Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 22.6.2010


USNESENÍ

z XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnov pod Radhoštěm
konaného  22. června  2010
__________________________________________________________

1.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu s  § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Závěrečný účet – zprávu o hospodaření města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2009“, a v souladu s § 17, odst. 7) zákona číslo 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením za rok 2009 bez výhrad.
Zastupitelstvo města schvaluje zapojení kladného hospodářského výsledku vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtového hospodaření.
Zastupitelstvo města schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací do jejich rezervního fondu.

2.  1) Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s  § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přijetí úvěru ve výši 35.000.000,- Kč od České spořitelny a.s. dle smlouvy o   úvěru č. 989/10/LCD, a  ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.
2) Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85, písm. g) a písm. k) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění zřízení zajištění podle úvěrové smlouvy č. 989/10/LCD, tj.  smlouvu o zastavení nemovitosti č. ZN/989/10LCD -
-budova č.p. 1918 na st. parcele p.č. 3403/1
-budova bez čp. na st. parcele p. č. 3403/2
-budova č.p. 480 na st. parcele p.č. 165
-pozemek lesní  p.č. 2427/4 vše v k.ú. Rožnov p. R.
smlouvu o zastavení pohledávek z pojistného plnění č. ZP-P/989/10/LCD k pojištění výše uvedených nemovitostí
smlouvu o vyplňovacím právu směnečném č.  S/989/10/LCD  k  blankosměnce"   ve prospěch věřitele  a ukládá starostovi tyto smlouvy podepsat.

3.  Zastupitelstvo města  schvaluje  v souladu s  § 85,  písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s., s konečnou dobou splatnosti do jednoho roku od podepsání smlouvy. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

4.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu s  § 84,  odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtová opatření č. 2 ke   schválenému  rozpočtu  města na rok 2010 dle důvodové zprávy v celkové výši
- 4 774 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

5.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu s  § 85,  písm.j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, půjčky z „Fondu rozvoje  bydlení města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města, aby podepsal příslušné smlouvy o půjčce s žadateli

6.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu s  § 85 písm. a) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, bezúplatný převod  pozemků p.č. 3564/42 o výměře 28 m2, p.č. 3564/53 o výměře 1 m2, p.č. 3570/4 o výměře 2 m2 a p.č. 4941/12 o výměře 15 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R., z majetku Města Rožnov p.R. do majetku Zlínského kraje, tř.T. Bati 21, Zlín, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

7.  Zastupitelstvo města  schvaluje  v souladu s  § 85 písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, převod a kupní smlouvu na prodej části městského pozemku p.č. 2628/11 nově označeného jako p.č. st. 1388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 části městských pozemků p.č. 2628/11 a p.č. 2629/10  nově označeného jako p.č. 2628/23 ost. plocha o výměře 23 m2 vše v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 27232425, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu na převod pozemků podepsat.

8.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu  s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb., o obcích v platném znění bezúplatný převod pozemků p.č. 828/4, p.č. 145/4 a p.č. 74/2, vše v k.ú. Hážovice, z majetku Města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Zlínského kraje, tř.T. Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou darovací smlouvu podepsat.

9.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu  s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu a převod části pozemku p.č. 1092/1, nově označeného jako p.č. 1092/5 ve vlastnictví Zdenka Pavláta, bytem Tylovice a kupní smlouvu a převod části pozemku p.č. 1092/4 nově označeného jako p.č. 1092/6 ve vlastnictví Šárky Bohušové, bytem Ostrava, vše v k.ú. Tylovice, do vlastnictví města Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předložené kupní smlouvy podepsat.

10.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu  s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu a převod pozemku p.č. 835/4 ve vlastnictví Ludmily Hajdové, bytem Rožnov p.R., a Metoděje Martinka, bytem Rožnov p.R., v k.ú. Tylovice do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města předloženou smlouvu podepsat.

11.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu  s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000  Sb. o obcích, v platném znění, vzorovou kupní smlouvu a převod části pozemku p.č. 3802/1, nově označeného jako p.č. 6218/4, převod části pozemku p.č. 3805 nově označeného jako p.č. 6218/3 vše ve vlastnictví Zdeňky Bajerové, bytem Rožnov, převod části pozemku p.č. 3804/1 nově označeného jako p.č. 6218/5 ve vlastnictví Dagmar Lesné, Pavla Žingora, oba bytem Rožnov p.R., Elišky Žingorové, bytem Ostrava a Miluše Žingorové, bytem Příbram, převod části pozemku p.č. 3806 nově označeného jako p.č. 6218/2, převod části pozemku p.č. 3807 nově označeného jako p.č. 6218/1, vše ve vlastnictví Ing. Libora Dobiáše, bytem Rožnov p.R., Ing. Vojtěcha Gerly, bytem Valašské Meziříčí a Mgr. Petra Zetka a JUDr. Naděždy Zetkové, oba bytem Vidče, vše v k.ú. Rožnov p.R., to vše do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města kupní smlouvy podepsat. 

