Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 14.6.2012

Výpis ze zápisu
XI. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 14. června 2012


(U S N E S E N Í) Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1.
po projednání:
1) bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu
2) rozhodlo
a) o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs jedné upisované akcie 246,- Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246,-Kč za jeden kus akcie znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je přílohou důvodové zprávy
b) schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti dle přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - alespoň ve výši 200.000.000,-Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí "Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem peněžitým.
c) souhlasí s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská vodohospodářská a.s. , jak je popsán v zakladatelské smlouvě
3) zmocňuje starostku města Bc. Markétu Blinkovou, aby jménem města Rožnova pod Radhoštěm vykonala veškeré úkony související se založením společnosti Valašská vodohospodářská a.s., zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu. V případě, ža Bc. Markéta Blinková nebude moci tyto úkony vykonat, zmocňuje ve stejném rozsahu náhradního zástupce místostarostu města Aloise Vychodila.Toto zmocnění je podmíněno souhlasem Československé obchodní banky a.s. se založením obchodní společnosti Valašská Vodohospodářská a.s. postupem dle bodu č. 2. V případě nesouhlasu Československé obchodní banky a. s. toto zmocnění zaniká.

2. souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2011 bez výhrad.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 v rozsahu 10.348 tis. Kč na straně příjmů i výdajů,ve znění přijatých změn, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

4. schvaluje smlouvu o kontokorentním o úvěru ve výši 10 mil. Kč s vítězným uchazečem o zakázku na poskytnutí tohoto úvěru, kterým je Komerční Banka, a.s. IČ45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 366 čp. 969, PSČ 114 07 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

5. schvaluje poskytnutí dotace výši 5.184.008,- Kč ročně na zabezpečení provozování zimního stadionu a smlouvu o poskytnutí provozní dotace, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, uzavíranou s občanským sdružením Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení registrované ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem VS/1-20956/93, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Zimní stadion - Bučiska, PSČ 756 61, IČ 48773026 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

6. schvaluje smlouvu o poskytnutí půjčky ve výši 180.000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě čp. 903 na Partyzánské ulici v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 26806355 dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

7. schvaluje smlouvu o ručení mezi Komerční bankou a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 a městem Rožnovem pod Radhoštěm a ukládá starostce města, aby tuto smlouvu podepsala v termínu do 15.6.2012.

8. schvaluje:
1)smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 94/2012/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/1447/2012-OVSM) a bezúplatný převod celého pozemku p.č. 3566/12 - ost. komunikace o výměře 568 m2, celého pozemku p.č. 3566/14 - ost. plocha o výměře 21 m2 a celého pozemku p.č. 3566/15 - ost, plocha o výměře 2 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, včetně omezujících podmínek na 10 let, dle důvodové zprávy.
2)smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 99/2012/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/1752/2012-OVSM) a bezúplatný převod celého pozemku p.č.753 - ost. komunikace o výměře 3527 m2 , v k.ú. Tylovice, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.
3)podstatné náležitosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 104/2012/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/1775/2012-OVSM) v článku II a článku III a bezúplatný převod celého pozemku p.č. 1122/22 - ost. plocha manipulační o výměře 3467 m2 , celého pozemku p.č. 1122/27 - ost. plocha manipulační o výměře 26 m2 , celého pozemku p.č. 1122/28 -ost, plocha manipulační o výměře 59 m2 , celého pozemku p.č. 1122/29 -ost. plocha manipulační o výměře 110 m2 a celého pozemku p.č. 1122/30 - ost. plocha manipulační o výměře 1001 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, včetně omezujících podmínek na 20 let, dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí pod body 1. a 2.podepsat a po předložení smlouvy s podstatnými náležitostmi dle bodu 3. podepsat po jejím předložení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

9. schvaluje darovací smlouvu č. 066/2012/OSM/DAM a bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 11270/100000 na pozemku p.č. st. 1191 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch paní A.L., bytem Letenská 714, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

10. schvaluje kupní smlouvy a převod části pozemku p.č. 2324/3 o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 3702/1 o výměře cca 62 m2 a části pozemku p.č. 2325/2 o výměře cca 25 m2 za kupní cenu 500 Kč/m2 ve prospěch paní L.H a pana I.H., bytem Rožnov pod Radhoštěm a části pozemku p.č.2324/3 o výměře cca 9 m2 a části pozemku p.č. 3702/1 o výměře cca 11 m2 za kupní cenu 500 Kč/m2 ve prospěch pana P.C., bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (přesné výměry převáděných částí pozemků budou uvedeny v geometrickém plánu), dle důvodové zprávy a katastrálního snímku, který je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

