Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 28.2.2012

Výpis ze zápisu

IX. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 28. února 2012


(U S N E S E N Í) Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1.
schvaluje smlouvu č. 17/2012/OSM/INO o právu provést stavbu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na a v pozemcích p.č. 1012/2, p.č. 1012/20, p.č. 1012/21 a p.č. 3601/1, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 v rozsahu 1.942 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

3. schvaluje:
1) poskytnutí dotace ve výši 3.600.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉNROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, na úhradu provozních nákladů a výdajů krytého a venkovního bazénu v roce 2012 a smlouvu o poskytnutí této provozní dotace společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o. dle důvodové zprávy.
2) poskytnutí dotace ve výši 1.000.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, na úhradu závazku příjemce vůči společnosti EP Rožnov, a.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm , Boženy Němcové 1720, PSČ 756 61, IČ: 45193631, který vznikl na základě faktury č. 09500211 ze dne 11.11.2009 vystavené za provedené vzduchotechnické práce dle Smlouvy o dílo č. K 08419017 ze dne 30.10.2008 a smlouvu o poskytnutí této dotace společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy o poskytnutí dotace podepsat.

4. schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místních poplatcích.

5. schvaluje:
1) darovací smlouvu na převod spoluvlastnického podílu ve výši 6002/108844 na pozemku p. č. st. 1996/1, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm, s paní J.D., bytem Rožnov pod Radhoštěm,
2) darovací smlouvu na převod spoluvlastnického podílu ve výši 7268/108844 na pozemku p. č. st. 1991/6, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm s paní M.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm
3) darovací smlouvu na převod spoluvlastnického podílu ve výši 7268/108844 na pozemku p. č. st. 1991/6, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm s panem Ing. J.H., bytem Hovězí
4) darovací smlouvu na převod spoluvlastnického podílu ve výši 5317/45933 na pozemku p. č. st. 1261, v k. ú Rožnov pod Radhoštěm, se slečnou K.L., bytem Lichnov,dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto darovací smlouvy podepsat.

6. schvaluje kupní smlouvu a převod pozemku p.č. 3566/19 o výměře 17 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu 25.500,- Kč z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do společného jmění manželů H., Zašová, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města Rožnov pod Radhoštěm tuto smlouvu podepsat.

7. schvaluje darovací smlouvu č. 20/2012/OSM/DAM a bezúplatný převod pozemku p.č. st. 1815 o výměře 23 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví paní M.Z., Valašské Meziříčí do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

8. schvaluje:
1) smlouvu č. 10/2012/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/4317/2011-OVSM) a bezúplatný převod podílu ve výši 3/6 na pozemku p.č. 1291/21 - veřejná zeleň, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.
2) souhlasné prohlášení č. UZSVM/OVS/4295/2011-OVSH České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, IČ 69797111 a města Rožnov pod Radhoštěm, že pozemek p.č. 1291/8 - ostatní plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm je historickým majetkem města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města toto souhlasné prohlášení podepsat.

9. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 732/4 o výměře 133 m2 - ostatní plocha v k.ú. Tylovice, z vlastnictví České republiky - Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ 45797072 a jeho nabytí do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat příslušnou kupní smlouvu po jejím předložení prodávajícím.

10. schvaluje plánovací smlouvu č. 31/2012/OSM/INO na výstavbu a převod technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - lokalita "Za Sokolovnou - I. etapa" s individuálními stavebníky dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o koupi veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům dotčených touto dopravní a technickou infrastrukturou v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (Dubková), od Družstva stavebníků Dubková do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostce města smlouvu podepsat.

12. 1) schvaluje přidělení grantů jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši dle důvodové zprávy
2) schvaluje vzorový text grantové smlouvy dle důvodové zprávy
3) ukládá městskému úřadu připravit grantové smlouvy dle schváleného vzorového textu pro jednotlivé příjemce grantů
4) ukládá starostce města podepsat grantové smlouvy s jednotlivými příjemci grantů
5) schvaluje navýšení finančních prostředků pro oblast sociální o 280.000,- Kč
6) ukládá vedení města navrhnout rozpočtové opatření ve výši 280 000,- Kč na finanční krytí této částky a předložit tento návrh na dalším jednání zastupitelstva města.

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 360 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanskému sdružení, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Sokolská čp. 497, IČ 534439 (příjemce dotace), účelově určené na nákup elektrické energie, plynu a vodného a stočného v roce 2012 v souvislosti se zajištěním hlavní činnosti příjemce, to je provozováním sportovní činnosti a smlouvu o poskytnutí výše uvedené dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanskému sdružení, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat tuto smlouvu o poskytnutí dotace v termínu do 10. března 2012.

14. schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p.R. (IČ 00304271), Římskokatolickou farností Rožnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (IČ 47997796) a Zlínským krajem, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín (IČ 70891320) při realizaci projektu "Otevřené brány", dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 31.03.2012.Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 14.3.2014 14:44:19 - aktualizováno 14.3.2014 14:45:15 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load