Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 14.6.2011

U S N E S E N Í

V. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 14. června 2011


Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, kterou se stanovuje místní koeficient ve výši 2,0, dle důvodové zprávy.

2. schvaluje Zásady pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm na poskytování půjček určených ke zlepšení stavu bytového fondu ve městě.

3. revokuje usnesení č. 1/V. a schvaluje přeložení bodu č. 5.1. na zasedání zastupitelstva města dne 13.9.2011.

4. souhlasí se závěrečným účtem města za rok 2010 s výhradou všech položek, které vykazují překročení oproti schválenému rozpočtu. Vedení města příjme opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily městu škodu.
Zastupitelstvo města schvaluje převod hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 20 877 895,50 Kč na účet "Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let".

5. schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města podepsat příslušné smlouvy.

6. schvaluje:
• smlouvu o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 10.000.000,- Kč od České spořitelny a.s.,Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha, IČ 45244782 se splatností úvěru do jednoho roku ode dne podpisu smlouvy o úvěru, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat
• smlouvu o zastavení nemovitosti s Českou spořitelnou a.s.,Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha, IČ 45244782, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat, • smlouvu o zastavení pohledávek z pojistného plnění s Českou spořitelnou a.s.,Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 14000 Praha, IČ 45244782, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

7. schvaluje rozpočtová opatření č. 2 na rok 2011 ve výši -11.667 tis. Kč v příjmech i výdajích, dle důvodové zprávy.

8. schvaluje
1) smlouvu č. 108/2011/OSM/DAM a bezúplatný převod pozemku p.č. 1462/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy,
2) smlouvu č. 109/2011/OSM/DAM a bezúplatný převod pozemků p.č. 273/4, p.č. 273/5 a p.č. 273/7, vše v k.ú. Tylovice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

9. schvaluje kupní smlouvu a úplatný převod části pozemku p.č. 1213/1 v k.ú. Tylovice, dotčeného plánovanou trasou místní komunikace o výměře cca 26 m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem), z vlastnictví Ing. Martina Kramoliše, Rožnov pod Radhoštěm a jeho nabytí do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za kupní cenu 300,- Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

10. schvaluje kupní smlouvu a převod části pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 36 m2 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Richarda Mourala, bytem Rožnov p. R., po zaměření převáděné části pozemku geometrickým plánem, a to za kupní cenu 750,- Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. schvaluje kupní smlouvu a převod pozemku p.č. 2366/11 o výměře 140 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů Dagmar a Petra Jedelských, oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu 400,- Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

12. schvaluje kupní smlouvu a převod části pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 50 m2 z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Ing. Petra Martínka, bytem Nový Jičín, po zaměření převáděné části pozemku geometrickým plánem, a to za kupní cenu 100,- Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

13. ověřuje, že změna územního plánu zóny Na Zahradách není v rozporu s výsledky projednávání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává formou opatření obecné povahy č. 01/2011 změnu územního plánu zóny Na Zahradách vedoucí k jeho zrušení.

14. ověřuje, že změna územního plánu zóny Palackého není v rozporu s výsledky projednávání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává formou opatření obecné povahy č. 02/2011 změnu územního plánu zóny Palackého vedoucí k jeho zrušení.

15. ověřuje, že změna územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu není v rozporu s výsledky projednávání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává formou opatření obecné povahy č. 03/2011 změnu územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu vedoucí k jeho zrušení.

16. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanskému sdružení, Sokolská 497, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 534439 na částečnou úhradu nájmu sportovní haly SŠIEŘ dle důvodové zprávy a smlouvu o poskytnutí této dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanskému sdružení a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

17. schvaluje poskytnutí dotace jednotlivým občanským (sportovním) sdružením na hrazení nájmů za využívání sportovních zařízení dětmi a mládeži v celkové výši 350 tis. Kč, tj. 202,55 Kč za jednu hodinu užívání sportovních zařízení (tělocvičen) dle důvodové zprávy a vzorovou smlouvu, na základě které bude dotace jednotlivým občanským sdružením přidělena. Současně ukládá starostce města, aby smlouvy s jednotlivými příjemci dotace podepsala.

18. ukládá městskému úřadu zapracovat do vnitřního předpisu městského úřadu o zadávání zakázek malého rozsahu systém zveřejňování veřejných zakázek malého rozsahu na webových stránkách města Rožnova pod Radhoštěm ve znění projednaném na jednání zastupitelstva města dne 14.06.2011 dle varianty číslo 1.

19. ukládá Radě města Rožnov pod Radhoštěm, aby z titulu funkce zřizovatele příspěvkových organizací a zakladatele společností s ručením omezeným uložila statutárním orgánům těchto společností města zpracovat vnitřní směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu, která bude obdobná jako směrnice platná pro Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm.

20. ukládá vedení města prověření možnosti optického zúžení automobilových pruhů na JZ obchvatu a rozšíření oblasti krajnice překreslením vodorovného dopravního značení v obou směrech. V případě, že oblast krajnice poskytne dostatečný prostor pak zastupitelstvo požaduje prověření možnosti její změny na koridor pro cyklisty doplněním dopravní značky typu „V20 – Piktogramový koridor pro cyklisty“.

21. ukládá vedení města prověřit možnost doplnění dopravních značek typu „B02 – Zákaz vjezdu všech vozidel“ dodatkovou tabulkou „E12b – Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ u odpovídajícího orgánu a iniciování tohoto doplnění na území města.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta
Vytvořeno 14.3.2014 21:07:51 - aktualizováno 14.3.2014 21:08:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load