Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 25.10.2011

Výpis ze zápisu

VII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 25. října 2011

(U S N E S E N Í)
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. rozhodlo, že zápis z jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 13.9.2011, bude doplněn v části diskuze k problematice Kauflandu o text: "Ing. Vojkůvková - firma Kaufland souhlas měla - podařilo se prolomení do EIA, proto mají zpracované dopravní řešení v této podobě, kde již souhlas byl. Poprvé město souhlasilo, zpracovala se dokumentace za 0,5 milionu - kde dnes probíhá projednávání EIA. Bylo konstatování, že nedochází ke zhoršení životního prostředí."

2. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o, se sídlem Kulišťákova 1831, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60323027 a ukládá radě města, aby na příštím jednání valné hromady společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o. byla tato zpráva projednána a následně byli zastupitelé informováni o přijatých opatřeních.
Zastupitelstvo ukládá Radě města zadat projednání zprávy kontrolního výboru dozorčí radě společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o..

3. schvaluje rozpočtová opatření č. 4 na rok 2011 ve výši +7 629 tis. Kč v příjmech i výdajích, dle důvodové zprávy.

4. schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostce města podepsat příslušnou smlouvu.

5. schvaluje :
1) smlouvu č. 176/2011/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/3007/2011-OVSM) a bezúplatný převod pozemků p.č. 4849/2 a p.č. 4849/3 pod místními komunikacemi, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy,
2) smlouvu č. 184/2011/OSM/OS (UZSVM/OVS/3150/2011-OVSM) a bezúplatný převod pozemku p.č. 4866/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a pozemku p.č.1341/1 v k.ú. Tylovice, vše pod místními komunikacemi, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy,
3) smlouvu včetně omezujících podmínek č. 189/2011/OSM/OS (UZSVM/OVS/3193/2011-OVSM) a bezúplatný převod pozemků p.č. st. 447/3 a pozemkové p.č. 1258/2, 1258/3, 1258/4, 1261, 1262, 1267/2, 1272/5,1291/3, 1291/4, 1291/5,1 318, 2225/2, 3607/7 a 6151, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (5. května a Hradišťko), vše veřejná zeleň, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

6. schvaluje kupní smlouvu a výkup stavby veřejné kanalizace v městských pozemcích p.č. 1361/1 a p.č. 3614/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana L.P., Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu ve výši 50% ceny dle znaleckého posudku V. Adamce č. 62-3085/11, tj. za 63.000 Kč včetně DPH, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

7. schvaluje kupní smlouvu a úplatný převod celého pozemku p.č. 2357/6 o výměře 206 m2 a celého pozemku p.č. 2359/2 o výměře 20 m2, vše pod místní komunikací v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví paní E.S., Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za kupní cenu dle znaleckého posudku V. Adamce, tj. ve výši 54.200 Kč, dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

8. ruší usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. II/7 ze dne 19.12.2006 ve věci schválení prodeje částí městských pozemků p.č. 74/2, p.č. 76/2, p.č. 77 a p.č. 4928 manželům Č., bydliště Zašová, dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tuto skutečnost oznámit písemně manželům.

9. schvaluje Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

10. bere na vědomí závěrečný účet za rok 2010 dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

11. schvaluje v jednacím řádu nahradit větu "Po dobu jednání zastupitelstva není dovoleno používat v jednací místnosti mobilní telefon“ větou „Jednání zastupitelstva nesmí být rušeno provozem mobilních telefonů."
a) zrušuje jednací řád Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm ze dne 13.12.2000, včetně všech jeho změn a doplňků,
b) schvaluje nový jednací řád Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm,
c) ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyhotovit úplné znění schváleného jednacího řádu Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm a zaslat jej všem členům zastupitelstva do příštího zasedání.

12. schvaluje Strategii informování občanů o rozvojových záměrech města Rožnova pod Radhoštěm.

13. schvaluje Prohlášení o partnerství s městem Čadcou a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., IČ 48390453, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města toto prohlášení podepsat.Bc. Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta  
Vytvořeno 14.3.2014 21:09:51 - aktualizováno 14.3.2014 21:11:00 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load