Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 15.2.2011

U S N E S E N Í
III. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 15. února 2011


1. Zastupitelé ukládají starostce města prověřit právní možnost navrácení inkasovaných prostředků získaných při prodeji žalovaných bytů zpět kupujícím, a to v případě prohraného soudního sporu s žalující stranou IPR.

2. Zastupitelstvo města schvaluje vytvoření nového systému zveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu. Tento nový systém bude zapracován do nové vnitřní směrnice „O zadávání veřejných zakázek“. Zároveň ukládá vedení města tento nový systém zapracovat do 15.3.2011, aby se zastupitelé mohli k novému systému vyjádřit, a aby tento bod byl projednán na ZM dne 19.4.2011.

3. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 1písm. c) a § 16 odst. 2 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtová opatření č. 1 ke schválenému rozpočtu města na rok 2011 dle důvodové zprávy v celkové výši -6 588 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu, dle důvodové zprávy.

4. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích.

5. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, "Smlouvu o poskytnutí finančního daru" v částce 50.000,- Kč občanskému sdružení Rožnovské byty, IČ: 26572877, a ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala v termínu do 15.3.2011.

6. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o spolupráci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Římskokatolickou farností Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem při realizaci projektu "Otevřené brány", na základě které město Rožnov pod Radhoštěm poskytuje Římskokatolické farnosti Rožnov pod Radhoštěm dotaci ve výši 40.000,- Kč. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 31.03.2011.

7. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85, písm. j) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 70.000,- Kč občanskému sdružení "Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm", IČ 49562878, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 31.03.2011.

8. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytnutí dotace společnosti "ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.", IČO26857359, ve výši 60.000,- Kč. Dotace je účelově určena na vydávání a tisk měsíčníku "KAM za kulturou a sportem". Zastupitelstvo obce ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

9. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu a prodej pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, p.č. 408/2 o výměře 39 m2 v k.ú. Hážovice, paní Marii Školové, Ostrava, za kupní cenu 17.550,- Kč, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

10. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvy č. 17/2011/OSM/DAM, 18/2011/OSM/DAM a 24/2011/OSM/DAM a bezúplatný převod pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy, a to:
1) p.č. 959/1-ost. plocha, zeleň a p.č. 959/6-ost. plocha, zeleň,smlouva č. 17/2011/OSM/DAM
2) p.č. 3763/1-ost. plocha, silnice, smlouva č.18/2011/OSM/DAM
3) p.č. 2235/11-ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 2235/12-ost. plocha, ost. komunikace, smlouva č. 24/2011/OSM/DAM.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

11. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemku p.č. 2387/7 - ostatní plocha, místní a účelové komunikace a p.č. 2399/5 - ostatní plocha, místní a účelové komunikace, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku připravit potřebné podklady a zaslat je odloučenému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vsetíně ke zpracování smlouvy. Zastupitelstvo ukládá starostce města podepsat příslušnou smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí po jejím předložení převádějícím.

12. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod pozemků p.č. 1337/36, 1337/37, 1337/39,1337/40, 1337/43, 1337/44 a 1337/45, vše v k.ú Tylovice, dotčených stavbou "Chodníku Tylovice-Hážovice", z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do majetku města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí po jejím předložení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

13. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu a úplatný převod celého pozemku p.č. 105/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu 16.400,- Kč, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

14. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu pozemku p.č. 64/5 o výměře 62 m2 ve vlastnictví Jany Tiché, bytem Rožnov pod Radhoštěm, za pozemek ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 61/2 o výměře 56 m2, vše v k.ú. Tylovice a směnnou smlouvu, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto směnnou smlouvu podepsat.

15. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej částí pozemků ve vlastnictví města p.č. 4/1 – ostatní plocha a p.č. 5/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Tylovice (prodávané části pozemků budou odpovídat odměření dle geometrického plánu) do vlastnictví Josefa a Lenky Chumchalových, Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu 400 Kč/m2. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

16. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, převod pozemků p.č. 3805/2 o výměře 89 m2, p.č. 3802/4 o výměře 161 m2 a části pozemku p.č. 3802/1 nově označeného jako p. č.3802/5 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví Zdeňky Bajerové, Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu ve výši 52.400 Kč a kupní smlouvu, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

17. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vklad pozemků p. č. 1647/4, 2123/2, 2070/4, 2537/3, p. č. st. 1080, 2095, 1792 a 3402 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a pozemku p.č. st. 746 v k. ú. Dolní Bečva, v hodnotě stanovené znaleckým posudkem č. 45/2010, zpracovaným Ing. Pavlem Tydlačkou, do základního jmění společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., IČ 47674652, se sídlem Jasenická 1106, 75501 Vsetín, dle důvodové zprávy.

18. Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. IV/16 ze dne 27.3.2007 ve věci prodeje části pozemku ve vlastnictví města, p.č. 1148/1- zahrada v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 18 m2, ve prospěch Ing. Jaromíra Řeháka, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku s touto skutečností písemně Ing. Jaromíra Řeháka seznámit.

19. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 1 ve vazbě na § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje Ing. Františka Šulgana k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm na jednáních týkajících se zamezení těžby v Beskydech, a to ve volebním období 2010 - 2014.

20. Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje místostarostu RNDr. Václava Mikuška, k zastupování města na valných hromadách společnosti TV Beskyd s.r.o., Králova 380,Valašské Meziříčí, IČ 25844334, konaných ve volebním období 2010-2014. Jako náhradníka deleguje místostarostu Aloise Vychodila.

21. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 ve vazbě na § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
1) předložení žádosti o finanční příspěvek Regionu Bílé Karpaty jako správci Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce - Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 – Fond mikroprojektů na realizaci projektu "Kouzlo karpatských tradic", ve kterém je žadatelem město Rožnov pod Radhoštěm, a přeshraničním partnerem PX Centrum Považská Bystrica.
2) předfinancování aktivit projektu "Kouzlo karpatských tradic" dle předloženého rozpočtu projektu ve výši 19.881,93 EUR (501.820,- Kč) a následné spolufinancování aktivit tohoto projektu z vlastních zdrojů a to ve výši 15% z celkových oprávněných výdajů tj. ve výši 2.982,29,- EUR (75.273,- Kč), dle kurzu v době podání Žádosti 1 EUR = 25,24 Kč.
3) zabezpečení realizace aktivit projektu "Kouzlo karpatských tradic" po schválení žádosti o finanční příspěvek.

22. Zastupitelstvo města schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dne 10. března 2011.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta                                            
Vytvořeno 14.3.2014 21:04:41 - aktualizováno 14.3.2014 21:05:35 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load