Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2011

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 13. prosince 2011


(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. rozhodlo, že zápis z jednání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 25.10.2011, bude doplněn v části diskuze u dotazů Ing. Šulgana o slovo podnět u dotazu č. 2

2. bere na vědomí zprávu finančního výboru o průběhu a výsledcích kontroly provedené u obchodní společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ 48390453. Zastupitelstvo města ukládá starostce města projednat zprávu finančního výboru v radě města a přijmout nápravná opatření k závěrům uvedeným v této zprávě z kontroly společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

3. schvaluje smlouvu na poskytnutí úvěru ve výši 103 mil. Kč s vítězným uchazečem o zakázku na poskytnutí tohoto úvěru, kterým je Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, IČ 00001350, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat po uplynutí lhůty pro podání námitek dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4. schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 5 ve výši +56 323 tis. Kč v příjmech i výdajích dle důvodové zprávy.

5. schvaluje rozpočet města na rok 2012 ve výši 253 080 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.

6. schvaluje rozpočtový výhled města na roky 2013 - 2014 dle důvodové zprávy.

7. schvaluje kupní smlouvu a nabytí pozemku p.č. 1421/1 o výměře 654 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od paní E.S., Pardubice, pana J.J., Brno a paní V.J., Horní Hynčina, Pohledy za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

8. schvaluje kupní smlouvu a převod části pozemku p.č. 458 v k.ú. Tylovice o výměře cca 6 m2, jak bude uvedeno v geometrickém plánu, z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana T.S., Rožnov pod Radhoštěm za cenu dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

9. schvaluje darovací smlouvu a bezúplatný převod šesti spoluvlastnických podílů, každý ve výši 5628/33768, na pozemku p.č. st. 1184 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana L.K., paní V.H., pana P.K., paní A.P., pana J.P. a paní J.V., všichni bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

10. schvaluje smlouvu o koupi veřejné technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům dotčených touto technickou infrastrukturou v k.ú. Tylovice (Horní Dráhy) a nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm od vlastníků uvedených v důvodové zprávě.

11. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 232/2011/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/3952/2011-OVSM) a bezúplatný převod pozemků p.č. 1291/17 a p.č. 3744 pod místními komunikacemi, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha,IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

12. schvaluje smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ: 00304271), Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ:70891320 a dalšími obcemi s rozšířenou působností nacházejícími se na území Zlínského kraje, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

13. schvaluje:
a) předložení žádosti městem Rožnov pod Radhoštěm o finanční příspěvek v rámci výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelem realizace projektu "Značení cyklotras", jehož cíle jsou v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "projekt"), b) zabezpečení realizace projektu městem Rožnov pod Radhoštěm, zajištění finanční částky ve výši 23 384,- EUR na předfinancování projektu a zajištění financování projektu z vlastních zdrojů ve výši 10% z celkových oprávněných výdajů projektu na české straně t. j. 2 338,4 EUR, to vše v případě schválení projektu.

14. ověřuje, že návrh územního plánu Rožnov pod Radhoštěm není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
vydává formou opatření obecné povahy územní plán Rožnov pod Radhoštěm .

15. schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

16. ukládá radě města jmenování komise pro vypracování návrhu řešení týkající se provozování hazardních her prostřednictvím výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a technických hracích zařízení povolovaných podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na území města Rožnov pod Radhoštěm.

17. V souvislosti s výstavbou obchodního domu KAUFLAND společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, IČ: 25110161 (investor) nebude vydáván pro územní řízení o dopravním napojení na místní komunikaci č. 504c na ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm (dotčená komunikace) souhlas města Rožnov pod Radhoštěm, ale budou uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu okružní křižovatky na dotčené komunikaci a sjezdu z dotčené komunikace na parkoviště investora. Zastupitelstvo města si vyhrazuje rozhodnout o uzavření těchto smluv.

18. bere na vědomí rezignaci Ing. F.Š. na zastupování města na jednáních týkajících se zamezení těžby v Beskydech, a to ve volebním období 2010-2014, kterým byl Ing. F.Š. pověřen usnesením č.19/III ze dne 15.2.2011. Zastupitelstvo ruší usnesení č.19/III ze dne 15.2.2011 z důvodu rezignace Ing. F.Š. na pověření, uvedené v tomto usnesení.Alois Vychodil
místostarosta

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta  
Vytvořeno 14.3.2014 21:12:11 - aktualizováno 14.3.2014 21:13:14 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load