Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města

Rožnov pod Radhoštěm, konaného dne 5.3.2013

V Ý P I S Z E Z Á P I S U
XV. řádného zasedání Zastupitelstva města
Rožnova pod Radhoštěm,
konaného dne 5. března 2013

(U S N E S E N Í)
Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm

1. schvaluje znění volebního řádu pro volbu místostarosty a doplňující volbu členů Rady města Rožnova pod Radhoštěm na zasedání konaném dne 5.3.2013.

2. volí volební komisi ve složení:
předseda komise Ing. Petr Holý
člen komise Blanka Mikolajková
člen komise Drahomíra Koňaříková

3. mění usnesení č. I/3 ze dne 30.11.2010. Nové usnesení zní: Zastupitelstvo města stanoví:
• počet členů rady města na 7
• počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na dva, jimiž jsou starosta a místostarosta
• jednoho místostarostu, neuvolněného člena zastupitelstva města

4. doplňuje usnesení č. 1 : odstavec 4 článek 2 volebního řádu se mění a nově zní: Hlasovací lístek je platný i v případě, že je na něm uveden pouze jeden kandidát, i když není označen křížkem. Hlasovací lístek je však neplatný, pokud bude jméno kandidáta přeškrtnuto.

5. schvaluje znění volebního řádu pro volbu místostarosty a doplňující volbu členů Rady města Rožnova pod Radhoštěm na zasedání konaném dne 5.3.2013 ve znění návrhu nového článku 4 volebního řádu.

6. volí do funkce neuvolněného místostarosty pana Ing. Ivo Hanáčka

7. volí do funkce členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm pana Rudolfa Billa a pana Jaromíra Koryčanského

8. určuje, že starostku v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci bude zastupovat pan RNDr. Václav Mikušek. A nebude-li ani on přítomen, pak starostku bude zastupovat Ing. Ivo Hanáček.

9. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 v rozsahu 515 tis. Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.

10. 1) schvaluje přidělení grantů jednotlivým žadatelům na projekty a to ve výši dle důvodové zprávy a jejich příloh,
2) schvaluje vzorový text grantové smlouvy dle důvodové zprávy,
3) ukládá městskému úřadu připravit grantové smlouvy dle schváleného vzorového textu pro jednotlivé příjemce grantů, ve smlouvách bude schválený grant rozdělen na jednotlivé položky (druhové členění nákladů projektu), jak je uvedeno v přílohách důvodové zprávy,
4) ukládá starostce města podepsat grantové smlouvy s jednotlivými příjemci grantů,
5) schvaluje harmonogram a priority grantového systému pro druhé kolo roku 2013 dle důvodové zprávy a její přílohy

11. schvaluje příspěvek ve výši 100 000,- Kč na veřejnou sbírku konanou městem Frenštát pod Radhoštěm pro účel: "Finanční pomoc pro obyvatele domu č. 39, ul. 6. května, Frenštát pod Radhoštěm" a ukládá městskému úřadu finanční prostředky zaslat na bankovní účet veřejné sbírky 3880277/0100 nejpozději do 20. března 2013.

12. schvaluje rozpočtový výhled města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2014 až 2018 dle důvodové zprávy.

13. schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 19/2013/OSM/DAM (ÚZSVM/OVS/3960/2012-OVSH) a bezúplatný převod celého pozemku p.č. 1002/36 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8.437 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, včetně omezujících podmínek na 20. let a sankčních podmínek dle čl. III výše uvedené smlouvy, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města tuto smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí podepsat.

14. schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111 do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm.

A - v k.ú. Tylovice ( u Harcovny )

Pozemek parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany *1337/25 129 ostatní plocha jiná plocha rozs. chr. úz. 1337/26 39 ostatní plocha ostatní komunikace rozs. chr. úz. *1337/38 42 ostatní plocha jiná plocha rozs. chr. úz. *1337/41 30 ostatní plocha jiná plocha rozs. chr. úz. *1337/42 184 ostatní plocha jiná plocha rozs. chr. úz.

vč. součástí pozemků (trvalý travní porost) a účelu, pro který jsou pozemky využívány (čl. II. smlouvy)

a podstatné náležitosti smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků vč. omezujících podmínek na 10 let (čl. III. smlouvy), dle důvodové zprávy

B – v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ( Jižní Město )

Pozemková parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany 974 470 ostatní plocha Ostatní komunikace rozs. chr. úz. 975/4 1553 ostatní plocha Ostatní komunikace rozs. chr. úz. * 981/1 647 ostatní plocha Neplodná půda rozs. chr. úz. * 984/5 113 ostatní plocha Zeleň rozs. chr. úz.

vč. součástí pozemků (trvalý travní porost) a účelu, pro který jsou pozemky využívány (čl. II. smlouvy)

a podstatné náležitosti smlouvy o bezúplatném převodu výše uvedených pozemků vč. omezujících podmínek na 20 let (čl. III. smlouvy), dle důvodové zprávy

Zastupitelstvo města ukládá starostce města smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí uvedených pod body A a B tohoto usnesení se schválenými podstatnými náležitostmi podepsat po jejím předložení Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

15. schvaluje kupní smlouvu a prodej celého pozemku p.č. 732/4 o výměře 133 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch manželů K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, Hrnčířská ul., dle přiloženého katastrálního snímku a důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

16. schvaluje kupní smlouvu a prodej části pozemku p.č. 215/4 o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Bečva, odměřenou geometrickým plánem č. 1351-81/2010 pořízeným panem P.R. a nově označenou jako p.č. 215/5, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch obce Dolní Bečva za cenu 790,- Kč dle znaleckého posudku pana V. A. č. 110-3231/12 z 8.12.2012, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto smlouvu podepsat.

