Usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 7.9.2010

USNESENÍ

z XXVI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnov pod Radhoštěm
konaného 07. září  2010
__________________________________________________________

1.   Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 16 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtová opatření č. 3 ke schválenému rozpočtu města na rok 2010 dle důvodové zprávy v celkové výši + 4.736,- tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu. V případě odsouhlasení rozpočtového opatření zastupitelstvo města pověřuje vedoucího finančního odboru Ing. Horáčka projednat podmínky převodu finančních prostředků na Komerční domy s.r.o. s poskytovatelem úvěru.

2. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod pozemku p.č. 4849/7 – ostatní plocha, ost. komunikace v k.ú. Rožnov p.R., z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu připravit potřebné podklady a zaslat je odloučenému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ke zpracování darovací smlouvy. Dále ukládá starostovi města podepsat příslušnou darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí po jejím předložení dárcem.

3.  Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod a darovací smlouvu na převod pozemku p.č. 1707/6 o výměře 32 m2 v obci a k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Krytý bazén Rožnov, spol. s r.o., IČ 49606361, do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

4.  Zastupitelstvo města schvaluje v souladu § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnu a směnnou smlouvu na směnu části pozemku p.č. 3690/13 (Mlýnský náhon), o výměře 171 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví RNDr. Luďka a Mgr. Naděždy Pavlíkových za část pozemku p.č. 3621/1 zeleň podél místní komunikace (Čechova ul.), o výměře 171 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnu a směnnou smlouvu celých pozemků p.č. 1032/13, p.č. 3780/2, p.č. 3780/4 a p.č. 3780/5 (zadní vjezd do průmyslového areálu), celkem 661 m2 ,vše v k.ú. Rožnov p.R. , ve vlastnictví Robeton, s.r.o., Rožnov p.R. za část městského pozemku p.č. 2257/19 (Dolní Paseky u kravína) o výměře 2.288 m2 ( odměřeno geometrickým plánem ) v k.ú. Rožnov p.R., s doplatkem ve prospěch města Rožnova pod Radhoštěm,dle důvodové zprávy.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod a kupní smlouvu na celý pozemek p.č. 3613/16 o výměře 70 m2 (komunikace a chodník Hradišťko), v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Jana Slováka do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úplatný převod a kupní smlouvu na celý pozemek p.č. 2257/2 o výměře 466 m2 (komunikace Na Pařeničkách), v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Věry Růčkové, Mgr. Petra Zetka a manželů Milana a Svatavy Trčkových do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s:
• § 6 odst.5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, záměr na změnu spočívající ve zrušení územního plánu zóny Na Zahradách včetně změny č.1 a 2.
• § 64 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění předává návrh zadání úřadu územního plánování k projednání zadání změny územního plánu zóny Na Zahradách spočívající v jeho zrušení.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích,v platném znění a v souladu s:
• § 6 odst.5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění záměr na změnu spočívající ve zrušení územního plánu zóny Palackého včetně změny č.1, 2, 3.
• § 64 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění předává návrh zadání úřadu územního plánování k projednání zadání změny územního plánu zóny Palackého spočívající v jeho zrušení.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a v souladu s:
• § 6 odst.5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění záměr na změnu spočívající ve zrušení územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu včetně změny č.1A, 1B, 2, 3, 4, 5 , 6
• § 64 odst.1 stavebního zákona předává návrh zadání úřadu územního plánování k projednání zadání změny územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu spočívající v jeho zrušení.

11. Zastupitelstvo města vydává v souladu s §84, odst.2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č.3/2010 o zákazu kouření.
JUDr. Jaroslav Kubín   Bc. Markéta Blinková
starosta místostarostka

Vytvořeno 14.3.2014 21:26:13 - aktualizováno 14.3.2014 21:27:30 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load