Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 13.9.2011

U S N E S E N Í

VI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 13. září 2011


Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. schvaluje
rozpočtová opatření č. 3 na rok 2011 ve výši +2 597 tis. Kč v příjmech i výdajích, dle důvodové zprávy.

2. ukládá městskému úřadu vyhlásit veřejnou zakázku na optimalizaci závazků z již přijatých úvěrů městem Rožnov pod Radhoštěm a finanční zajištění schválených investičních akcí dle důvodové zprávy, ve výši 103 mil. Kč, se splatností 15 let.

3. ruší usnesení zastupitelstva města č. IV./3 z 15.4.2003 a pověřuje Radu města Rožnov pod Radhoštěm prováděním rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
• zapojení příjmu účelových dotací a souvisejících výdajů pro jiné subjekty (tzv. průtokové transfery)
• zapojení příjmu účelových dotací a souvisejících účelových výdajů
• zapojení výdaje na pořízení studií či projektové dokumentace nových investičních akcí do výše schválené rozpočtové rezervy
Informace o provedených rozpočtových opatřeních bude podána na nejbližším zasedání zastupitelstva města následujícím po provedení jednotlivých rozpočtových opatření.

4. ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu u společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, s.r.o. za období od 2009 do 2011 se zaměřením na:
• hospodaření společnosti (tj. účelnost a hospodárnost nakládání s majetkem společnosti) a údajů obsažených v dokumentech společnosti
• dodržování zákonnosti postupů jednatele společnosti
V souvislosti s kontrolní činností je kontrolní výbor oprávněn nahlížet do dokumentů společnosti a žádat od jednatele společnosti informace o kontrolovaných záležitostech společnosti a zprávu o výsledku hospodaření společnosti za období od 1.10.2011 do 30.4.2012.
Kontrolní výbor o provedené kontrole vypracuje zprávu, kterou předloží zastupitelstvu města do 30.4.2012. Ve zprávě uvede zejména:
• co bylo kontrolováno (konkrétní dokumenty), kdo kontrolu prováděl, kde a kdy
• jaké nedostatky byly zjištěny
• návrhy opatření k odstranění nedostatků
• podpis člena výboru, který kontrolu provedl
• podpis zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala
• k zápisu se připojí vyjádření orgánu, příp. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala

5. schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města podepsat příslušné smlouvy.

6. zřizuje peněžní "Fond rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm" a schvaluje "Zásady pro zřízení a použití peněžního Fondu rozvoje technické infrastruktury Města Rožnov pod Radhoštěm", dle důvodové zprávy.

7. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, kterou se stanovuje místní koeficient ve výši 2,0, dle důvodové zprávy.

8. schvaluje:
1) smlouvu č. 138/2011/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/2097/2011-OVSM) s omezujícími podmínkami a bezúplatný převod pozemků p.č. 3566/5, p.č. 3566/7, p.č. 3566/11, p.č. 3566/13, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy,
2) smlouvu č. 162/2011/OSM/DAM (UZSVM/OVS/2157/2011-OVSM) s omezujícími podmínkami a bezúplatný převod pozemků p.č. 1641/2, p.č.1237/2, p.č. 1238/2, p.č. 1242/2, p.č. 1279/1, p.č. 1279/2, p.č. 1281/5, p.č. 1281/6, p.č. 1281/7, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

9. schvaluje kupní smlouvu č. 163/2011/OSM/KUX (ÚZSVM/OVS/2498/2011-OVSM) a úplatný převod pozemku p.č. 3566/19 o výměře 17 m2 vzniklého dle geometrického plánu č. 4824-89/2009 ze dne 20.12.2010 oddělením částí pozemků p.č. 3566/12, p.č. 3566/14 a p.č. 3566/15, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za kupní cenu ve výši 1000 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

10. schvaluje kupní smlouvu a úplatný převod pozemků p.č. 105/4 o výměře 41 m2 a p.č. 3690/5 o výměře 46 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Charity Valašské Meziříčí, IČ 47997885 za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

11. schvaluje kupní smlouvu a převod pozemku p.č. 439 o výměře 146 m2 v k.ú. Hážovice z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví Zdeňka Halamíka, bytem Hážovice, za kupní cenu 200 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

12. schvaluje výpověď ze smlouvy o příspěvku na provozování veřejných WC uzavřené s Českými dráhami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ 70994226, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto výpověď podepsat a odeslat tak, aby výpovědní lhůta uplynula 31.12.2011.

13. schvaluje:
1) darovací smlouvu na převod spoluvlastnického podílu ve výši 6716/73864 na pozemku p. č. st. 2275, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm, s paní Štěpánkou Miklovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm,
2) darovací smlouvu na převod spoluvlastnického podílu ve výši 5317/45933 na pozemku p. č. st. 1261, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm s panem Petrem Mičkalem, bytem Rožnov pod Radhoštěm
3) darovací smlouvu na převod spoluvlastnického podílu ve výši 75225/1000000 na pozemku p. č. st. 2293, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm, s paní Markétou Pimkovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto darovací smlouvy podepsat.

14. bere na vědomí studii "Dopravně - technické propojení silnice I/35 s ul. Partyzánskou ve městě Rožnov pod Radhoštěm".
Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta                                            
Vytvořeno 14.3.2014 21:09:10 - aktualizováno 14.3.2014 21:11:36 | přečteno 61x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load