Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 10.12.2013

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XIX. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 10. prosince 2013


(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. ruší úkol uložený usnesením číslo XVIII/31.

2. schvaluje upravené rozpočtové opatření č. 5/2013 v rozsahu mínus 356 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

3. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 86.346,- Kč na úhradu účetní ztráty krizového centra pro osoby bez přístřeší, které bylo provozováno v budově na adrese Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice 2738, v měsících 1.1.2013 - 31.3. 2013 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ 00304271) a Charitou Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47997885, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

4. schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm (IČ 00304271) a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 755 01 Vsetín, Svárov 1080, IČ 70238880 ze dne 30.10.2009 a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

5. schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích, dle důvodové zprávy a ve znění přijatých změn.

6. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí provozní dotace a spolupráci při zajištění provozu zimního stadionu Rožnov ze dne 29.6.2012 s Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Zimní stadion - Bučiska, IČ 48773026, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a ukládá starostce města tento dodatek podepsat.

7. schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, dle důvodové zprávy.

8. schvaluje rozpočet města na rok 2014 ve výši 248.435 tis. Kč ve výdajové i příjmové části. Jako závazný ukazatel je v provozních výdajích stanoven objem výdajů za jednotlivé správce rozpočtu (ORJ), v investičních výdajích objem na jednotlivé akce (ORG) jako maximální.

9. schvaluje seznam nezařazených investičních akcí uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy a schvaluje jejich následné zařazení do rozpočtu města na r. 2014 za předpokladu získání dotací spolufinancujících tyto investice.

10. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 4.100.000 Kč společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Moravská 1787, IČ 49606361, na úhradu provozních nákladů a výdajů krytého a venkovního bazénu v roce 2014 a smlouvu o poskytnutí této provozní dotace společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

11. 1) schvaluje poskytnutí společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000, IČ 48390453
a) příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti formou peněžitého vkladu ve výši 5.600.400,-- Kč; o poskytnutí příplatku bude pořízen notářský zápis
b) dotace na splátky úvěru ve výši 11.648.118,-- Kč
c) dotace na úhradu úroků z úvěru ve výši 2.240.000,-- Kč
a smlouvu o poskytování příplatku a dotace se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s.r.o., IČ 48390453, dle přílohy důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat
2) ukládá městskému úřadu zařadit výše uvedené finanční plnění budoucích splátek vyplývající z předložené smlouvy do budoucích rozpočtů 2015 - 2023.

12. schvaluje opravu usnesení č. 7 ze dne 10.9.2013 tak, že z textu " z Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm" vypouští slovo "bydlení".

13. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 152/2013/FO/OS uzavřené s občanským sdružením Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže se sídlem Volkova 523,756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123031 dne 9.10.2013, dle přílohy číslo 1 tohoto podání.

14. schvaluje kupní smlouvu a prodej celých pozemků p.č. 581/2 o výměře 29 m2 a p.č. 582/2 o výměře 38 m2, vše v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za dohodnutou cenu ve výši 100,-Kč/m2 panu J.D., trvale bytem Dolní Bečva č.p. 518, dle katastrálního snímku, důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města kupní smlouvu podepsat.

15. schvaluje nabytí celých pozemků:
- pozemková parcela č. 3721/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území
- pozemková parcela č. 3721/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,rozsáhlé chráněné území
- pozemková parcela č. 3721/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území
- pozemková parcela č. 3721/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území
- pozemková parcela, č. 3721/11, ostatní plocha, ostatní komunikace,rozsáhlé chráněné území
- pozemková parcela č. 3721/14, ostatní plocha, ostatní komunikace,rozsáhlé chráněné území
- pozemková parcela č. 3721/16, ostatní plocha, ostatní komunikace,rozsáhlé chráněné území
vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, a tomu odpovídající smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 215/2013/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/2905/2013-OVSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou republikou - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, dle důvodové zprávy a jejich příloh.
Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

16. schvaluje nabytí stavby veřejné kanalizace splaškové DN 200 v délce 86 m v pozemcích p.č.3600 a p.č. 830/4, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby č.j. MěÚ-RpR/19464/2013 ze dne 10.6.2013, za cenu ve výši 60 % z fakturovaných nákladů, což činí celkem 104.448 Kč vč. DPH, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, a tomu odpovídající kupní smlouvu s
- pan J.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května č.p.1342
- pan Z.M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 5. května 1556
- pan Z.H., bytem U Důlňáku 249/36, 717 00 Ostrava
- paní R.S., bytem Boženy Němcové 919, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- paní M.F., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Hrnčířská 2020
- pan P.Z., bytem Vidče čp. 509, 756 53 , DIČ CZ63111617477
- paní N.Z., bytem Vidče čp. 509, 756 53
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

17. schvaluje nabytí stavby veřejného vodovodu PE 100 DN 90*8,2 v délce 353 m a 3 podzemních hydrantů Js 80 v pozemcích p.č.3600, p.č. 830/2, p.č. 819/7 a p.č.819/33, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, jak je uvedeno v kolaudačním souhlasu s užíváním stavby č.j. MěÚ-RpR/14749/2013 ze dne 2.5.2013, za cenu ve výši 60 % z fakturovaných nákladů,což činí celkem 365.876 Kč vč. DPH, do vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm, a tomu odpovídající kupní smlouvu s - pan J.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května č.p.1342
- pan Z.M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 5. května 1556
- pan Z.H., bytem U Důlňáku 249/36, 717 00 Ostrava
- paní R.S., bytem Boženy Němcové 919, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- paní M.F., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Hrnčířská 2020
- pan P.Z., bytem Vidče čp. 509, 756 53 , DIČ CZ63111617477
- paní N.Z., bytem Vidče čp. 509, 756 53
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

18. schvaluje stažení bodů č. 6.6. a 6.7. z programu dnešního jednání.