11. schvaluje kupní smlouvu s věcným břemenem a prodej části pozemku p.č. st. 736 o výměře cca 20 m2 a části pozemku p.č. 1747/1 o výměře cca 750 m2 se zřízením věcného břemene (přesná výměra převáděných pozemků a rozsah věcného břemene bude určen geometrickým plánem ), vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch pana P.D., Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu ve výši 550 Kč/m2, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu, po doplnění údajů z geometrického plánu, podepsat.

12. schvaluje kupní smlouvu a odkoupení celého pozemku p.č. 2109/12 - trvalý travní porost o výměře 63 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu 200,- Kč/m2 od pana P.Z., Vidče čp. 509 a jeho nabytí do vlastnictví města a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

13. ruší své usnesení č. 4/XXIII. z 18.2.2010 a schvaluje kupní smlouvu a nabytí pozemků p.č. 2774/5 - ostatní plocha o výměře 491 m2 a p.č. 2774/9 - ostatní plocha o výměře 464 m2, vše v obci a v k.ú. Rožnov p.R., vše pod veřejnou účelovou komunikací Dolní Paseky-Na Pařeničkách, od manželů H., bytem Rožnov p.R., do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za kupní cenu 106,- Kč/m2, tj. za cenu celkem 101.420 Kč dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat tuto schválenou kupní smlouvu.

14. schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemkům, budoucí nabytí stavby veřejné kanalizace splaškové a dešťové a veřejné účelové komunikace v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a bezúplatný převod pozemků ( bude určeno geometrickým plánem ) pod touto veřejnou účelovou komunikací do vlastnictví města od individuálních vlastníků uvedených v důvodové zprávě a ukládá starostce města Rožnova pod Radhoštěm tuto smlouvu o budoucí smlouvě podepsat.

15. schvaluje kupní smlouvu a nabytí stavby veřejné kanalizace splaškové v délce 32 m a kanalizace dešťové v délce 28 m, které jsou uloženy v pozemcích p.č. 2257/2, p.č. 2257/4, p.č. 2257/39 a p.č. 3634/2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, od manželů R., bytem Solanec pod Soláněm za cenu ve výši 60 % nákladů fakturovaných zhotovitelem stavby, tj. ve výši 86.738 Kč, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města Rožnov pod Radhoštěm tuto kupní smlouvu podepsat.

16. schvaluje smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK, mezi Zlínským krajem, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320, městem Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 a dalšími 10 městy Zlínského kraje, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

17. schvaluje:
1) poskytnutí dotace jednotlivým občanským (sportovním) sdružením uvedeným v příloze důvodové zprávy na hrazení nájmů za využívání sportovních zařízení dětmi a mládeži v celkové výši 413 590 tis. Kč dle důvodové zprávy,
2) vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, na základě které bude dotace jednotlivým občanským sdružením poskytnuta ve výši uvedené příloze důvodové zprávy. Současně ukládá starostce města, aby smlouvy s jednotlivými příjemci dotace podepsala.

18. schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu "Čistá řeka Bečva II" uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ 70238880, dle uvedené důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek č. 2 podepsat.

19. deleguje starostku města Bc. Markétu Blinkovou jako zástupce města na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, Vsetín, IČ 47674652, která se bude konat dne 10. 7. 2012. V případě, že starostka města Bc. Markéta Blinková nebude moci město na mimořádné valné hromadě zastupovat, deleguje Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm jako prvního náhradního zástupce Ing. Ivo Hanáčka a jako druhého náhradního zástupce PhDr. Daniela Drápalu ,Ph.D.

20. pověřuje starostku, aby na jednání sdružení obcí a měst na ochranu Beskydského regionu, které se bude konat 19.6.2012, hlasovala pro vstup tohoto sdružení do KOALICE STOP HF.Markéta Blinková
starostka

Alois Vychodil
místostarosta  
Vytvořeno 14.3.2014 14:46:41 - aktualizováno 14.3.2014 14:47:42 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load