Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 19.4.2011

U S N E S E N Í

IV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 19. dubna 2011


Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. ukládá
finančnímu výboru zabývat se ve vztahu k obchodním společnostem města Rožnov pod Radhoštěm, a to Komerční domy Rožnov,spol. s.r.o. a Krytý bazén Rožnov spol. s.r.o. následujícími oblastmi:
1) efektivita využití dotací na zimní stadion a krytý bazén z rozpočtu města
2) efektivita řízení hospodářských středisek
3) obchodní plán na rok 2011 a 2012

2. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ve věci výstavba autobusové zastávky na ul. Ostravská ve znění: Z předložených dokumentů o projektu vyplynulo, že stavba a cena investice byla koncipovaná na nejhorší podloží a nejvyšší nájezdové a průchozí parametry, z čehož vyplývá i vysoká cena. Kontrolní výbor doporučuje pro další akce snížit limity, které si nastavuje investor, tedy město.

3. ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu činnosti městských společností. Pro rok 2011 provést kontrolu společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o. na hodnotu majetku, hospodaření a výkon společnosti. Kontrolní výbor bude mít pověření vyžádat si potřebnou dokumentaci jako jsou výroční zprávy o hospodaření, personální složení včetně kmenových a externích zaměstnanců, prodej dřeva aj.

4. bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm a Policie ČR za rok 2010.

5. schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2011, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/97 o vytvoření a použití účelového fondu na opravy bytového fondu a obecně závazná vyhláška č. 4/99, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/97 o vytvoření a použití účelového fondu na opravy bytového fondu. Zastupitelstvo města dále rozhodlo o převodu zůstatku finančních prostředků a pohledávek zrušeného „Fondu oprav bytového fondu“ do „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ zřízeného k 1.1.2006, a to ke dni nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2011.

6. schvaluje smlouvu č. 65/2011/OSM/DAM a bezúplatný převod pozemků p.č. 3566/6, 3566/8, 3566/10, 3566/16 a 3566/17v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm , z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

7. schvaluje smlouvu č. 57/2011/OSM/DAM a bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 4/3 a 51/1, vše v k.ú. Tylovice do vlastnictví Zlínského kraje, IČ: 70891320, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu podepsat.

8. souhlasí s umístěním velkého a středního zdroje znečištění v rámci rekonstrukce objektu M8 a PM8 společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu úkol, aby s tímto souhlasem písemně žadatele ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., seznámil.

9. určuje RNDr. Václava Mikuška zastupitelem pro spolupráci s odborem výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm při pořizovaní územně plánovací dokumentace na území města Rožnova pod Radhoštěm ve volebním období 2010-2014 a revokuje usnesení č.III/6 ze dne 06.02.2007.

10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 330.000,00 Kč Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvkové organizaci, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, IČ 00098604 (příjemce dotace) a smlouvu o poskytnutí výše uvedené dotace s příjemcem dotace, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. schvaluje návrh na doplnění smlouvy o poskytnutí dotace č. 77/2011/OS/OS, článek II bod. 9: Na všech propagačních materiálech a účelových tiskovinách vážících se k Mezinárodnímu folklornímu festivalu Rožnovské slavnosti 2011, uvede jako spolupořadatele město Rožnov pod Radhoštěm, včetně umístnění znaku města na tištěných materiálech, na kterých bude logo VMP. Zároveň se VMP zavazuje uvádět město jako spolupořadatele u moderovaných vstupů při jednotlivých pořadech v rámci festivalu.

12. schvaluje smlouvu o partnerství s organizací Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati - areál Svit, budova 22, PSČ 760 90, IČ: 27744485, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

13. bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce s partnerskými městy Bergen (Německo), Považská Bystrica (Slovensko) a Śrem (Polsko).

14. bere na vědomí Zprávu o činnosti Turistického informačního centra města Rožnov pod Radhoštěm.

15. a) schvaluje přidělení grantů jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši dle důvodové zprávy,
b) schvaluje vzorový text grantové smlouvy dle důvodové zprávy,
c) ukládá městskému úřadu připravit grantové smlouvy dle schváleného vzorového textu pro jednotlivé příjemce grantů,
d) ukládá starostce města podepsat grantové smlouvy s jednotlivými příjemci grantů.

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 360 tis. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Sokolská čp. 497, IČ 534439 (příjemce dotace) a smlouvu o poskytnutí výše uvedené dotace s příjemcem dotace, která je účelově určena na úhradu výdajů souvisejících s provozem a údržbou sportovišť ve vlastnictví příjemce dotace. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat tuto smlouvu o poskytnutí dotace v termínu do 30. dubna 2011.

17. schvaluje:
a) realizaci aktivit projektu "Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm", registrační číslo žádosti: CZ.1.12/3.1.00/21.01293;
b) předfinancování a spolufinancování aktivit projektu "Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm" dle předloženého rozpočtu projektu a přehledu financování projektu ve výši 1.834.196,98 Kč;
c) vyčlenění částky ve výši 1.250.500 Kč v prvním roce provozu, 1.352.400 Kč ve druhém roce a 1.364.400 Kč, v dalších letech v rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm na krytí provozních výdajů na informační centrum, které je předmětem projektu "Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm", a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu.

18. schvaluje stažení bodu č. 10.1. „Projednání vytvoření nového systému zveřejňování zakázek malého rozsahu“ z programu zastupitelstva a projednání tohoto na červnovém zasedání zastupitelstva.

19. bere na vědomí zprávu interního auditora Mgr. Čeňka Krause, č. VA 27M-2010 a zprávu č. 28M-2010.

20. deleguje starostku města Bc. Markétu Blinkovou, jako zástupce města, na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 47674652, která se bude konat dne 9.6.2011.

21. navrhuje jako zástupce města do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 47674652, místostarostu města pana Aloise Vychodila a zastupitele města pana Ing. Martina Houšku.

22. navrhuje jako zástupce města do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 47674652, místostarostu pana RNDr. Václava Mikuška.

23. ukládá místostarostovi města RNRr. Václavu Mikuškovi a zastupitelce města Blance Mikolajkové vypracování návrhu koncepce včasného zapojení občanů do diskuze o stavebních a územně-plánovacích záměrech města v termínu do 14.6.2011.

24. ukládá tajemníkovi města prověřit možnost čerpání financí z MŽP ČR na pořádání farmářských trhů v Rožnově pod Radhoštěm, v termínu do 30.4.2011.

25. zřizuje osadní výbor v lokalitě Tyršovo nábřeží, ulice Meziříčská, Chodská, Revoluční, Průkopnická. Počet členů výboru je 7. Předsedou tohoto výboru zvolilo zastupitelstvo města pana Ing. Víta Matějku. Dalšími členy výboru byli zvoleni: Radmila Drozdová, Kristýna Kosová, Aneta Valasová, Veronika Valasová, Renata Vašková, Jan Vomočil.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 14.3.2014 21:06:01 - aktualizováno 14.3.2014 21:07:15 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load