12. Zastupitelstvo města se usneslo na změně v návrhu kupní smlouvy domu čp. 534, objekt občanské vybavenosti, a to v návrhu kupní smlouvy v článku IV., bodu 4. změnit termín lhůty pro rekonstrukci domu č.p.534 z navrženého 31.12.2011 na termín 31.12.2012 a termín pro předání dokumentace vztahující se k rekonstrukci z navrženého 31.1.2012 na termín 31.1.2013.

13.  Zastupitelstvo města  schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu a úplatný převod domu č. p. 534, objekt občanské vybavenosti na stavebním pozemku st. p. č. 769, pozemku st. p. č. 769, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m2 a pozemku p. č. 986/2 – zahrada o výměře 1771 m2,  vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm z majetku Města Rožnov pod Radhoštěm do majetku Ladislava Petřeka, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města kupní smlouvu podepsat.

14.  Zastupitelstvo města  vydává v  souladu s  §84, odst.2, písm.h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o zabezpečení veřejného pořádku.

15.  Zastupitelstvo města:
a) schvaluje uzavření   „Dodatku č.  6 –  Smlouvy  o nájmu  a komplexním  provozování vodohospodářského zařízení pro   veřejnou potřebu č. VaK/161/2004 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Vodovody a kanalizace Vsetín  a.s.“ v  předloženém znění.
b) bere na vědomí prezentaci projektu „Čistá řeka Bečva II. v předneseném znění“

16.  Zastupitelstvo města   v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje:
a) realizaci aktivit projektu „Jurkovičova rozhledna v Rožnově p. R.“ registrační číslo žádosti: CZ.1.12/3.1.00/15.00802;
b) předfinancování aktivit projektu „Jurkovičova rozhledna v  Rožnově p. R.“ dle předloženého rozpočtu projektu a přehledu financování projektu ve výši 10.313.073,12 Kč s DPH a následné spolufinancování aktivit projektu, z vlastních zdrojů a to ve výši 15% z celkových oprávněných výdajů tj. 1.819.954,08 Kč s DPH;
c) každoroční vyčlenění částky z rozpočtu města na krytí výdajů spojených s provozem Jurkovičovy rozhledny; v prvním roce provozu ve výši 499 300,- Kč a v dalších letech dle předložené přílohy Provozní příjmy a výdaje projektu a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu.

17.  Zastupitelstvo města  bere na vědomí předloženou zprávu o realizaci Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm a předloženou aktualizaci příslušného Akčního plánu.

18. Zastupitelstvo města  schvaluje
a) stáhnout bod č. 8.1. z hlasování  zastupitelstva
b) uložit odboru výstavby a územního plánování zajistit zadání studie proveditelnosti v termínu do 30.9.2010 a zadání zpracování celkové koncepce řešení dopravy na území města, která zohlední aktualizované sčítání vozidel a připravované rozvojové záměry města.

19. Zastupitelstvo města   schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace jednotlivým občanským sdružením dle důvodové zprávy a vzorovou smlouvu na základě které bude dotace jednotlivým občanským sdružením přidělena.  Současně ukládá starostovi města, aby smlouvy s jednotlivými příjemci dotace podepsal.

20. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném  znění, poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení na částečnou úhradu nájmu sportovní haly SŠIEŘ dle důvodové zprávy a smlouvu o poskytnutí této dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení dle předloženého návrhu.

21. Zastupitelstvo města v souladu s § 84, odst. 2,  písm. p) ve vazbě na § 48 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje Společné Memorandum měst a obcí ležících na Cyklostezce Bečva o spolupráci v rámci budování a propagace Cyklostezky Bečva a pověřuje starostu města podpisem tohoto Memoranda.

22. Zastupitelstvo města  v souladu s § 84 odst. 2, písm. p), ve vazbě na § 48, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  schvaluje společné "Memorandum měst a obcí ležících na řece Bečvě" pro spolupráci na společném prosazování protipovodňových opatření.

23. Zastupitelstvo města schvaluje stažení bodů č. 10.1. a 10.2. z programu jednání.

24.   Zastupitelstvo města  stanovuje na volební období 2010 - 2014, v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,počet členů zastupitelstva města na 21.

25. Zastupitelstvo města  pověřuje výkonem funkce oddávajícího při svatebních obřadech a ostatních akcích pro občanské záležitosti s právem používat státní znak člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Františka Šulgana.

JUDr. Jaroslav Kubín   Bc. Markéta Blinková
starosta místostarostka

Vytvořeno 14.3.2014 21:24:36 - aktualizováno 14.3.2014 21:25:47 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load