Usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 13.4.2010

U S N E S E N Í

z XXIV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnov pod Radhoštěm
konaného 13. dubna 2010


1. Zastupitelstvo města bere na vědomí v souladu s § 85, písm. k), zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, předloženou zprávu Městské policie za rok 2009.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o poskytnutí příspěvku Zlínskému kraji, IČ 70891320, ve výši 1.188.040,- Kč, za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 30.4.2010.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení "Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm" ve výši 100.000,- Kč, a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 30.4.2010.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej a kupní smlouvu na prodej městského pozemku p.č. 348/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 176 m2 v k.ú. Hážovice ve prospěch Václava a Šárky Folvarčných, Rožnov p.R. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu na prodej pozemku podepsat.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převod a předložené smlouvy na převod pozemků dotčených stavbou „Chodníku Tylovice-Hážovice“ do majetku města, dle přiloženého seznamu vlastníků a důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

7. Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej a smlouvu na prodej částí městských pozemků p.č. 3564/20 o výměře 21 m2, p.č. 3565/3 o výměře 5 m2 a p.č.3690/5 o výměře 16 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R., za cenu ve výši 12.920,- Kč, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu.

8. Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemku p.č. 1291/7 – ostatní, jiná plocha v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, pro stavbu dětského hřiště, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm s omezením ze strany převodce, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu připravit potřebné podklady a zaslat je odloučenému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ke zpracování darovací smlouvy. Dále ukládá starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí po jejím předložení dárcem.

9. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje:
a) realizaci aktivit projektu „Dětská hřiště - Rožnov pod Radhoštěm“ registrační číslo žádosti: CZ.1.12/2.2.00/15.00669;
b) předfinancování aktivit projektu „Dětská hřiště - Rožnov pod Radhoštěm“ dle předloženého rozpočtu projektu a přehledu financování projektu ve výši 2.752.840,- Kč a následné spolufinancování aktivit projektu, z vlastních zdrojů a to ve výši 15% z celkových oprávněných výdajů tj. 412.926,- Kč.
c) každoroční vyčlenění částky ve výši 140.000,- Kč v rozpočtu Města Rožnov pod Radhoštěm na krytí provozních výdajů na dětská hřiště, která jsou předmětem projektu, po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu.

10. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu JUDr. Jaroslava Kubína k zastupování města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 47674652, která se bude konat dne 3.6.2010. Jako náhradníka deleguje místostarostku paní Markétu Blinkovou.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s §85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení dotací jednotlivým žadatelům, dle důvodové zprávy a současně ukládá radě města, aby schválila vzorovou grantovou smlouvu a starostovi města, aby podepsal grantové smlouvy s jednotlivými příjemci grantů.

12. 1) Zastupitelstvo města v souladu s § 84, písm. p) ve vazbě na § 55, odst. 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje zajištění předfinancování projektu „IV. Rožnovská olympiáda dětí a mládeže - společné sportovní hry škol bez hranic“ dle předloženého rozpočtu do výše 22.647 € (587.350,- Kč) a spolufinancování aktivit projektu z vlastních zdrojů ve výši 15 % z celkových oprávněných výdajů tj. ve výši 3.397,05 €, což odpovídá 88.102,- Kč dle kurzu v době podání žádosti (1 EUR = 25,935 Kč).
2) Zastupitelstvo města v souladu s § 84, písm. p) ve vazbě na § 55, odst. 1. zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje zajištění předfinancování projektu „Poznejme se navzájem“ dle předloženého rozpočtu do výše 15.917 € (412.807,- Kč) a spolufinancování aktivit projektu z vlastních zdrojů ve výši 15 % z celkových oprávněných výdajů tj. ve výši 2,387 €, což odpovídá 61.906,- Kč dle kurzu v době podání žádosti (1 EUR = 25,935 Kč). Předfinancování a spolufinancování projektu bude řešeno navýšením provozního příspěvku Základní škole Pod Skalkou, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace z rozpočtu města.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dotaci občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm ve výši 360 tis. Kč účelově určenou na úhradu výdajů souvisejících s provozem a údržbou sportovišť v majetku tohoto občanského sdružení a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dotaci tomuto občanskému sdružení ve znění uvedeném v příloze tohoto podání v termínu do 30. dubna 2010.

14. Zastupitelstvo města deleguje v souladu s §84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu JUDr. Jaroslava Kubína, jako náhradníka místostarostu Aloise Vychodila a jako dalšího náhradníka RNDr. Václava Mikuška, k zastupování města na valných hromadách společnosti TV Beskyd s.r.o., Králova 380, Valašské Meziříčí, IČ 25844334, konaných v roce 2010.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka                      
Vytvořeno 14.3.2014 21:22:47 - aktualizováno 14.3.2014 21:24:06 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load