Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 17.4.2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
X. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,

konaného dne 17. dubna 2012


(U S N E S E N Í)

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, s.r.o.

2. ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu činnosti organizace T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743, za období od 2010 do roku 2012.V souvislosti s kontrolní činností je kontrolní výbor oprávněn nahlížet do dokumentů společnosti a žádat od ředitelky organizace informace o kontrolovaných záležitostech společnosti, zejména o činnosti, hospodaření, účetnictví, počtu zaměstnanců v pracovním poměru a na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vč. jejich funkčního zařazení a náplně práce. Ředitelka organizace T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace poskytne kontrolnímu výboru potřebnou součinnost. Kontrolní výbor o provedené kontrole vypracuje zprávu, kterou předloží zastupitelstvu města do prosince 2012. Ve zprávě uvede zejména:
- co bylo kontrolováno, kdo kontrolu prováděl, kde a kdy
- jaké nedostatky byly zjištěny
- návrhy opatření k odstranění nedostatků
- podpis člena výboru, který kontrolu provedl
- k zápisu se připojí vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala
- podpis zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 v rozsahu 300 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

4. ruší usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 8/XIX. ze dne 6.9.2005 a schvaluje směnu pozemků:
1) celý pozemek p.č. st. 4405 - zastavěná plocha o výměře 166 m2, celý pozemek p.č. 1543/87 - ostatní plocha o výměře 202 m2, celý pozemek p.č. st. 4312 - zastavěná plocha o výměře 129 m2 , celý pozemek p.č. st. 4313 - zastavěná plocha o výměře 81 m2 včetně objektu obč. vybavení na p.č. st. 4313., nový pozemek p.č. 1512/5 - ostatní plocha o výměře 144 m2., odměřený oddělovacím geometrickým plánem CAD-PRO s.r.o., č.: 5217-7211/2012 , část pozemku p.č. 1543/2 - ostatní plocha o výměře 2250 m2, odměřenou oddělovacím geometrickým CAD-PRO s.r.o. č.4079-7311/2005 a nově označenou jako p.č.1543/89, vše v k.ú. Rožnov p.R. a celý pozemek p.č. 1208 - orná půda o výměře 140 m2 v k.ú. Tylovice, vše ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 00098604 za část pozemku p.č. 1617/1 - ostatní plocha,zeleň o výměře 20468 m2 v k.ú. Rožnov p.R., odměřenou oddělovacím geometrickým plánem CAD-PRO s.r.o. č. 5218-7221/2012 a nově označenou jako p.č. 1617/4 v k.ú. Rožnov p.R., celý pozemek st. p.č. 4350 - zastavěná plocha o výměře 1 m2 a celý pozemek st. p.č. 4817 - zastavěná plocha o výměře 70 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, bez finančního vyrovnání, dle důvodové zprávy
2) ukládá starostce města vypracovat směnnou smlouvu dle bodu 1. tohoto usnesení a tuto smlouvu podepsat.

5. schvaluje kupní smlouvu a odkoupení celého pozemku p.č. 2778/25 o výměře 32 m2 od paní J.V., Rožnov pod Radhoštěm a jeho nabytí do vlastnictví města v rámci akce "Čistá řeka Bečva II - Dolní Paseky" a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

6. schvaluje kupní smlouvu a prodej částí pozemku p.č. 1012/2 o výměře 284 m2, nově označenou jako p.č. 1012/28 a částí pozemku p.č. 3601/1 o výměře 29 m2, nově označenou jako p.č. 3601/28, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pane P.Z., Frenštát pod Radhoštěm, dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

7. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní a budoucí prodej části pozemku p.č. 1012/2 o výměře cca 68 m2, části pozemku p.č. 3601/1 o výměře cca 4 m2 a části pozemku p.č. 3601/1 o výměře cca 5 m2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., Pod Višňovkou 25, IČ 25110161, Praha 4 dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

8. schvaluje kupní smlouvu a prodej částí pozemku p.č. 1291/16 o celkové výměře 38 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch pana J.Š., Modřice , dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

9. 1) schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm a aktualizaci zastavěného území města Rožnova pod Radhoštěm;
změnou č. 1 budou dotčeny lokality 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, dle důvodové zprávy
2) ukládá odboru výstavby a ÚP změnu č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm projednat v souladu s právními předpisy

10. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace občanskému sdružení "Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm" ve výši 70 000,- Kč, a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat do 31.05.2012.

11. bere na vědomí informaci o rozsahu spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm s partnerskými městy v roce 2012.

12. deleguje starostku města jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 47674652, která se bude konat dne 7.6.2012.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta  
Vytvořeno 14.3.2014 14:45:35 - aktualizováno 14.3.2014 14:46:19 | přečteno 58x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load