paseky, Jarní, Karlova, Kinských, Kročákova, Lipová, Mladějovského, Ostravská, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, Pod strání, Polní, Radhošťská, Sladské, U Kantorka, Žerotínská. Počet členů osadního výboru je 5.
Předsedou tohoto výboru zastupitelstvo města zvolilo pana Vlastimila Frydrycha, dalšími členy výboru byli určeni Ing. Bedřich Přikryl, Ing. Jiří Vala, Ing. Jakub Ondrušek, Bohumila Kramolišová.

11. Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi městského úřadu projednat s TV Beskyd možnosti a podmínky pořizování audiovizuálního záznamu nebo přenosu zasedání zastupitelstev Města Rožnov pod Radhoštěm.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka  
Vytvořeno 14.3.2014 21:15:12 - aktualizováno 14.3.2014 21:16:08 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load