Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 11.9.2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 11. září 2012

(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 v rozsahu 1.918 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

2. schvaluje pravidla tvorby a čerpání obecné finanční rezervy dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, která bude končit bodem č. 3.

3. schvaluje
1) poskytnutí dotace ve výši 280 000,- Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787,IČ 49606361, na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č.2012/001 ze strany objednatele a č. 79/2012 ze strany zhotovitele ze dne 25.6.2012
2) smlouvu o poskytnutí této dotace společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV,spol. s.r.o. dle přílohy č. 1 a ukládá starostce města tuto smlouvu o poskytnutí dotace podepsat

4. schvaluje stažení bodu číslo 5.4. „Úrokové zajištění úvěru - SWAP“ z dnešního projednávání.

5. schvaluje darovací smlouvu a bezúplatný převod pozemku p. č. 296/2 - zahrada o výměře 330m2 v k. ú Dolní Bečva pro obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č.p. 340, PSČ 756 55. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto darovací smlouvu podepsat.

6. schvaluje směnu nově odměřených pozemků p.č. 3708/2 o výměře 130m2 a p.č. 3708/9 o výměře 10m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví paní D.H. za nově odměřený pozemek p.č. 3708/6 o výměře 128m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a směnnou smlouvu uzavíranou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní D.H., bytem Hážovice, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto směnnou smlouvu podepsat.

7. schvaluje:
1) směnu nově odměřeného pozemku p.č. 2109/18 o výměře - 3 m2, nově odměřeného pozemku p.č. 2019/19 o výměře - 4 m2, spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nově odměřeném pozemku p.č. 2111/5 o výměře - 14 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví manželů K. za nově odměřené pozemky p.č.3634/8 o výměře - 36 m2, p.č. 2109/17 o výměře - 12 m2, p.č.3634/7 o výměře - 12 m2, dílu "a" pozemku p.č. 2778/25 o výměře - 1 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
2) bezúplatný převod spoluvlastnického podílu paní A.L. ve výši 1/2 na nově odměřeném pozemku p.č. 2111/5 o výměře 14 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a současně schvaluje směnnou smlouvu se smlouvou darovací uzavíranou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, manželi K. bytem Pod Chlácholovem , Rožnov pod Radhoštěm a paní A.L., bytem tamtéž. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm ukládá starostce města tuto směnnou smlouvu se smlouvou darovací podepsat.

8. revokuje své usnesení č. 5/XXI ze dne 3.9.1997 a schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 1747/4, ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 262 m2 (velikost převáděné části pozemku bude upřesněna dle geometrického plánu) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví manželů V., bytem Karlova , Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

9. schvaluje dodatek č. 1 darovací smlouvy ze dne 11.11.2004 mezi paní L.M., bytem Tylovice , Rožnov pod Radhoštěm, paní J.M. , bytem Dolní Dráhy , Rožnov pod Radhoštěm a panem B.Š. , bytem 1. máje , Rožnov pod Radhoštěm a městem Rožnov pod Radhoštěm, spočívající ve zrušení závazku města dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

10. schvaluje kupní smlouvu a nabytí pozemku p.č. 47 o výměře 130 m2 v k.ú. Tylovice od paní Z.V., bytem náměstí Míru, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, paní J.M., bytem Dolní Dráhy , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a panem B.Š., bytem 1. máje , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za cenu dle znaleckého posudku ve výši 220 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 3779/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 60 m2 (velikost převáděné části pozemku bude upřesněna dle geometrického plánu) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana B.Š. , bytem 1. máje , Rožnov pod Radhoštěm za cenu dle znaleckého posudku ve výši 220 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

12. schvaluje kupní smlouvu a nabytí pozemku p.č. 2012/20 - travní porost o výměře 171 m2 v obci a v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od pana L.R., bytem Rožnov p.R., Ostravská , do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm za kupní cenu 300 Kč/m2, dle důvodové zprávy.Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat tuto schválenou kupní smlouvu.

13. schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční dotace společnosti ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s.r.o., se sídlem Dolní Paseky 1618, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26857359, ve výši 60 000,- Kč, účelově určené na vydávání a tisk měsíčníku "KAM za kulturou a sportem".

14. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanskému sdružení, Sokolská 497, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 534439 na částečnou úhradu nájmu sportovní haly SŠIEŘ dle důvodové zprávy a smlouvu o poskytnutí této dotace Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanskému sdružení a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

15. schvaluje vstup města Rožnov pod Radhoštěm a do Místní akční skupiny Rožnovsko a jeho členství v této skupině s platností od 1.10.2012.

16. schvaluje:
1) realizaci individuálního projektu "Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Rožnov pod Radhoštěm" zahrnutého do integrovaného projektu "Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje" v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury.
2) zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2013 určených k financování realizace individuálního projektu "Modernizace a napojení vyrozumívacích a varovacích systémů - město Rožnov pod Radhoštěm" v celkové výši rozpočtu projektu 1 558 783,- Kč vč. DPH. V této částce je zahrnuta finanční spoluúčast města 25% ve výši 389 696 Kč.
3) zajištění finančních prostředků v rozpočtech města nutných pro zajištění udržitelnosti po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

17. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č.42/2007/Vyst/OS o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky mezi Zlínským krajem a 13-ti obcemi s rozšířenou působností, tj. i Rožnovem pod Radhoštěm, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

18. schvaluje zásady pro pořizování změn ÚP uvedené v důvodové zprávě.

19. schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

20. schvaluje zařazení lokalit 1 - Uhliska a 2 - Dolní Paseky dle důvodové zprávy do změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, která bude projednána v roce 2013.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta      
Vytvořeno 14.3.2014 14:48:15 - aktualizováno 14.3.2014 14:49:14 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load