Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 11.12.2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XIV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 11. prosince 2012

(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. bere na vědomí zpracování 1. etapy, tj. analytické části generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm a souhlasí s pokračováním práce na 2. etapě, která se bude zabývat všemi připomínkami.

2. bere na vědomí zprávu o činnosti RM.

3. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012 v rozsahu -9 652 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

4. k bodu č. 6.2. schvaluje rozpočet města na rok 2013 ve výši 243.850 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.

5. k bodu č. 6.2. schvaluje rozpočet města na rok 2013 ve výši 243.850 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.

6. revokuje usnesení k bodu 6.2.

7. schvaluje pozměňovací návrh k předloženému návrhu rozpočtu města na rok 2013 v příjmové i výdajové části v částce -1.850 tis. Kč ve znění projednaných změn.

8. schvaluje rozpočet města na rok 2013 ve výši 243.850 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.

9. schvaluje pozměňovací návrh Radima Janči: část II. v čl. 7 odstavec 3: Jednorázová úleva z roční sazby poplatku ve výši 200,- Kč pro držitele psa, který nechal drženého psa identifikovat mikročipem.

10. schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místních poplatcích dle důvodové zprávy a ve znění přijatých změn.

11. zřizuje sociální fond a schvaluje "Zásady pro použití a tvorbu sociálního fondu města Rožnov pod Radhoštěm."

12. schvaluje poskytnutí finanční dotace "ve výši 300 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Hockey Club Rožnov, Zimní station Bučiska 2305, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27026094 "ve výši 200 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm, Pod Strání 2268, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 69211728 "ve výši 900 000,- Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská 497, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 534439 a ukládá starostce města tyto smlouvy podepsat.

13. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.800.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, na úhradu provozních nákladů a výdajů krytého a venkovního bazénu v roce 2013 a smlouvu o poskytnutí této provozní dotace společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

14. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 106/2006/FO/OS o poskytování příspěvku a provozní dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

15. ruší své usnesení č. 8/X ze dne 17.4.2012 a schvaluje kupní smlouvu a prodej částí pozemku p.č. 1291/16 o celkové výměře 38 m2, nově označených jako p.č. 1291/41 o výměře 25 m2 a p.č. 1291/42 o výměře 13 m2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Ing. J. Š., Modřice,dle přiloženého geometrického plánu a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

16. schvaluje "Dohodu o spolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013" č.222/2012/OPR/OS na akci Značení cyklotras, s městem Považská Bystrica,se sídlem Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, IČ: 00317667, dle důvodové správy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

17. schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města,dle důvodové zprávy.

18. schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 96/2010/OSM/KUX z 8.7.2010 s panem L.P., Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v prodloužení termínu rekonstrukce domu čp. 534 do 30.6.2013 a předání dokumentace do 31.7.2013 a ukládá starostce města tento dodatek č.1 podepsat.

19. ukládá kontrolnímu výboru ve spolupráci s finančním výborem provést kontrolu hospodaření Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za období od 2010 do konce roku 2012. V souvislosti s kontrolní činností jsou oba výbory oprávněny nahlížet do dokumentů vztahujících se k hospodaření městské policie a žádat od ředitele městské policie informace o kontrolovaných záležitostech. Ředitel městské policie poskytne výborům potřebnou součinnost. Oba výbory o provedené kontrole vypracují zprávu, kterou předloží zastupitelstvu města do června 2013. Ve zprávě bude uvedeno zejména:
- co bylo kontrolováno, kdo kontrolu prováděl, kde a kdy
- jaké nedostatky byly zjištěny
- návrhy opatření k odstranění nedostatků
- podpis člena výboru, který kontrolu provedl
- k zápisu se připojí vyjádření zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala
- podpis zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala

20. ukládá kontrolnímu výboru zpracovat plán kontrolní činnosti v roce 2013, který bude obsahovat mj. kontrolu úhrad nájemného za užívání bytů a úhrad plnění spojených s užíváním bytů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Tento plán kontrolní činnosti předloží kontrolní výbor k projednání zastupitelstvu města na jeho únorovém zasedání.

21. bere na vědomí informaci o cenách vodného a stočného pro rok 2013.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta      
Vytvořeno 14.3.2014 14:51:03 - aktualizováno 14.3.2014 14:52:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load