Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 30.10.2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XIII. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 30. října 2012

(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1.
bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole příspěvkové organizace: T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61.

2. schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 v rozsahu 1.447 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

3. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 115.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Iskérka, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27026094 a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

4. schvaluje Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

5. schvaluje:
1) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými druhy nákladů rozpočtu projektu občanského sdružení Iskérka, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27026094, dle důvodové zprávy,
2) dodatek č. 1 ke Grantové smlouvě č. 25/2012/OS/DAG ze dne 21.3.2012 uzavřené s občanským sdružením Iskérka, Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27026094, a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

6. schvaluje:
1) kupní smlouvu s manžely K., bytem Bezručova 512, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a nabytí částí pozemků p.č.st. 719, p.č. 1323/1 a p.č.1323/2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nově označené jako p.č. 1323/3 o výměře 47 m2 a p.č.1323/4 o výměře 8 m2, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
2) kupní smlouvu s panem M.Z., bytem Dolní Bečva 402, a nabytí částí pozemků p.č.st. 358 a p.č. 1431, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nově označené jako p.č. 6262 o výměře 20 m2 a p.č. 1431/2 o výměře 27 m2, do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vše za cenu dle znaleckého posudku, 220,-Kč/m2, dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

7. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 1148/1, zahrada o výměře cca 60 m2 ( přesná výměra bude určena geometrickým plánem ) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví pana R.M., bytem Kulturní 1757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 470,-Kč/m2, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

8. schvaluje kupní smlouvu a prodej pozemku st. p.č. 4918/3 - zastavěná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013 za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 3.210 Kč dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

9. schvaluje kupní smlouvu a prodej pozemku p.č. 3580/3 -ostatní plocha o výměře 834 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch Základní organizace Českého zahrádkářského svazu "Osada Kramolišov", Rožnov p.R., IČ 66934486 za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 56.800 Kč, dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

10. schvaluje smlouvu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, městem Vsetín a městem Valašské Meziříčí ke splnění konkrétního úkolu, kterým je společné zorganizování a uskutečnění probačního projektu "Právo pro každý den" v rámci projektu prevence kriminality a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. a) schvaluje rámcovou smlouvu k uskutečňování transakcí na finančním trhu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.
b) schvaluje rámcovou smlouvu k uskutečňování transakcí na finančním trhu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2.
c) schvaluje rámcovou treasury smlouvu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 49240901, a dodatek č. 1 k této smlouvě dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 3 až 6.
d) schvaluje rámcovou smlouvu k uskutečňování transakcí na finančním trhu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 7 až 13.
e) schvaluje úrokové zajištění k části jistiny do výše 70 000 000 Kč úvěru dle smlouvy č. 2372/11/5625 ze dne 16.12.2011 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Československou obchodní bankou, a.s. fixovanou sazbou formou úrokového swapu na období 10 let dle aktuálních podmínek na mezibankovním trhu.
f) ukládá starostce města určit zaměstnance města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do městského úřadu, kteří budou oprávněni jednat s bankami uvedenými pod písmeny a) až d) tohoto usnesení, vyplnit investiční dotazník jednotlivých bank, uzavřít, respektive konfirmovat smlouvy o úrokovém swapu dle písmena e) tohoto usnesení.

12. deleguje starostku jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm
- na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a.s., Jasenická 1106, Vsetín, IČ 29450357,
- na valnou hromadu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, Svárov 1080, Vsetín, IČ 70238880, které se budou konat 7.11.2012.
Nebude-li starostka moci město na valných hromadách zastupovat, zastupitelstvo města deleguje jako náhradního zástupce pana L.K.

13. odvolává dnem 30.10.2012 z funkce člena finančního výboru paní Z.M.
volí dnem 31.10.2012 do funkce člena finančního výboru pana J.J.


Alois Vychodil
místostarosta

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta    
Vytvořeno 14.3.2014 14:49:40 - aktualizováno 14.3.2014 14:50:37 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load