19. schvaluje plánovací smlouvu č. 203/2013/OSM/INO na výstavbu a převod technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - lokalita "Za Sokolovnou - II. etapa" s individuálními stavebníky:
- paní M.F., bytem 756 61 Rožnov po d Radhoštěm, Hrnčířská 2020
- pan J.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1342
- paní R.S., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Boženy Němcové 919
- pan Z.M., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1556
- manželé Z., oba bytem 756 53 Vidče 509
-pan Z.H., bytem 717 00 Ostrava, Bartovice, U Důlňáku 249/36,
dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostce města tuto plánovací smlouvu podepsat.

20. nesouhlasí se zrušením věcného břemene na pozemku p.č. 732/2 v k.ú. Tylovice, spočívající v právu chůze a jízdy na jízdním kole přes pozemek p.č. 732/2 v k.ú. Tylovice a právo odpovídající věcnému břemenu, které spočívá v povinnosti povinných strpět užívání veřejné stezky pro smíšený pohyb pěších a cyklistů na tomtéž pozemku p.č. 732/2 v k.ú. Tylovice a právu spočívajícím v právu jízdy motorovými vozidly integrovaného záchranného systému přes pozemek p.č. 732/2 v k.ú. Tylovice v případě požáru, havárie či jiné živelné pohromy a ukládá městskému úřadu seznámit s tímto usnesením Ing. Ladislava Kohouta, Marcelu Kohoutovou a Tomáše Kohouta, všichni bytem Rožnov pod Radhoštěm.

21. schvaluje směnnou smlouvu a směnu pozemků bez finančního vyrovnání v tomto rozsahu:
1) Město Rožnov pod Radhoštěm převádí společnosti ENERGOAQUA, a.s.:
- celý pozemek p.č. 1040/58 - ostatní plocha o výměře 1210 m2
- celý pozemek p.č. st. 1304/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm
2) ENERGOAQUA, a.s. převádí městu Rožnov pod Radhoštěm:
- část pozemku p.č. st. 2830/51 - zastavěná plocha společný dvůr o výměře 1794 m2, odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č.5549-143/2013 (dále jen "GP") jako pozemek p.č. 6304 - ostatní plocha
- část pozemku p.č. 3756/3 - ostatní plocha o výměře 1120 m2 ,odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3756/15 - ostatní plocha
- část pozemku p.č. 3761/6 - ostatní plocha o výměře 86 m2, odměřenou a nově označenou v GP jako p.č. 3761/10 - ostatní plocha vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - část pozemku p.č. 1220/33 - orná půda o výměře 72 m2, odměřenou a nově označenou v geometrickém plánu č. 947-106/2013 jako p.č. 1220/46
- orná půda v k.ú. Tylovice
dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostce města Rožnov pod Radhoštěm tuto směnnou smlouvu podepsat.

22. bere na vědomí žádost Ing. F.K. o úhradu za provozování cyklostezky na jeho pozemku p.č. 3808/11 v k.ú. Rožnov p.R. a informaci odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov o průběhu vyřizování této žádosti a ukládá městskému úřadu sdělit písemně Ing. K., Maďarská 1463/11, Ostrava, že město Rožnov pod Radhoštěm nemůže, s odvoláním na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jednat jinak než dosud jednalo.

23. bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2012.

24. bere na vědomí informaci o programu spolupráce měst Rožnov p.R. s partnerskými městy v roce 2014.

25. schvaluje "Zásady města Rožnova pod Radhoštěm na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města z rozpočtu města" dle důvodové zprávy a jejich příloh.

26. schvaluje "dodatek č. 1" ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 156/2013/OS/OS ze dne 16. 9. 2013 uzavřené mezi občanským sdružením Hockey Club Rožnov, Bučiska 2305, Rožnov pod Radhoštěm,IČ: 48773026 a městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města, aby tento "dodatek č. 1" podepsala do 31. 12. 2013.

27. schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 3.300.000,- Kč a smlouvu o poskytnutí této dotace občanskému sdružení Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Zimní stadion - Bučiska,IČ: 48773026 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

28. schvaluje "Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období 2014 - 2016" dle důvodové zprávy a ukládá koordinátorovi komunitního plánování jeho zveřejnění a zpřístupnění poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb.

29. schvaluje obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

30. bere na vědomí cenu vodného a stočného pro rok 2014 v celkové výši 75,67Kč/m3.Markéta Blinková
starostka

RNDr.Václav Mikušek
místostarosta                                      
Vytvořeno 14.3.2014 14:22:30 - aktualizováno 14.3.2014 14:23:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load