17. schvaluje kupní smlouvu a prodej celého pozemku p.č.st. 4580 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za kupní cenu 1500 Kč/m2 ve prospěch paní H.M., bytem Průkopnická 1707, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostce města tuto kupní smlouvu podepsat.

18. schvaluje dohodu o zrušení kupní smlouvy uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Povodím Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 932/11, IČ 70890013 na prodej pozemku st. p.č. 4918/3 - zastavěná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a promíjí Povodí Moravy smluvní pokutu dle této smlouvy, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města tuto dohodu podepsat.

19. schvaluje doplnění čl. 4.3. Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury jako přílohy č. 2 Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm z 18.2.2010 o text: "Nepřesáhne-li odkupní cena výši 100.000 Kč, je možno ji na žádost stavebníka vyplatit jednorázově, nikoli ve splátkách. V případě jednorázové výplaty odkupní ceny bude stavebníkovi vyplaceno pouze 85% schválené odkupní ceny. Na zbývajících 15% odkupní ceny nemá stavebník právní nárok.", dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zajistit zveřejnění tohoto doplnění na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm.

20. schvaluje Prohlášení o partnerství Regionu Horné Považie, Považská Bystrica, IČ42274818 a města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostce města toto prohlášení podepsat.

21. bere na vědomí informaci ze zasedání Řídící komise strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm a informaci o současné aktualizaci Strategického plánu a přípravě nového Akčního plánu města.

22. 1) schvaluje vzorovou smlouvu o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace a jejich změn na území města Rožnova pod Radhoštěm uvedenou v příloze důvodové zprávy
2) pověřuje vedoucí odboru výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, aby jménem města Rožnov pod Radhoštěm schvalovala smlouvy o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace a jejich změn a tyto smlouvy ve znění dle schváleného vzoru s jednotlivými žadateli o změnu územně plánovací dokumentace podepisovala.

23. schvaluje výjimku z podmínek úhrady nákladů spojených s pořízením územně plánovací dokumentace-změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 1) pro manžele P., paní H.V., všichni bytem Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v tom, že pořízení změny funkčního využití ploch (z ploch průmyslových do ploch pro rodinné bydlení) bude uhrazeno z finančních prostředků města Rožnov pod Radhoštěm,
2) pro pana J.Š. a Z.Š., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, spočívající v tom, že bratři Š. uhradí pouze náklady na pořízení změny nad rámec původní dokumentace a týkající se posouzení vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území, sestávající z posouzení vlivu na životní prostředí a vyhodnocení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, dle důvodové zprávy.

24. deleguje k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm v Místní akční skupině Rožnovsko místostarostu RNDr. Václava Mikuška.

25. - bere na vědomí rezignaci pana Ing. V.R. na funkci člena finančního výboru - volí s účinností od 5.3.2013 do funkce člena finančního výboru Ing. V.M.

26. navrhuje jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm a) do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,Jasenická 1106, Vsetín, IČ 47674652
b) do představenstva společnosti Valašská vodohospodářská, a.s.,Jasenická 1106, Vsetín, IČ 29450357 starostku města Rožnova pod Radhoštěm paní Bc. Markétu Blinkovou.

27. 1) deleguje místostarostu pana RNDr. Václava Mikuška jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na Valnou hromadu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, dobrovolný svazek obcí, Svárov 1080, Vsetín, která se bude konat v dubnu 2013, nebude-li RNDr. Václav Mikušek moci město na valné hromadě zastupovat, zastupitelstvo města deleguje jako náhradního zástupce tajemníka Ing. Miroslava Martináka
2) navrhuje místostarostu pana RNDr. Václava Mikuška jako zástupce města Rožnov pod Radhoštěm do rady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, dobrovolný svazek obcí, Svárov 1080, Vsetín.

28. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 360 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Rožnov pod Radhoštěm, občanskému sdružení, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Sokolská čp. 497, IČ 534439 (příjemce dotace), účelově určené na nákup elektrické energie, plynu a vodného a stočného v roce 2013 v souvislosti se zajištěním hlavní činnosti příjemce, to je provozováním sportovní činnosti, a smlouvu o poskytnutí výše uvedené dotace s Tělovýchovnou jednotou Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení, dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města ukládá starostce města podepsat tuto smlouvu o poskytnutí dotace v termínu do 15. března 2013.Markéta Blinková
starostka

RNDr. Václav Mikušek
místostarosta      
Vytvořeno 14.3.2014 14:16:29 - aktualizováno 14.3.2014 14:17:51 | přečteno 62x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load